Klankbordgroep Jongkindlaan
p/a Jongkindlaan 129
1816 LK  Alkmaar

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 53
1800 BC  ALKMAAR

 Betreft  : Rol en Status
Kopie    : commissie SOB ,Pers
 
Alkmaar, 20 maart 2007.
Geacht college, 

De Klankbordgroep Jongkindlaan wil zijn ernstige zorg uiten betreffende het uitblijven van structureel overleg van de gemeente met de Klankbordgroep Jongkindlaan.

Het college (dhr. Binnendijk) heeft van de raadscommissie SOB de opdracht gekregen om, uitgaande van de startnotitie, samen met de Klankbordgroep en Habion in overleg te gaan om te zoeken naar een goede invulling van 'Modernisering van De Vleugels'.

Voor de duidelijkheid nogmaals het bestaande beleid en de vastgelegde afspraken:

Alle zorgappartementen beperken zich tot ��n gebouw, De R�sidence Hoevervaart.

Het gebied aan de Jongkindlaan is officieel groen, dit mag niet gebruikt worden als inbrei(ding)locatie.

Een afgebakend stuk van maximaal 30 bij 30 meter in 2 tot 2� bouwlaag aan de Jongkindlaan mag na 2006 gebruikt worden voor uitbreiding van intensieve zorg vanuit De Vleugels.

 

"Over deze afspraken kan geen onduidelijkheid bestaan. Deze afspraken zijn hard en staan fier overeind. Hieraan kan niet getornd worden.", aldus het college in oktober 2005.

 

Op 13 oktober 2005 is afgesproken dat De Vleugels gemoderniseerd zou worden door samenvoeging van kleine kamers van 25m2  tot kamers van 40 tot 50m2. Hierdoor zouden er circa 32 zorgkamers komen te vervallen. De Klankbordgroep Jongkindlaan heeft ingestemd dat het stuk van 30 bij 30 van 2 tot 2� bouwlaag gebruikt mocht worden voor de bouw van de weggevallen zorgkamers met een grootte van circa 40m2 per kamer. Tevens is afgesproken dat projectontwikkelaar Habion met een uitgewerkt zou plan komen, binnen de vastgelegde randvoorwaarden, dat voorgelegd zou worden aan de Klankbordgroep.

 

Zonder enig overleg met de Klankbordgroep wilt u de nieuwe bouwplannen van het college en de projectontwikkelaar aan de buurt presenteren waarbij het de Klankbordgroep door het college verboden wordt haar mening te geven.

In onze brief van 8 maart 2007 hebben wij u al met klem geadviseerd zich te houden aan de opdracht van de raadscommissie en in constructief overleg met de Klankbordgroep te gaan, als volwaardige gesprekspartners, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Desondanks doet u alsof u 'doof' bent en gaat geheel uw eigen gang waarbij u de Klankbordgroep Jongkindlaan, nota bene ingesteld door de gemeente, volledig negeert.


Inmiddels is uit gesprekken gebleken dat de geclaimde 1200m2 voor het wijkknooppunt onvoldoende gegrond is. Bijna alle benodigde voorzieningen blijken al aanwezig te zijn in De Vleugels. Er zijn wel enkele wensen ter verbetering zoals een zorgloket. Er is dus geen sprake van 'need to have' van 1200m2 maar van 'nice te have' van enkele tientallen m2 dat eventueel ook met de verbouw van De Vleugels, binnen de in 1998 goedgekeurde uitbouw op het terrein van het Terborchhof, gerealiseerd kan worden. Ook dient opgemerkt te worden dat De Vleugels slechts een 'zoeklocatie' is voor een wijkknooppunt en niet dat er een besluit ligt dat het wijkknooppunt in De Vleugels moet komen.

 

Daarnaast is uit gesprekken naar voren gekomen dat de bouw aan de Jongkindlaan niet gebruikt zal worden voor zorgkamers direct verbonden aan de bedrijfsvoering van De Vleugels, maar geheel los van De Vleugels komt te staan, waarbij er (op termijn) ook gewone gezinnen in kunnen wonen.

Nadrukkelijk wil de Klankbordgroep nogmaals aangeven dat het gebied aan de Jongkindlaan niet gebruikt mag worden als inbrei(ding)locatie en verzoekt het college zich aan de raadsafspraken en het bestaande beleid te houden.

 

Als laatste verzoekt de Klankbordgroep u onmiddellijk met alle overige voorbereidingen en plannen te stoppen en zo spoedig mogelijk in constructief overleg te gaan met de Klankbordgroep (als volwaardig gesprekspartner) conform de opdracht die u van de raadscommissie meegekregen heeft.

 

Bijgevoegd document geeft een voor alle partijen aanvaardbare oplossing die wij dan ook graag met de betrokken partijen willen bespreken.

Na het bereiken van een compromis met de Klankbordgroep staat het u vrij om omwonenden verder te informeren over de uitkomst en voorgenomen bouwplannen.

 

Hoogachtend,

 

 

Klankbordgroep Jongkindlaan,

 

Frans Huiberts      Riet van Bakel
John Does  Rens Kleverlaan
Ien van den Oord  Corry Zwaag

                  


Bijlagen:

-         Invulling 'Uitbreiding De Vleugels', d.d. 13 januari 2007.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Invulling 'Uitbreiding De Vleugels'
 

Er zijn bij De Vleugels momenteel circa 104 kamers in gebruik waarvan de meeste 25m2 zijn. Er zijn 6 kamers die voor andere doeleinden gebruikt. De kamers van 25m2 voldoen weliswaar maar kamers van 39 tot 50m2 zijn gewenst. Daarom is besloten de kleinere kamers samen te voegen. Na de verbouwing blijven er 68 kamers van circa 50m2 over.

Om rendabel te zijn moeten er minimaal 100 kamers zijn. Door de vergroting van de kamers ontstaat een tekort van 32 tot 40 kamers. Er moet gezocht worden naar 1800 tot 2200m2 om dit tekort op te vullen (dit is inclusief gangen). Parkeren blijft op de reeds bestaande plekken.

 

Uitbreiding De Vleugels
De ruimte aan de Jongkindlaan is gereserveerd voor uitbreiding van het aantal kamers van De Vleugels. De Klankbordgroep is bereid deze ruimte te gebruiken voor opvulling van het tekort aan kamers na samenvoeging. In het uitbreidingsplan voor De Vleugels is 2� bouwlaag niet handig. Er kan een verdiepte bouwlaag (� ondergronds) komen maar deze kan niet gebruikt worden voor bewoning. Er zou effectief 1800m2 beschikbaar zijn voor kamers wat krap is.

 

Het voostel van de Klankbordgroep is 3 bouwlagen (afwijking van de startnotitie) waarbij de derde, ruim ingesprongen, bouwlaag ruimte biedt voor 650m2 aan kamers waarmee het totaal op 2450m2 komt als (ruime) opvulling van het ontstane kamertekort (circa 50 kamers erbij).

 

Wijkknooppunt
Er is bij Uitbreiding van de Vleugels geen rekening gehouden met een wijkknooppunt. Hiervoor is volgens de gemeente 1200m2 nodig. In De Vleugels zijn een aantal van deze voorzieningen al in gebruik binnen de bestaande ruimten. Ook in de nabije omgeving zijn al faciliteiten aanwezig: buurtcentrum, apotheek, fysiotherapeuten, tandartsen, huisartsen, etc.

Door uit te gaan van minimale vervanging ofwel 32 kamers zou maximaal 600m2 vrij kunnen komen voor het wijkknooppunt op de Uitbreidingslocatie. Ook is er in de startnotitie ruimte voor uitbreiding van de multifunctionele ruimte wat 300m2 op zou leveren. In totaal 900m2.

 

Door boven de multifunctionele ruimte 1 extra laag aan te brengen (afwijking van de startnotitie) voor uitbreiding van het aantal kamers kan 400m2 ruimte gevonden worden wat na schuiven voldoende ruimte oplevert voor een wijkknooppunt en circa 34 kamers.

 

Voorstel
De startnotitie biedt echter een verrassende oplossing. Uitbreiding kan in 2� bouwlaag (de onderste verdiept). Voor een wijkknooppunt is het niet noodzakelijk alles volledig bovengronds te bouwen. Hiervan uitgaande is er 900m2 beschikbaar voor het wijkknooppunt en 1800m2 voor vervanging van het aantal kamers (circa 32 kamers).

De startnotitie biedt ook de basis voor een multifunctionele uitbreiding op het terrein van De Vleugels van 300m2 waardoor de beschikbare ruimte voor een wijkknooppunt 1200m2 is.

Hierdoor komt de reeds gebruikte zorgruimte vrij voor extra kamers.

 

Hiermee zou de kous af zijn maar de Klankbordgroep begrijpt ook de financi�le belangen van Westerhout/De Vleugels. De Klankbordgroep stelt voor om boven de te vergroten multifunctionele ruimte ��n teruggesprongen bouwlaag aan te brengen zodat hier 400m2 beschikbaar komt voor circa 8 extra kamers. Dit moet ruim voldoende armslag bieden voor een gezonde bedrijfsvoering.

 

 

Klankbordgroep Jongkindlaan.

Alkmaar, 13 januari 2007.