Klankbordgroep Jongkindlaan
p/a Jongkindlaan 129
1816 LK  Alkmaar

Aan het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de heer Binnendijk
Postbus 53
1800 BC  ALKMAAR

 

Betreft  : Rol en Status
Kopie    : commissie SOB
Alkmaar, 8 maart 2007.

 

Geacht college,

 

De Klankbordgroep Jongkindlaan is in opdracht van de gemeente in april 1997 opgericht en fungeert als gesprekspartner en overleggroep ten aanzien van bouwplannen aan de Jongkindlaan.

Al van voor de totstandkoming van de startnotitie uit 1998, bij de realisatie van R�sidence Hoevervaart tot op heden is de Klankbordgroep een betrouwbare gesprekspartner gebleken.

Ons is bekend geworden dat u het plan heeft om op korte termijn een informatieavond voor de wijk te organiseren en de Klankbordgroep slechts te informeren over de stand van zaken over de realisatie van de uitbreiding van zorgcentrum De Vleugels en het vestigen van een wijksteunpunt. Ons is ter ore gekomen dat u al verschillende gesprekken met de projectontwikkelaar gevoerd heeft over de invulling.

 

Het college ziet de rol van de Klankbordgroep Jongkindlaan slechts als toehoorder die niet mee mag participeren of haar mening mag geven bij bijeenkomsten. Er is geen sprake van een onafhankelijke voorzitter bij een overleg. Daarnaast stelt het college dat met betrekking tot de geldigheid van de startnotitie dar er 'een nieuwe start gemaakt moet worden'.

 

In de commissievergadering SOB van 18 januari 2007 is besloten dat u uitdrukkelijk de opdracht heeft om opnieuw met de Klankbordgroep Jongkindlaan te overleggen over een aanvaardbaar compromis voor deze bouwplannen uitgaande van de huidige startnotie.

 

Wij vragen u dan ook met klem de opdracht van de raadscommissie uit te voeren en om terug te keren naar de afgesproken volgorde van behandeling en de Klankbordgroep uit te nodigen voor een gesprek. Na het bereiken van een compromis met de Klankbordgroep staat het u vrij om daarna de omwonenden verder te informeren over de uitkomst en voorgenomen bouwplannen.

 

Klankbordgroep Jongkindlaan,

 

Frans Huiberts      Riet van Bakel
John Does  Rens Kleverlaan
Ien van den Oord  Corry Zwaag