Alkmaar 1 januari 2008.

ALKMAAR - De bewoners van de Jongkindlaan, Schelfhoutlaan en omgeving verwerpen de
massale bouw die tegen alle afspraken opgesteld is en willen, net als 91 procent van de
wijkbewoners, het wijkknooppunt bij het zorgcentrum in Shopping Centre De Hoef. Het
ontwerp voldoet op geen enkele wijze aan de uitkomsten van de workshops met omwonenden
dat als nieuw ruimtelijk kader zou gelden.

De Vleugels moet dringend moderniseren. Samenvoeging van zorgkamers is hiervoor de oplossing
waardoor er 68 van de huidige 100 zorgplaatsen overblijven. De overheid is voor het afbouwen van de
zorg zoals die geleverd wordt in De Vleugels. Zorg moet zo lang mogelijk bij de mensen thuis geleverd
worden. De zorg van De Vleugels moet de wijk in!

Afspraken
In april 1998 is, na lang en goed overleg, gekozen om alle bebouwing achter De Vleugels te
concentreren op één punt zodat er een, vanuit de wijk zeer gewenste, definitieve groene zone
overbleef. Slechts een klein stuk van maximaal 900 m en 2 tot 2½ bouwlaag hoog zou bebouwd
mogen worden zo heeft de gemeenteraad in de Startnotitie bepaald.
Kopers van appartementen in het gebouw van de Résidence Hoevervaart achter De Vleugels hebben
bij koop de garantie gekregen van de gemeente dat er niet hoger of meer gebouwd zou worden dan in
de Startnotitie vastgesteld is.
In oktober 2005 zijn de afspraken nogmaals door het college bevestigd en zijn er ‘harde afspraken’
gemaakt tussen de projectontwikkelaar, gemeente en bewonersvertegenwoordigers ‘waaraan niet
getornd kan worden’. Alleen binnen de Startnotitie is ruimte voor de bouw van zorgappartementen en
de projectontwikkelaar heeft deze opdracht aangenomen. Daarnaast heeft de gemeente in 2006 in de
Regionale woonvisie aangegeven dat de realistische plancapaciteit voor dit gebied 15 appartementen
betreft.

Wijkknooppunt
De Vleugels is begin 2006 aangewezen als zoeklocatie voor een wijkknooppunt: een herkenbare plek
waar burgers voor allerlei diensten en activiteiten terechtkunnen en die functies verbindt zoals welzijn-
en winkelvoorzieningen en een gezondheidscentrum.
Een wijkknooppunt én zorgappartementen passen niet binnen de Startnotitie. Daarom heeft het
college gevraagd om met de omwonenden in overleg te mogen om te bepalen wat de
(on)mogelijkheden zijn voor een wijkknooppunt bij de bouw aan de Jongkindlaan.
Bijna alle wijkknooppunten komen in winkelcentra vanwege de centrale ligging. Tot ieders verrassing
bleken er plannen te zijn voor een gezondheidscentrum in Shopping Centre De Hoef waar óók nog
eens ruimte beschikbaar was voor een wijkknooppunt.
Uit een representatieve enquête in Alkmaar West bleek dat maar liefst 91% van de inwoners een
wijkknooppunt in het winkelcentrum wil hebben en niet bij De Vleugels. Bereikbaarheid,
parkeergelegenheid, centrale ligging en nabijheid van voorzieningen zijn de belangrijkste argumenten.
De zorg voor de bewoners van De Vleugels is al gegarandeerd, deze hebben op locatie geen
wijkknooppunt nodig.

Overleg
Met omwonenden in Workshops en met de Klankbordgroep Jongkindlaan is overleg gevoerd. De
gemeente en projectontwikkelaar gaven aan dat de uitkomsten van de Workshops het nieuwe
ruimtelijk kader zou vormen voor wat er gebouwd kon worden aan de Jongkindlaan. Over hoeveel en
hoe hoog er gebouwd zou worden mocht niet gesproken worden. Omwonenden waren echter
duidelijke: beslist niet hoger dan 3 bouwlagen, versterking van de aanwezige hoogwaardige groene
zone met een parkje tussen de bebouwing en de Résidence Hoevervaart en beperkte (niet meer dan
30%) overschrijding van de Startnotitie.

Buiten proportie
De uiteindelijke plannen schokten de buurt. Het plan is om niet maximaal 3 maar 5½ bouwlagen te
bouwen, geen 30% maar 250% overschrijding van de Startnotitie, geen versterking van groen maar
de kap van maar liefst 1100 m hoogwaardig groen waarvan maximaal 300 m vervangen kan worden,
geen 1800 m aan appartementen zoals afgesproken maar opeens 3500 tot 4000 m .
De deelnemers van de Workshops die het overleg met de buurt vormden hebben het plan afgewezen
als zijnde buiten elke proportie en strijdig met de uitkomsten van ieder overleg. Toen het college
aangaf dat het plan in samenspraak met omwonenden tot stand gekomen was hebben de deelnemers
van de workshops een getekende verklaring opgesteld waarin zij aangaven het plan te verwerpen.
Eerder had de Klankbordgroep Jongkindlaan en het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ de plannen al
afgewezen als zijnde veel te massaal en strijdig met gemaakte afspraken en bestaande beleid.

Noodzaak
Westerhout, waaronder De Vleugels valt, is op zoek naar vervanging voor de 32 wegvallende
zorgkamers. Dit kan door de beloofde zorg aan de 34 appartementen in de Résidence te leveren, zorg
te leveren aan de 80 aanleunwoningen van De Vleugels, zorg aan huis te leveren in de wijk en
uiteraard zorg te leveren aan de te bouwen zorgappartementen aan de Jongkindlaan. Hiervoor is
geen massale bouw aan de Jongkindlaan nodig en de zorg in de wijk garandeert het voortbestaan van
De Vleugels.
Het wijkknooppunt hoeft niet op één plaats geconcentreerd te zijn volgens het college. Plaats het dan
daar waar men het wil en waar ruimte is: in het winkelcentrum.

Spannend
Wat gaat de gemeenteraad, vertegenwoordiger van een betrouwbare overheid, doen? Bij De
Vliegerstraat was het ‘Startdocument’ voor deze raad heilig. Van bestaand beleid mag men immers
niet afwijken!
Het college negeert het Adviesrapport van de Klankbordgroep Jongkindlaan, dat altijd ge-
coproduceerd heeft binnen het Participatiebeleid, welke het college alleen met gedegen onderbouwing
mag verwerpen. Het plan voldoet niet aan het Groenbeleidsplan met groencompensatie en is strijdig
met de Parkeerverordening waardoor er een onaanvaardbare parkeerdruk ontstaat. Het is ook strijdig
met de aangegeven plancapaciteit in de Regionale woonvisie. Daarnaast is dit gebied geen
braakliggend inbreidingsterrein maar officieel groengebied. En hoe gaat de raad om met de mening
van 91% van de inwoners van Alkmaar West?
De uitkomst van het raadsoverleg op 10 januari wordt spannend. Stemmen de raadsleden van de
coalitiepartijen volgens de democratische regels onafhankelijk of moeten de coalitiepartijen unaniem
het college volgen?