De Klankbordgroep Jongkindlaan heeft met verbazing kennis genomen van de publicatie van de gemeente inzake de gewenste bebouwing van de groenstrook aan de Jongkindlaan. In 1998 zijn er harde afspraken gemaakt dat deze strook permanent groen zo blijven. Slechts en klein stuk zou, onder strikte voorwaarden, bebouwd mogen worden.

De gemeente wil echter haar beloften en afspraken breken zo bleek in november 2006. Men wilde OF het gehele gebied bebouwen OF 6 tot 7 hoog bouwen. Dit voor de 'herinrichting van De Vleugels' en een eventuele invulling van de 'zoeklocatie' De Vleugels voor een wijksteunpunt

Met misleidende teksten alsof deze groenstrook een 'braakliggend terrein' is probeert het college in te spelen op het gemoed van de burger en de gemeenteraad. Ook blijkt een 'zoeklocatie' voor het college hetzelfde te zijn als een 'definitief besluit tot bouwen'.

Wat dat betreft laat de gemeente zich weer eens van haar slechtste kant zien door feiten te verdraaien en  harde afspraken te negeren.

Zie ook:    De brief van de Klankbordgroep Jongkindlaan


--------------------------------------------------------------------------------

Braakliggend terrein belangrijk voor modernisering Vleugels
Plan voor vijftig zorgwoningen
[Alkmaarsche Courant, 14 december 2006]

DOOR ROEL VAN LEEUWEN ALKMAAR –
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar is in principe bereid mee te werken aan de moderniseringsplannen van woon en zorgcentrum De Vleugels in Alkmaar-West. Mogelijk knelpunt in de plannen is wel de wens om op het naast De Vleugels gelegen braakliggende terrein vijftig zorgwoningen te bouwen.
De Vleugels behoort tot het Zorgspectrum Westerhout. Westerhout heeft vorig jaar bij het College bouw zorginstellingen een aanvraag voor de renovatie en modernisering van De Vleugels ingediend. Het bouwcollege heeft een positief advies naar de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport gestuurd, waardoor de modernisering nu op de prioriteitenlijst staat.

Om het project op die lijst te houden moet Westerhout het bouwcollege voor l januari informeren over de voortgang van het project, vandaar dat de politieke steun nu zo belangrijk is.

Zonder overleg met de gemeente heeft Westerhout het braakliggende terrein naast De Vleugels bij de plannen betrokken. Westerhout wil daar vijftig zorgwoningen bouwen waarin de bewoners van De Vleugels die door de overlast tijdens de renovatiewerkzaamheden niet in het verzorgingshuis kunnen blijven -tijdelijk zouden kunnen wonen. In totaal zouden daar honderd bewoners tijdelijk terechtkunnen.

De huidige plannen vragen veel meer bouwvolume dan de ruimtelijke kaders uit 1998 toestaan. Toen is afgesproken dat er slechts een beperkt bouwvolume zou worden toegestaan met maximaal 2,5 bouwlagen. Het college is bereid om de gemeenteraad voor te stellen de ruimtelijke kaders bij te stellen

Een ander probleem is dat de grond eigendom is van de gemeente en dat deze in principe in concurrentie tegen marktconforme prijzen moet worden uitgegeven. De commissie stedelijke ontwikkeling en beheer wordt gevraagd of op dit punt van het grondbeleid kan worden afgeweken.

In de moderniseringsplannen voor De Vleugels is ook een wijkknooppunt opgenomen. Dit knooppunt zou op de begane grond moeten komen.