Postbus 53
1800 BC  Alkmaar
Alkmaar, 17 november 2006. 

Betreft                        : Uitbreiding van 'De Vleugels'

Aantal pagina's          : 2

Geachte raadsleden,
Graag willen de bewoners, vertegenwoordigd in de 'Klankbordgroep Jongkindlaan', opgericht in maart 1997, hun onvrede uiten over de veranderende houding van het college en de gemeenteambtenaren inzake de 'Uitbreiding van De Vleugels'.

De gemeente wil af van de gemaakte afspraken en fors meer en hoger bouwen dat wat in de startnotitie toegestaan is. De voorman vanuit de buurt in de klankbordgroep kreeg geen gehoor bij de gemeente en het college over bestaand beleid. Ook het nakomen van afspraken blijkt voor de gemeente erg moeilijk. Onze voorman is inmiddels uit onvrede opgestapt en heeft dit op 3 november schriftelijk meegedeeld aan het college van b en w en de PvdA fractie.

 Op 1 april 1998 is na ruim overleg een compromis bereikt met de buurt over de bouw van de R�sidence aan de Jongkindlaan. Deze bouw zou zich op ��n plaats concentreren waarmee het veldje hiernaast definitief groen zou blijven. Dit is vastgelegd in de startnotitie en geaccordeerd door de gemeenteraad.

De buurt heeft op eigen initiatief aangegeven bereid te zijn maximaal 25 bij 25 meter met een hoogte van 2 bouwlagen toe te staan voor toekomstige uitbreiding van het aantal kamers van verzorgingstehuis 'De Vleugels' na 2004. De gemeente heeft dit 'opgerekt' naar 30 bij 30 meter en 2 tot maximaal 2� bouwlagen. Aan deze grenzen kan verder niet meer getornd worden.

"Deze uitgangspunten zijn hard en staan fier overeind" aldus ex wethouder Van Vliet bij de ��n na laatste vergadering van de klankbordgroep.

 Westerhout, het overkoepelend orgaan van De Vleugels, wil uit exploitatie oogpunt de bestaande kamers van De Vleugels door samenvoeging vergroten waardoor het aantal kamers van 110 terugloopt naar 68. Om de omzet op peil te houden wil zij het stuk aan de Jongkindlaan gebruiken om appartementen te bouwen om enerzijds huisvesting te bieden tijdens de verbouwing en anderzijds het aantal kamers weer terug te brengen naar 110. Gedacht wordt aan 50 (zorg)appartementen van circa 100m2.

De gemeente heeft De Vleugels als 'zoekgebied' aangewezen voor een wijksteunpunt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gedacht wordt aan de realisatie van: zorgsteunpunt, ouder- en kindercentra, consultatie bureau, wijkrestaurant, ontmoetings- en activiteitencentrum, consultatie bureau voor ouderen, dagverzorging, bloedprikpunt, GGZ dagactiviteiten, kinderopvang, naschoolse opvang, internetcaf�, spreekuurpost, .

Vanuit de gemeente is het een �n �n situatie: �n de aanleg van 50 appartementen �n de realisatie van een wijksteunpunt. "Er kan geen sprake zijn van een keuze" aldus een gemeenteambtenaar.

Hiervoor dient hetzij 7 hoog of meer gebouwd te worden, hetzij het gehele gebied volgebouwd te worden.

De buurtvertegenwoordigers worden onder grote druk gezet om afstand te nemen van de gemaakte afspraken van 1998. Dit was al een compromis en is vastgelegd in de startnotitie.

Er wordt gedreigd dat de buurt verantwoordelijk is voor een eventuele toekomstige onrendabelheid van De Vleugels danwel het niet kunnen realiseren van het wijksteunpunt binnen het zoekgebied De Vleugels, zoals aangewezen door de gemeente.

Ondanks deze dreigementen en de starre houding van de gemeente is de buurt bereid een ultieme handreiking te doen:

-         De gereserveerde ruimte van 30 bij 30 meter kan gebruikt worden voor de aanleg van parkeergelegenheid en de bouw van appartementen. Alle ruimte buiten de 30 bij 30 meter blijft groen zoals afgesproken is.

-         Verhoging van 2 naar 3 bouwlagen is akkoord mits de bovenste laag rondom minimaal 3 meter terugspringt.

-         Extra bebouwing van maximaal 2 bouwlagen boven de voorgestelde uitbreiding van het restaurant van De Vleugels (als optie vastgelegd op bladzijde 6 van de startnotitie) wordt voorgesteld. De bovenste laag moet teruggesprongen zijn in lijn met de huidige bebouwing.

-         De bouwstijl van de uitbreidingen op het huidige terrein en op het uitbreidingsterrein dient volledig in overeenstemming te zijn met de huidige bouwstijl van De Vleugels.

-         Het gebouw op het uitbreidingsterrein kan via een loopbrug verbonden worden met het hoofdgebouw mits hieronder voldoende ruimte voor (vracht)verkeer overblijft.

 

Gegeven de vastliggende afspraken in de startnotitie en de ultieme handreiking van de buurt is het aan de gemeente te kiezen voor realisatie van een wijksteunpunt met het gevaar de bedrijfsvoering van De Vleugels in gevaar te brengen of voor alleen uitbreiding van De Vleugels waarmee het zoekgebied voor en wijksteunpunt verlegd moet worden.

 

De Klankbordgroep Jongkindlaan verzoekt de gemeenteraad om op korte termijn de 'Uitbreiding van De Vleugels' op de agenda te zetten en een beslissing te nemen. Dit alles natuurlijk binnen de in de startnotitie gestelde kaders.

 

 

Hoogachtend,

 

Klankbordgroep Jongkindlaan,

 

Frans Huiberts      Riet van Bakel
John Does  Rens Kleverlaan
Ien van den Oord  Corry Zwaag