Nieuwbouw Jongkindlaan
Uitgangspunten
- Alle bebouwing wordt gestapeld op één punt waardoor er een definitieve groenzone ontstaat. I
- Een beperkt stuk van 900 m en 2 tot 2½ hoog mag bebouwd worden voor uitbreiding van het aantal kamers van De Vleugels. I
- De realistische plancapaciteit voor dit gebied bedraagt 15 appartementen. II

Afspraken
- Habion/De Vleugels hebben met het college afgesproken binnen de Startnotitie zorgappartementen te bouwen. III
- Aan de Startnotitie kan niet getornd worden. III


Modernisering De Vleugels
Uitgangspunten
- De Vleugels moet gemoderniseerd worden door samenvoeging van te kleine kamers.
- De modernisering wordt betaald door subsidie van de overheid.
- Het aantal zorgkamers valt door de modernisering terug van 100 naar 68.
- Er mogen vanuit de overheid geen nieuwe zorgkamers gebouwd worden, zorg moet bij de
mensen thuis geleverd worden (WMO).

Afspraken en uitspraken
- Door terugval van het aantal zorgplaatsen kan De Vleugels: de beloofde en betaalde zorg aan
de 34 appartementen van de Résidence inlossen, zorg leveren aan de 80 aanleunwoningen,
bestaande zorglevering in de wijk uitbreiden, zorg leveren aan de nieuw te bouwen
zorgappartementen.
- De Vleugels is financieel niet afhankelijk van de nieuwbouw van zorgappartementen aan de Jongkindlaan; de nieuwbouw staat los van de modernisering. IV
- Bewoners van de nieuw te bouwen zorgappartementen zijn niet verplicht zorg van De Vleugels af te nemen. V

Wijkknooppunt:
Uitgangspunten
- Een wijkknooppunt is een herkenbare plek waar burgers voor allerlei diensten en activiteiten
terechtkunnen en die functies verbindt zoals welzijn- en winkelvoorzieningen en een gezondheidscentrum.VI
- De Vleugels is aangewezen als zoeklocatie voor een wijkknooppunt. VII
- Een wijkknooppunt kan in twee aparte gebouwen gevestigd worden. VII
- Een wijkknooppunt heeft een oppervlak van tussen de 600 en 1200 m . VIII
- De omvang voor het wijkknooppunt bij De Vleugels bedraagt 550/600 m . IX
- Het onderdeel gezondheidscentrum (huisartsen, fysiotherapeuten et cetera) van circa 500 m komt definitief in het winkelcentrum. X

Afspraken en uitspraken
- Indien de ruimte voor een wijkknooppunt bij de locatie Jongkindlaan niet gevuld wordt, worden
dit woningen (tot totaal 45 appartementen).
- Ondernemingen zijn door de gemeente gevraagd in te stappen in het wijkknooppunt.
- Er zijn nog geen afspraken / contracten met ondernemingen voor deelname in het
wijkknooppunt.

Ruimte binnen bestaand beleid
- Boven de Apotheek in het winkelcentrum De Hoef komt 1000 m besteedbare ruimte. X
- Binnen De Vleugels aan het Terborchhof komt 380 m ruimten vrij. Vll
- Aan het restaurant van De Vleugels is 300 m gereserveerd voor uitbreiding maar nog onbenut I

In totaal is er 1680 m beschikbaar binnen het bestaande beleid voor een wijkknooppunt (680 m
binnen De Vleugels), dat zonder geld vanuit de gemeente geëxploiteerd kan worden.
Dit is meer dan de 550/600 m benodigde ruimte voor een wijkknooppunt zoals aangegeven. IX

Raadsvoorstel
Verzoek B&W
- Het bouwprogramma voor de Jongkindlaan vast te stellen op het voor het wijkknooppunt noodzakelijke vloeroppervlak en het aantal woningen dat in het schetsontwerp is opgenomen. XI
- Het schetsontwerp als ruimtelijk kader ten behoeve van de realisatie van vorengenoemd programma vast te stellen. Xl

Het raadsvoorstel is om in te stemmen met nog eens 650 m bovenop de 1680 m2 beschikbare ruimte
voor een wijkknooppunt: in totaal dus 2330 m .

Het raadsvoorstel is om de Startnotitie te verwerpen, de afspraken om de bouw van zorgappartementen
binnen de Startnotitie te verwerpen, De afspraken in de Regionale Woonvisie (plancapaciteit 15
appartementen) te verwerpen.


Conclusie
Nieuwbouw Jongkindlaan
- Vanuit De Vleugels is er geen noodzaak méér te bouwen dan wat de gemeenteraad in de
Startnotitie vastgelegd heeft. De nieuwbouw staat los van de modernisering.

Modernisering
- De modernisering dient door te gaan.

Wijkknooppunt
- Er is een overschot aan ruimte en er is een tekort aan deelnemers.
- Het is onzinnig ruimte te reserveren voor woningbouw op een officieel groengebied (zijnde geen
inbreilocatie) tegen het bestaande beleid en de gemaakte afspraken in.

Het Schetsontwerp is verder strijdig met:
- Uitkomsten Workshop: maximaal 3 bouwlagen, beperkte (30%) overschrijding als de noodzaak
aangetoond is, versterking van het groen.
- Groenbeleidsplan: er verdwijnt circa 2800 m groen, waaronder 1100 m hoogwaardig groen, dat
niet gecompenseerd kan worden.
- Parkeernorm: er is een tekort van 21 parkeerplaatsen die aan de buurt onttrokken worden.
- Participatiebeleid: het Adviesrapport (co-produceren/adviseren) wordt genegeerd zonder
afdoende onderbouwing of argumentatie.
- Artikel 10 BRO: een concept wijziging van het bestemmingsplan heeft niet gedurende 6 weken
ter inzage gelegen na goedkeuring door de commissie SOB.

Besluit tot modernisering van De Vleugels, realiseer het wijkknooppunt bij het winkelcentrum
zoals 91% van de bevolking wil en bouw appartementen aan de Jongkindlaan binnen het
vastgesteld beleid.


Klankbordgroep Jongkindlaan, 4 januari 2008.

Het Adviesrapport staat op internet: Adviesrapport Klankbordgroep Jongkindlaan

 

I bron: Startnotitie Jongkindlaan, 1 april 1998
II bron: Regionale Woonvisie 2005-2015, maart 2006
III bron: Notulen B&W / Habion / De Vleugels / Klankbordgroep, 13 oktober 2005
IV bron: directeur De Vleugels, april 2007, 23 augustus 2007, 26 november 2007
V bron: gemeente / B&W, 27 juni 2007
VI bron: Visiedocument Wonen Welzijn Zorg, 27 februari 2006
VII bron: Schetsontwerp Habion, 19 november 2007 ; raadsvoorstel B&W, 7 december 2007
VIII bron: gemeente / B&W, 27 juni 2007
IX bron: Habion/gemeente, 3 oktober 2007
X bron: Rodamco / Apotheek / B&W, juni 2007
XI bron: raadsvoorstel 7 december 2007