Memorandum
Aan :  Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en Gemeenteraad
Van :  Klankbordgroep Jongkindlaan
Datum  : 21 november 2007
Onderwerp  : Modernisering van De Vleugels
Afschrift aan :

Modernisering van De Vleugels

Op 13 oktober 2005 is tussen het college, projectontwikkelaar, zorgcentrum en bewonersvertegenwoordigers het volgende afgesproken:

1.       Zorgcentrum De Vleugels wordt gemoderniseerd.

2.       Projectontwikkelaar Habion bouwt zorgappartementen aan de Jongkindlaan binnen de Startnotitie.

Juridisch kader

·         In de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Startnotitie’ is bepaald: alle bebouwing (met zorgvoorziening) concentreert zich in één gebouw: de Résidence Hoevervaart. Het overige terrein aan de Jongkindlaan is officieel groen behoudens een gereserveerd stuk van 30 bij 30 meter in 2½ bouwlaag voor toekomstige intramurale zorguitbreiding van De Vleugels.
Als deze uitbreiding niet doorgaat blijft ook dit stuk groen (geen inbrei-locatie).

·         In de ‘Regionale Woonvisie noord-kennemerland’ is vastgelegd dat de realistische plancapaciteit aan de Jongkindlaan 15 appartementen is.

·         In de ‘Visie wonen welzijn zorg’ is aangegeven ‘dat er een kans is De Vleugels verder uit te bouwen tot een volwaardig wonen-welzijn-zorg locatie’.
De Vleugels is aangewezen als een ‘zoeklocatie’ voor een wijkknooppunt.

 

Wijkknooppunt

Een wijkknooppunt verbindt functies zoals welzijn- en winkelvoorzieningen en bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. Het wijkknooppunt is een herkenbare plek waar burgers voor allerlei diensten en activiteiten terechtkunnen.

 

Bouwplannen

Vanaf oktober 2006 is er sprake van drie, losstaande, bouwplannen:

1.       Interne verbouwing (modernisering) van De Vleugels en uitbouw van het Restaurant conform de Startnotitie.

2.       Bouw van appartementen met zorgindicatie aan de Jongkindlaan conform de Startnotitie en Regionale Woonvisie.

3.       Onderzoek naar de mogelijkheid voor realisatie van een wijkknooppunt in De Vleugels of elders indien dit niet mogelijk is.

 

Modernisering

Zorgcentrum De Vleugels moet gemoderniseerd worden. Dit wordt volledig door het Rijk gesubsidieerd. Door deze modernisering komen 32 intramurale zorgplaatsen te vervallen die van overheidswege niet vervangen mogen worden door nieuwbouw. De Vleugels zal ter vervanging van deze zorgplaatsen extramurale zorg in de wijk moeten gaan leveren.

Dit kan door de beloofde zorg aan de 34 appartementen van de Résidence Hoevervaart te leveren, zorg te gaan leveren aan de 80 aanleunwoningen, zorg te gaan leveren bij de ouderen thuis in de wijk en eventueel zorg te leveren bij de te bouwen 15 zorgappartementen aan de Jongkindlaan.

De dienstverlening moet ‘de wijk in’.

 

De directeur van De Vleugels heeft aangegeven dat er geen problemen zijn in de exploitatie of het voortbestaan van De Vleugels als de bouw aan de Jongkindlaan geen doorgang kan vinden.

De geplande uitbouw van het restaurant biedt de mogelijkheid de prima aanwezige voorzieningen voor de bewoners van De Vleugels verder uit te bouwen.

 

Zorgappartementen

Wethouder Van Veen heeft in de Alkmaarse Courant van 7 april 2007 aangegeven dat huisvesting van ouderen met zorgindicatie geen probleem is. Voor huisvesting met zorgindicatie of het voortbestaan van De Vleugels zijn zorgappartementen aan de Jongkindlaan niet nodig. Er ligt echter een afspraak dat de projectontwikkelaar Habion hier binnen de door de gemeenteraad vastgestelde juridische kaders van de Startnotitie mag bouwen. Daarnaast is aan de Jongkindlaan een realistische plancapaciteit van 15 appartementen wat vastgelegd is in de Regionale Woonvisie. De omwonenden staan volledig achter de bouw van 15 zorgappartementen met verdiept parkeren. Het groen wordt behouden en tussen de nieuwbouw en de Résidence kan het parkje met brede wandelpaden aangelegd worden conform de uitkomst van de Workshops.

 

Wijkknooppunt

Ruim 91% van de inwoners van Alkmaar West is van mening dat de beste locatie voor een wijkknooppunt het winkelcentrum De Hoef is in plaats van het losstaande gebouw aan de Jongkindlaan. In het winkelcentrum is er de unieke en uitgelezen kans het wijkknooppunt te integreren met het te bouwen gezondheidscentrum en de aanwezige winkelvoorzieningen. Het winkelcentrum is goed bekend bij de wijkbewoners en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Als men toch al in het winkelcentrum is voor boodschappen, is even binnenlopen bij het wijkknooppunt/gezondheidscentrum een kleine stap. Dit zijn ook de doorslaggevende criteria voor de gemeenteraad geweest voor de locatie voor een wijkknooppunt in het winkelcentrum in Daalmeer. Een unieke kans voor centralisatie op een herkenbare plek die men niet mag laten liggen.

 

Participatie

“Aan de Startnotitie kan niet getornd worden”, aldus het college in 2005.

“Er kan nooit meer gebouwd worden dan de startnotitie toestaat”, aldus de gemeente. Op basis van deze zekerheid hebben bewoners van de Résidence Hoevervaart hun woningen in 2003 gekocht.

Eind 2006 komt er vanuit de gemeente en projectontwikkelaar een massaal bouwplan voor een wijkknooppunt en appartementencomplex dat niet voldoet aan het geldend juridisch kader. Het college vraagt aan de commissie SOB toestemming om ten behoeve van de zoeklocatie voor een wijkknooppunt, met in het achterhoofd de Startnotitie, nog eens met omwonenden te gaan praten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn aan de Jongkindlaan.


Workshops

De gemeente wilde niet met de bewonersvertegenwoordigers maar rechtstreeks met de bewoners praten. Hiertoe heeft de gemeentelijke projectleider, de tweede in dit overleg, het plan van ‘buurtbrede bijeenkomsten’ en ‘workshops’ opgesteld. Dit heeft het totale proces onnodig bijna een jaar vertraagd en is ten koste gegaan van de goodwill van workshopleden, bezoekers van de buurtbrede bijeenkomsten en de Klankbordgroep Jongkindlaan.

 

Uit de Workshops zijn de volgende resultaten gekomen:

·         Groen: Alle bomen laten staan. Versterking van aanwezig groen. Aanleg van een parkje tussen de zorgappartementen en de Résidence Hoevervaart met voldoende brede wandelpaden zodat mensen met rollators elkaar kunnen passeren.

·         Parkeren: verdiept of ondergronds parkeren binnen het bouwplan. Beperkt extra parkeren aan calamiteitenweg mogelijk. Geen aantasting van aanwezige groenzones.

·         Bouw: Maximaal 3 bouwlagen trapsgewijs. Bouwstijl zoals bij De Vleugels zonder ‘composities van glas en staal’. Realisatie uitbouw restaurant bij De Vleugels. Beperkte overschrijding van de Startnotitie bespreekbaar als het nut en noodzaak hiervoor aangetoond wordt. Terras niet vol in de wind.

·         Toegankelijkheid: Goede verlichting en bewegwijzering. Calamiteitenweg dient voor hulpdiensten gehandhaafd te blijven (voorschrift). Geen onveilige schuilhoekjes.

·         Bezonning (ingebracht door projectontwikkelaar): maximaal 3 bouwlagen. Voorkom windval.

Er mocht tijdens de Workshops niet gepraat worden over bouwhoogte, bouwvolume, parkeervoorzieningen, de Startnotitie of Regionale Woonvisie. Ook de plannen ingebracht door de Klankbordgroep en omwonenden waren onbespreekbaar.

Tijdens de afsluitende Workshopsessie heeft 85% van de workshopleden het door de projectontwikkelaar gepresenteerde voorstel verworpen.

 Samenvatting

Modernisering

·         Voor de exploitatie van De Vleugels is modernisering vereist.

·         De Vleugels dient de wegvallende intramurale zorg te compenseren door extramurale zorg in de wijk, de aanleunwoningen, de Résidence Hoevervaart en de te bouwen zorgappartementen te leveren.


Zorgappartementen

·         Het plan voor de te bouwen zorgappartementen aan de Jongkindlaan staat los van de exploitatie of het voortbestaan van De Vleugels.

·         Er is een breed gedragen akkoord om zorgappartementen aan de Jongkindlaan te bouwen binnen het bestaande beleid (Startnotitie en Regionale Woonvisie).

·         Bouw binnen de Startnotitie voldoet aan de uitkomsten van de participatie.


Wijkknooppunt

·         Ruim 91% van de bewoners uit Alkmaar West willen het wijkknooppunt in het winkelcentrum.

·         Onderdeel van een wijkknooppunt is een gezondheidscentrum en winkelvoorzieningen. In het winkelcentrum komt al een gezondheidscentrum en is ruimte om het wijkknooppunt hierin te integreren.

·         Het winkelcentrum heeft winkels, is goed bereikbaar, herkenbaar en is centraal gelegen.

   

Conclusie

 

·         Moderniseer De Vleugels.

·         Realiseer appartementen met zorgindicatie conform het juridische kader (bestaand beleid).

·         Combineer wijkknooppunt en gezondheidscentrum in het winkelcentrum.