De nieuw bouw aan de Jonkindlaan is gestagneerd. Struikelblokken zijn de financiën, de wijzigingen in de indeling huur/koop ter realisatie en ook de kapvergunning die verlopen is.

Desondanks vertrouwd de gemeente erop dat reeds na de bouwvak er definitieve plannen liggen zodat met de eerste fase van de bouwactiviteiten een aanvang gemaakt kan worden.

Inmiddels heeft de gemeentelijke projectcoördinator, op  aandringen van het verzoek van klankbordleden van De Hoef ZO en De Geestmolen, een vergadering belegd waarbij ook de wethouder, vertegenwoordigers van de Vleugels, woningstichting SVA, Cliëntenraad, Huurderscie en Buurtoverleg De Hoef Geestmolen aanwezig zullen zijn.
Deze bijeenkomst op 26 juni heeft de volgende agenda:
- informatie gemeentelijke brief  en reactie vanuit klankbordgroep
- stand van zaken nieuwbouw Jongkindlaan
- stand van zaken uitbreiding De Vleugels
- indiening kapvergunning
- verwachtte start bouw

Wordt vervolgd.

ReK