Jongkindlaan

De Klankbordgroep Jongkindlaan heeft met verbazing kennis genomen van de publicatie van de gemeente inzake de gewenste bebouwing van de groenstrook aan de Jongkindlaan. In 1998 zijn er harde afspraken gemaakt dat deze strook permanent groen zo blijven. Slechts en klein stuk zou, onder strikte voorwaarden, bebouwd mogen worden.

Postbus 53
1800 BC  Alkmaar
Alkmaar, 17 november 2006. 

Betreft                        : Uitbreiding van 'De Vleugels'

Aantal pagina's          : 2

Geachte raadsleden,
Graag willen de bewoners, vertegenwoordigd in de 'Klankbordgroep Jongkindlaan', opgericht in maart 1997, hun onvrede uiten over de veranderende houding van het college en de gemeenteambtenaren inzake de 'Uitbreiding van De Vleugels'.

Op 9 oktober 2001 heeft in De Vleugels overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de klankbordgroep over de nieuw te bouwen woningen tussen de Jongkindlaan en De Vleugels. Hieronder volgt een korte weergave van het verslag zoals dat verspreid is aan de klankbordgroep.

Aanleiding van het overleg van 26 juni is de reactie van de klankbordgroep en buurtoverleg de Hoef Geestmolen op de brief van de gemeente over de stand van zaken van de 34 senioren woningen aan de Jongkindlaan.
Hieronder volgt een overzicht van het verslag van deze vergadering.