Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar wil af van de harde afspraken die de gemeenteraad en het vorige college vastgelegd heeft om zo óf hoogbouw te plegen óf het gehele groene gebied aan de Jongkindlaan te bebouwen. Om dit mogelijk te maken verzoekt het college de gemeenteraad afstand te doen van het zwaar bevochten compromis dat geleid heeft tot de Startnotitie welke slechts beperkte bouw in het groengebied toestaat.

In april 1998 hebben de gemeente en de buurt, na lang onderhandelen, een compromis bereikt om de bebouwing aan De Jongkindlaan op één punt te concentreren. Het overige gebied zou permanent groen blijven. In goed overleg met de buurt is een klein gebied van 25 bij 25 meter, in twee bouwlagen, gereserveerd voor toekomstige uitbreiding van het aantal kamers van zorgcentrum De Vleugels. In de aangenomen startnotitie is dit 30 bij 30 meter in 2½ bouwlaag geworden!

Om op de toekomst voorbereid te zijn wil De Vleugels de kamers van 25 m2 samenvoegen tot grote kamers van 50 m2. Hierdoor ontstaat er een exploitatietekort van 32 tot 40 kamers. Deze kamers kunnen gebouwd worden op het gereserveerde uitbreidingsstuk. Onlangs heeft de gemeenteraad De Vleugels aangewezen als ‘zoeklocatie’ voor een wijkknooppunt voor zorg en welzijn.

Het college is bereid fors hoger en meer bouw toe te staan dan de Startnotitie toestaat. In haar communicatie spreekt het college niet over groen maar over ‘braakliggend terrein’, wordt niet over 32 tot 40 kamers van 50 m2 maar over 50 grote appartementen van 100 m2 in het midden en duurdere huursegment gesproken. Ook blijkt een ‘zoeklocatie’ een definitief besluit en doet het college een beroep op politieke steun om afstand te doen van de door de gemeenteraad goedgekeurde Startnotitie. Dit om 7 hoog te kunnen bouwen of het gehele groene gebied op te offeren voor bebouwing.

De buurt, verenigd in de Klankbordgroep Jongkindlaan, hecht grote waarde aan een betrouwbare overheid, consistentie in beleid, goede participatie, het nakomen van vastgelegde afspraken en wil graag in overleg blijven met de betrokken partijen. Zij heeft een plan voor een wijkknooppunt én voldoende kamers voor De Vleugels binnen de gestelde kaders van de Startnotitie. De Klankbordgroep is van mening dat het overleg, dat eenzijdig door de gemeente voor onbepaalde tijd ‘opgeschort’ is, snel opgestart moet worden onder leiding van een onafhankelijk voorzitter om de realisatie te bespreken.