Groenuitwerking

Om spraakverwarring te voorkomen eerst een overzicht van de gebruikte termen:
1. Hoogwaardig groen = groen bestaande uit struikgewas en bomen waar vogels en dieren
kunnen nestelen.
2. Groen = groen bestaande uit gras of lage begroeiing met gevarieerde planten (o.a. mussen-
zaaizone).

Het hoogwaardig groene gebied is (nog) niet aangemerkt als ecologische (verbindings)zone
maar dit is wel gewenst.

Verdwijnend hoogwaardig groen aan de zuidzijde van de calamiteitenweg
Allereerst kunt u zien op blz 17 (Schetsrapport Habion) dat de bouw zich uitstrekt tot
halverwege de calamiteitenweg.
Daarnaast kunt u zien op blz 15 (Schetsrapport Habion) dat er ten oosten van het bouwplan
een parkeerplaats komt.
Dit houdt in dat er over een lengte van ca 65 meter een hoogwaardige groenstrook van ca
9 meter breed verdwijnt ofwel ca. 585 m2.
Hiervoor dienen minimaal 9 bomen (o.a. grote esdoornen) gekapt te worden.

Verdwijnend groen ten zuiden van de calamiteitenweg
De mussen-zaaizone van 2,5 meter bij 50 meter dient te verdwijnen ofwel ca 125 m2
Daarnaast verdwijnt er circa 1600 m2 gras ten behoeve van het bouwplan.
In totaal verdwijnt er ca 1700 m2 groen.

Verdwijnend hoogwaardig groen aan de noordzijde van de calamiteitenweg
Doordat de bebouwing tot halverwege de calamiteitenweg loopt dient de toegangsweg voor
de garage verlegd te worden naar het noorden. Hiervoor dient circa 25 m2 hoogwaardig groen
te verdwijnen waaronder 4 bomen (platanen)

Verdwijnend hoogwaardig groen aan de noord-oost zijde van De Vleugels
Aan de noord-oost zijde van De Vleugels moet een grote parkeervoorziening komen waar nu
struiken en bomen staan.
Hiervoor dient circa 400 m2 hoogwaardig groen te verdwijnen waaronder 1 a 2 bomen.

Verdwijnend hoogwaardig groen aan de noord zijde van De Vleugels
Aan de noord zijde dienen 6 parkeerplaatsen te komen in hoogwaardig groen:
circa 100 m2 en 1 a 2 bomen.


In totaal verdwijnt er meer dan 1100 m2 hoogwaardig groen, ca 1700 m2 gewoon groen
(waaronder 125 m2 zaaizone) en dienen minimaal 15 bomen gekapt te worden.
   

Opbrengst groen als de calamiteitenweg mag verdwijnen
Via de calamiteitenweg dienen brandweer, ambulance en overige (hulp)diensten toegang te
krijgen tot De Vleugels.
In 1998 gaf de gemeente aan dat deze weg beslist niet mag verdwijnen waardoor de
bouwhoogte aan de Jongkindlaan verhoogd is naar 21/2 bouwlaag in verband met voldoende
ruimte onder de loopbrug over deze weg.

In het hypothetische geval dat de calamiteitenweg mag vervallen levert dat de volgende
ruimte op:
Oost-west tak achter de bebouwing met de verdwijnenden parkeervakken: 6 x 30 meter en
7 x 4,7 x 3 = ca 280 m2
Noord-zuid tak 45 x 4,8 = 220 m2. Samen ca 500 m2.
Er komen hier echter wel brede paden: ca 90 meter van minimaal 220 cm = ca 200 m2 die in
mindering gebracht moet worden


 In totaal is er 300 m2 voor nieuw aan te leggen hoogwaardig groen 

Samenvatting

Conclusie is dat er geen ruimte is voor verdubbeling van het te kappen groen.
Het netto resultaat is 300 - 1100 = -800 m2.
Er verdwijnt netto 800 m2 hoogwaardig groen.

Naast de calamiteitenweg staan bomen. Hier is weinig of geen vrije ruimte om extra bomen te
plaatsen.
Er is geen ruimte om de 15 tot 17 bomen te verplaatsen of te herplanten.

Met betrekking tot het overig groen:
Er verdwijnt er 1800 m2 gewoon groen waaronder de mussen zaai-zone van 125 m2.