[Stadskrant, 24 januari 2007]

Zorginstelling De Vleugels kan uitbreiden met 2,5 bouwlaag en een bouwoppervlakte van 30 m2. Dat werd in 1998 vastgesteld door de gemeenteraad. Van uitvoering van het bouwplan is het echter nooit gekomen. En met het verlopen der jaren zijn ook de wensen en behoeften van De Vleugels veranderd. Door de toegenomen vergrijzing en de intensievere zorg heeft de zorginstelling behoefte aan meer ruimte om meer zorgwoningen te realiseren met een hogere kwaliteit.

De vraag die donderdag 18 januari in de commissie Stedelijke ontwikkeling en beheer voorlag, was of het college van de commissie de ruimte krijgt om samen met De Vleugels en het buurtcomité te heroverwegen of een andere invulling van het oorspronkelijke ruimtelijk kader ook mogelijk is. Dit is een ruimtelijk kader waar de buurt zeer aan hecht. De buurt is in 1998 nauw betrokken geweest bij het formuleren van dat ruimtelijk kader en afwijken van dat kader kan ingrijpende consequenties voor de buurt hebben.

GROTERE VRAAG
De meerderheid van de commissie gaf aan open te staan voor een mogelijke andere invulling van een bouwplan voor De Vleugels. Goede zorg voor de oudere inwoners van Alkmaar heeft een hoge prioriteit en de vraag wordt almaar groter. Gelet op de veranderingen op het gebied van ouderenzorg vindt een meerderheid van de commissie het reëel dat het kader uit 1998 nader tegen het licht gehouden wordt.  

NOG GEEN PLANNEN
Want let wel, er liggen nu nog geen plannen. De commissie heeft alleen het college het fiat gegeven om samen met De Vleugels en het buurtoverleg het bestaande ruimtelijke kader te heroverwegen.
Als dat overleg tot concrete resultaten heeft geleid buigt de commissie zich daarover en velt pas dan een definitief oordeel over mogelijke aanpassingen van de uitgangspunten uit 1998.
--------------------------------------------------------------------------------

Nawoord
Aanleiding van het verzoek van het college zijn de plannen met een concreet bouwvolume van 6.200 m2 op het nu nog groene gebied aan de Jongkindlaan. De gemeente wil hier naast de uitbreiding van De Vleugels ook en wijkknooppunt van 1200 m2 plaatsen. Deze plannen van het college en Westerhout (waar De Vleugels onder valt) zouden neerkomen op 7 verdiepingen wat fors hoger is dan de 2,5 bouwlaag die vastgelegd is in de startnotitie.

De Klankbordgroep heeft aangegeven vast te houden aan de startnotitie waarin de juridische kaders zijn vastgelegd. De bewoners zijn wel bereid tot enige concessies maar dit was blijkbaar niet genoeg voor de gemeente. De gemeente heeft het overleg tot 'nader orde' eenzijdig afgebroken.

De bewoners zijn tegen de vernietiging van de startnotitie omdat dit een zwaar bevochten compromis is. Alle zorgwoningen zouden zich concentreren op één punt, de Résidence. De rest zou definitief groen blijven behoudens een klein afgebakend stukje groen.

Alleen de coalitie PvdA, VVD, het afwezige CDA en GroenLinks stemde voor het verbreken van de raadsafspraken en het opofferen van officieel groen zonder enige serieuze vraagtekens te zetten. Pikant detail is dat de PvdA enige dagen ervoor nog aangegeven had niet af te zullen wijken van de Startnotitie.
De rest van de partijen was tegen of stelde stringente randvoorwaarden.