Aanleiding van het overleg van 26 juni is de reactie van de klankbordgroep en buurtoverleg de Hoef Geestmolen op de brief van de gemeente over de stand van zaken van de 34 senioren woningen aan de Jongkindlaan.
Hieronder volgt een overzicht van het verslag van deze vergadering.

Er zijn met 2 aannemers prijsonderhandelingen gevoerd maar ondanks de doorgevoerde bezuinigingen hebben de onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat geleid. Er was een zeer groot exploitatie tekort. Naast het kosten aspect is ook de inkomsten kant bekeken. De woningstichting SVA is niet bereid een hoger exploitatietekort te accepteren dan f 0,5 miljoen. Om het tekort te verminderen is in overleg met de gemeente besloten om meer woningen te verkopen en hogere huren door te voeren dan destijds is voorgesteld.

Momenteel zijn er onderhandelingen gaande met een 3e aannemer en dat ziet positief uit. Op korte termijn zal bekend worden of opdracht tot bouw kan worden gegeven. Vanwege andere werkzaamheden kan deze aannemer niet eerder starten dan maart 2002.

De gemeente heeft een afweging moeten maken tussen een exploitatietekort en hogere huren / meer koopwoningen. SVA moet nog grote financiële inspanningen verrichten in de herstructureringswijken. Er is ook een toenemende vraag naar duurdere huurwoningen door personen met een goed pensioen of zij die hun eigen huis hebben verkocht en willen huren.
Huursubsidie is afhankelijk van het inkomen. Bij een minimum inkomen en een maximale huur van f 942,- kan een maximale huursubsidie worden verstrekt (tabel 01.07.2001 -voor 1-2 pers. huishoudens). Tot een huur van f 1.193,- kan er nog huursubsidie worden verstrekt. De vermelde huren zijn exclusief servicekosten.

De klankbordgroep heeft destijds de 6e bouwlaag geaccepteerd omdat het zorgcentrum De Vleugels er behoefte aan had de 10 inleunwoningen bij de zorg te betrekken. Zij waren van mening dat de 10 inleunwoningen overgeheveld zouden worden naar de nieuwbouw ten behoeve van De Vleugels. Hierop wordt gereageerd dat altijd is gesproken over senioren woningen (55+) waarvoor in tegenstelling tot aanleunwoningen geen indicatie vereist. Is.

Tussen SVA en De Vleugels bestaat een samenwerkingsoptie. Alle woningen krijgen een aansluiting naar De Vleugels. ledere bewoner, zowel voor de huur als koop, bepaalt welke service zij van De Vleugels wil afnemen. De hoogte van de service kosten is nog niet vastgesteld. Omdat inleunwoningen zelfstandige woningen zijn is er een woningonttrekkingsvergunning verleend met als argument dat er een extra verdieping op de nieuwbouw is gekomen.

Inmiddels heeft De Vleugels toestemming gekregen om 7 inleunwoningen bij de zorg te betrekken. In de vorige notulen staat vermeld dat de bewoners van de inleunwoningen een voorrang behandeling krijgen. Dit heeft betrekking op voorrang naar een bestaande aanleunwoningen bij De Vleugels. Echter pas bij mutaties worden de inleunwoningen worden omgezet naar zorgwoningen, zodat de bewoner niet behoeft te verhuizen.

De kapvergunning is door SVA ingediend. De publicatie zal voor de zomervakantie plaatsvinden (PS. publicatie 04.07.2001). Er is over de nieuwe aanvraag kapvergunning reeds overleg gepleegd met ANIMO en verwacht niet dat door ANIMO weer bezwaar zal worden gemaakt.

SVA heeft een inventarisatie gehouden onder haar bewoners over groot onderhoud -sloop gevolgd door nieuwbouwen en of zij eventueel willen wonen in het nieuwbouwcomplex Jongkindlaan. Wellicht is het goedkoper indien de nieuwbouwen renovatie door een zelfde aannemer wordt uitgevoerd. SVA zal haar bewonersvertegenwoordiging nadrukkelijk meedelen dat er geen kosten van de renovatie worden geschoven naar de nieuwbouw.

Het maaien van het braakliggende terrein staat op het maaiprogramma, echter het bedrijf waarmee een contract is afgesloten is er mee gestopt. Deze week is het terrein alsnog gemaaid.

De bezuinigingen hebben niet geleid tot het inleveren van kwaliteit in de woningen. De uitbouw voor de bergingen is komen te vervallen en alle bergingen bevinden zich nu in de cirkel. De woningen gaan voldoen aan politiekeurmerk veilig wonen.

De gemeente verleent geen bijdrage in het exploitatie tekort van SV A. De verkoop van de grond is geruime tijd geleden door de raad goedgekeurd, de grond is echter nog niet afgenomen. De rentelasten die een gevolg zijn van een latere start van de bouw komen ten laste van SVA.

De directeur van De Vleugels deelt mee dat het verzoek van De Vleugels om uitbreiding met 25 PG plaatsen (demente bewoners) door de zorgverzekeraar is afgewezen. Ook door andere verzorgingstehuizen zijn voorstellen ingediend en alle ingediende voorstellen om de wachtlijsten te doen verminderen zijn afgewezen. Deze middag is er overleg geweest met de indieners van deze voorstellen om zich te beraden op de te nemen stappen.

In maart is er een voorstel naar de zorgverzekeraar toegezonden voor uitbreiding aan de zuid- oostzijde in de hoek van het gebouw ten behoeve uitbreiding maaltijdvoorziening -restaurant / eetruimte. De verwachting is dat nog dit jaar een reactie op het verzoek zal komen. Dit geldt ook voor het verzoek voor de interne verbouwing.

Voorts bestaat het voornemen om de erkers aan de achterzijde te verwijderen en een gehele aanbouw te realiseren. Deze plannen lopen al 2½ á 3 jaar. Er is echter nog geen panklaar plan.

De afspraak wordt gemaakt dat zodra de zorgverzekeraar heeft ingestemd met uitbreiding er eerst een programma van eisen zal worden opgesteld en daarna een schetsplan. Na een ambtelijke toets zal de klankbordgroep worden uitgenodigd om het schetsplan te beoordelen.

Zodra het bouwcontract tussen SVA en de aannemer is getekend, zullen de deelnemers van dit overleg alsmede de Hoefsmid hierover worden geïnformeerd. De aannemer dient t.z.t. een inrichtingstekening van de.,bouwplaats met keten loodsen en tijdelijke weg bij de gemeente in te dienen. Deze tekeningen zullen ter beoordeling worden toegezonden aan de klankbordgroep en De Vleugels (reactie binnen 1 week).

Het volgend overleg zal plaatsvinden op 9 oktober 2001, aanvang 20.00 uur, in De Vleugels.

Vrijdag 29 juni is bekend geworden dat er voor de bouw overeenstemming is bereikt met bouwbedrijf v.d. Gragt.

ReK