De voltallige Klankbordgroep Jongkindlaan neemt afstand van de ‘Nieuwsbrief modernisering De Vleugels’ die de gemeente breed in Alkmaar West verspreid heeft. Hierin wordt een zoeklocatie voor een wijkknooppunt als definitieve locatie bestempeld, worden oneigenlijke argumenten voor nieuwbouw in een groengebied gebruikt en verdoezeld de gemeente bewonersvragen waarop zij beloofd had te antwoorden.

Op initiatief van de gemeente is met alle betrokken partijen afgesproken dat alleen informatie naar buiten gebracht wordt waar alle partijen achter staan. De gemeente schendt dit helaas.

Wijkknooppunt
Zonder enige besluitvorming wordt in de brief gesteld dat er een wijkknooppunt in De Vleugels komt. De gemeente gaat zelfs een website ‘Wijkknooppunt De Vleugels’ openen.
De gemeenteraad heeft De Vleugels aangewezen als mogelijke ‘zoeklocatie’ voor een wijkknooppunt in Alkmaar West. De commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer heeft het college verzocht nog eens te gaan praten met omwonenden over de mogelijkheid hiertoe. Dit omdat de startnotitie de gewijzigde gemeentelijke plannen voor een zorgcomplex én een wijkknooppunt op deze locatie juridisch niet toestaat.
Er zijn voldoende alternatieve locaties voor een wijkknooppunt in Alkmaar West zoals Het Heem dat in 2008 leeg zou komen of bij de revitalisering van het winkelcentrum in De Hoef waar nog ruimte is. Hiervoor is de gemeente echter Oost-Indisch doof. Met een mediacircus van buurtbrede bijeenkomsten met gelikte presentaties en ‘workshops’ drukt de gemeente de plannen bij De Vleugels ‘er door’. Via enquêtes probeert de gemeente een wijkknooppunt op deze locatie te rechtvaardigen. Alleen het al in De Vleugels gevestigde bloedprikpunt Startlet heeft echter onvoorwaardelijk aangegeven voor deze locatie te kiezen. De vele voorzieningen die bewoners willen, blijken reeds aanwezig te zijn in De Hoef of zijn de afgelopen jaren verdwenen wegens onvoldoende economische rendabelheid.
De agressieve aanpak van de gemeente werkt averechts en vertraagt de modernisering van De Vleugels met een steeds groter wordend risico van sluiting van dit complex.

Geen noodzaak voor bouw
Er wordt gesteld dat er een noodzaak is om voldoende zorgappartementen te bouwen aan de Jongkindlaan terwijl door de gemeente verzekerd is dat deze locatie geen inbreidingslocatie is. Het is wrang te moeten constateren dat deze groenlocatie al jaren geleden door dezelfde gemeente op de geheime lijst van nieuwbouwprojecten gezet is. Het aantal te ‘realiseren appartementen’ op deze locatie is inmiddels gestegen van 15 in 2005 naar 30 in 2006. En hoe hard is de bewering dat modernisering van De Vleugels bouw noodzakelijk maakt?
Door modernisering van De Vleugels verdwijnen er 32 zorgkamers. Deze zorgkamers mogen van het rijk niet meer bijgebouwd worden. Ouderen dienen zo lang mogelijk zorg aan huis te krijgen. In 2003 zijn speciaal voor deze doelgroep appartementen aan de Jongkindlaan geclusterd in de Résidence waardoor de rest definitief groen zou blijven. Zorg kon er helaas niet geleverd worden aan deze bewoners omdat dit in strijd was met de afspraken van De Vleugels met het zorgkantoor. Nu komen er 32 plaatsen vrij voor zorg aan bewoners van dit complex, voor zorg aan de bewoners van de aanleunwoningen bij De Vleugels, en voor zorg voor bestaande woningen en de vele nog te bouwen ‘zorgwoningen’ in Alkmaar West op inbreidingslocaties.
De gemeente negeert de juridische kaders van de startnotitie en stelt dat zorg alleen geleverd kan worden aan het nieuw te bouwen complex en dat daarom nieuwbouw moet. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken.

Onbeantwoord
Er zijn 48 schriftelijke bewonersvragen gesteld tijdens de buurtbrede bijeenkomst. Deze vragen zouden alsnog allemaal beantwoord worden bij de Nieuwsbrief. Veel vragen zijn niet opgenomen en op de helft van de ingediende vragen wordt geen antwoord gegeven. En op de antwoorden zelf is ook wat aan te merken. Zo is groencompensatie voor verlies van het groene gebied niet nodig omdat het hier om een bouwlocatie zou gaan. Vragen over alternatieve locaties voor het wijkknooppunt en hoe het kan dat deze locatie als inbreidingslocatie te boek staat worden geheel genegeerd.

De bewonersvertegenwoordigers constateren dat de gemeente niets schuwt om haar zin door te drijven.