Afdrukken

Klankbordgroep Jongkindlaan
p/a Jongkindlaan 129
1816 LK  Alkmaar

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 53
1800 BC  ALKMAAR

Betreft  : Rol en Status
Kopie    : commissie SOB

Stichting Westerhout / De Vleugels Habion
Alkmaar, 4 april 2007.  

Geacht college,  

Er is een verschil van mening ontstaan tussen de nieuwe wethouder met zijn ambtenaren en de bewonersvertegenwoordigers over de Rol en Status van de 'Klankbordgroep Jongkindlaan'.

Tot op heden heeft de 'Klankbordgroep' gefunctioneerd als Begeleidingsgroep zoals gedefinieerd binnen het nieuwe Participatiebeleid. De door de gemeente toebedeelde nieuwe rol als toehoorder zou de functie van de 'Klankbordgroep Jongkindlaan' omlaag brengen naar 'Informatiegroep' en past geheel niet in de werkwijze van de afgelopen tien jaar.

In 1997 is door de gemeente de 'Klankbordgroep Jongkindlaan' opgericht. Van meet af aan is in goede overeenstemming gezamenlijk gewerkt aan de invulling van het terrein van de voormalige Paulusschool. In overleg werd de agenda opgesteld, problemen vastgesteld en werden gezamenlijk de oplossingen bepaald. Dit heeft geleid tot het compromis om alle bebouwing te concentreren in de R�sidence Hoevervaart. Het overige gebied aan de Jongkindlaan is tot officieel groen verklaard.

 

De bewonersvertegenwoordigers, vertegenwoordigd in de 'Klankbordgroep Jongkindlaan', onderhandelend als gelijken met de projectontwikkelaars, de gemeente en De Vleugels die allen partij zijn in het overleg. De bewonersvertegenwoordigers zijn in het verleden akkoord gegaan met de wethouder als onafhankelijk voorzitter. Elke wijziging in de samenstelling van het overleg, of dit nu vanuit de gemeente, projectontwikkelaar of bewoners was, werd aan de Klankbordgroep ter goedkeuring voorgelegd.

 

In 2005 bleek dat de wethouder zijn rol als onafhankelijk voorzitter niet waar kon maken. In de eerstvolgende vergadering trad de gemeentelijke projectco�rdinator op als voorzitter. Ook dit gaf problemen waarop de Klankbordgroep aangaf verder te willen met een onafhankelijk voorzitter. Dit is ook aan de raadscommissie SOB en het college meegedeeld.

 

In onze brief van 8 maart 2007 heeft de Klankbordgroep in een officieel schrijven het college met klem gevraagd zich te houden aan de opdracht van de raadscommissie SOB en in constructief overleg te gaan met de bewonersvertegenwoordigers verenigd in de 'Klankbordgroep Jongkindlaan', als volwaardige gesprekspartners, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Dit is in onze brief van 20 maart 2007 nogmaals herhaald.

 


Zoals gezegd wil de gemeente de rol van de Klankbordgroep bij de betrokkenheid rond de uitbreiding van De Vleugels reduceren tot toehoorder. Dit is onacceptabel voor de bewonersvertegenwoordigers van de Klankbordgroep. Momenteel wil men niet verder gaan dan raadplegen omdat dit inherent is aan de naam 'Klankbordgroep' in het nieuwe Participatiebeleid.

 

De Klankbordgroep mag inmiddels zijn mening geven bij een groots opgezette informatieavond. De Klankbordgroep kan zich geenszins vinden in deze aanpak van de gemeente om met omwonenden tot invulling te willen komen van het wijkknooppunt en het terrein en daarbij de Klankbordgroep te negeren. Juist de 'Klankbordgroep Jongkindlaan' is hiervoor het ge�igende orgaan. De gemeente dient af te zien van de geplande workshops en zal met de Klankbordgroep om de tafel moeten gaan. Ook moet de planning in samenspraak met de Klankbordgroep worden opgesteld.

 

De Klankbordgroep kan zich niet vinden in een wethouder of gemeenteambtenaar als 'onafhankelijk voorzitter', omdat zij in deze verre van onafhankelijk zijn.

De bewonersvertegenwoordigers kunnen zich tot nu toe in geen enkel gemeentelijk verslag vinden. De door de gemeente gemaakte notulen worden niet ter goedkeuring voorgelegd aan de 'Klankbordgroep Jongkindlaan' en dreigen een eigen leven te gaan leiden.

 

Het door de gemeente wijzigen van de samenstelling van de 'Klankbordgroep Jongkindlaan' zonder goedkeuring van de Klankbordgroep geeft geen pas. Het is vreemd dat de gemeente stelt geen onderdeel te (willen) zijn van de 'Klankbordgroep Jongkindlaan' en dat de gemeente, zonder bewonersvertegenwoordigers, onderhandelt met de projectontwikkelaar en huurder en met hen de plannen en aanpak vaststelt.

Dit is een fundamentele breuk met de reguliere werkwijze tot nu toe. In de 'Klankbordgroep Jongkindlaan' worden de problemen gedefinieerd en de discussies gevoerd om zo, als gelijken, te komen tot gezamenlijk besluiten.

 

Tevens kan de Klankbordgroep niet akkoord gaan met de bewering van het college dat de Startnotitie 'van de baan is'. Dit is nog steeds bestaand beleid waar alleen, met instemming van de 'Klankbordgroep Jongkindlaan', door de gemeenteraad vanaf geweken kan worden.

 

De Klankbordgroep is nog steeds van mening dat de gemeente zo spoedig mogelijk in constructief overleg dient te gaan met de Klankbordgroep conform de opdracht van de raadscommissie SOB. De Klankbordgroep is hierbij een volwaardig gesprekspartner.

Een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke notulist zijn hierin essentieel.

De door de Klankbordgroep voorgestelde oplossing zou een goed uitgangspunt zijn voor verdere onderhandelingen met de gemeente, Stichting Westerhout/De Vleugels en projectontwikkelaar Habion.

 

 

Hoogachtend,

 

 

Klankbordgroep Jongkindlaan:

 

Frans Huiberts      Riet van Bakel
John Does  Rens Kleverlaan
Ien van den Oord  Corry Zwaag