PRIVACYBELEID
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Privacybeleid, mei 2018, vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING ................................................................................................................................. 3
Contactgegevens.................................................................................................................... 3
Definitie van persoonsgegevens ............................................................................................ 3
Bijzondere persoonsgegevens............................................................................................... 3
UITVOERING ............................................................................................................................. 4
Algemeen................................................................................................................................ 4
Doel van de gegevensopslag................................................................................................. 4
Delen van persoonsgegevens met derden ............................................................................ 4
Toegang tot de persoonsgegevens........................................................................................ 5
Opgeslagen persoonsgegevens ............................................................................................ 5
Geautomatiseerde besluitvorming ......................................................................................... 6
Bewaartermijn persoonsgegevens......................................................................................... 6
Publicatie van persoonsgegevens ......................................................................................... 6
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen ......................................................................... 7
Beveiliging van persoonsgegevens........................................................................................ 7
Wijzigingen.............................................................................................................................. 7

Privacybeleid, mei 2018, vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ 3
INLEIDING
De verenging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’, verder het Buurtoverleg
genoemd, is een bewonersvereniging die gebruik maakt van opslag van
persoonsgegevens. Gegeven de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) is de vereniging verplicht iedereen waarvan zij gegevens opgeslagen heeft
te informeren welke persoonsgegevens dit zijn en waarom deze gegevens
opgeslagen zijn. Het moet duidelijk zijn wie er waarom toegang heeft tot de
persoonsgegevens en dat de persoonsgegevens niet in onbevoegde handen
vallen. Indien er risico is op misbruik of er een data lek is dient hiervan binnen
72 uur melding gemaakt te worden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens, en dienen de personen waarop de persoonsgegevens
betrekking hebben, voor zover te achterhalen, hierover binnen 72 uur na
constatering geïnformeerd te worden.
Contactgegevens
De contactgegevens van het Buurtoverleg zijn:

Adres : Honthorstlaan 262, 1816 TK Alkmaar (voorzitter)1
Telefoon : 072 515 18 52 (secretaris)1
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website : http://www.geestmolen.nl
KvK : 40637547

Contactgegevens functionaris die verantwoordelijk is voor de
gegevensbescherming:
E-mail :
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Definitie van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over iemand zeggen zoals de naam, het
adres of de leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar iemand
herleid kunnen worden dan wordt gesproken over persoonsgegevens. Voorbeelden zijn iemands adres of e-mailadres maar ook iemands voornaam samen
met de geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten
ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s zijn persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens
Dit zijn persoonsgegevens van gevoelige aard zoals godsdienst of
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven,
lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke gegevens
of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, genetische en biometrische
kenmerken (zoals vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de
handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat) en medische informatie.
1 Contactgegevens per mei 2018. Op de website van het Buurtoverleg staan de actuele
gegevens. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) kunnen de actuele gegevens ook
opgevraagd worden

Privacybeleid, mei 2018, vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ 4
UITVOERING
Algemeen
Er wordt niet gevraagd naar bijzondere persoonsgegevens. Mocht hierover al iets
bekend zijn dan worden deze gegevens niet opgeslagen. Ook leeftijd of
doopnamen, indien bekend, worden niet opgeslagen.
Foto’s en video, gemaakt in besloten bijeenkomsten, worden niet zonder
toestemming vooraf openbaar gemaakt via publicatie op de website, buurtblad of
andere wijze.
Voor de website gebruikt het Buurtoverleg technische, functionele en analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die gebruikt worden
zijn voor bezoekersanalyse en voor uw gebruiksgemak. U kunt u afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Doel van de gegevensopslag
De vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
Leden en donateurs
- Het verzoek tot (contributie)betaling.
- Uitnodiging voor Algemene Vergaderingen of door het Buurtoverleg
speciaal georganiseerde buurtgerichte bijeenkomsten.
- Voor donateurs: bezorging van het buurtblad.
Adverteerders
- Het verzoek tot aanleveren van advertenties en betaling van de
advertentiekosten.
- Bezorging van het buurtblad.
Vrijwilligers en bestuursleden
- Verzoek aanlevering van kopij of verslagen voor het buurtblad.
- Oproep tot het bijwonen van werk- of projectgroep of bestuur
bijeenkomsten.
Delen van persoonsgegevens met derden
Het Buurtoverleg verstrekt op geen enkele wijze persoonsgegevens aan derden.
Als er gegevens nodig zijn, bijvoorbeeld voor een aanvraag van subsidie bij de
gemeente, worden alleen niet tot personen herleidbare gegevens verstrekt. Te
denken valt hierbij aan aantal leden of aantal leden per gebied. Mocht
gegevensverstrekking aan derden verplicht zijn voor de uitvoering van onze
werkzaamheden dan alleen met uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de
eigenaar van de persoonsgegevens.

Privacybeleid, mei 2018, vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ 5
Toegang tot de persoonsgegevens
Alleen het bestuur heeft toegang tot de persoonsgegevens. De gegevens zijn in
beheer van de penningmeester die ook de verzoeken tot betaling doet voor leden
en donateurs. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de advertenties doet
de verzoeken tot betaling van de advertentiekosten bij de adverteerders. De
secretaris krijgt bij Algemene Vergaderingen een overzicht van actieve leden
voor de presentielijst.
De penningmeester verzorgt de financiën en wordt gecontroleerd door de
voorzitter. Jaarlijks controleert de kascommissie, bestaande uit niet
bestuursleden, de financiën van het bestuur. De kascommissie heeft inzage in de
bankafschriften van betalingen van leden, donateurs en adverteerders (naam,
bankgegevens en betalingsdatum). De kascommissie heeft geen inzage of
toegang tot overige persoonsgegevens.
Opgeslagen persoonsgegevens
Het Buurtoverleg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze
vereniging of adverteerder bent. Hieronder vind u het overzicht van de
persoonsgegevens die het Buurtoverleg verwerkt.
Leden en donateurs
- Naam: initialen, tussenvoegsel, achternaam.
- NAW gegevens: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats.
- Contactgegevens: e-mail adres, IBAN banknummer.
- Optioneel: roepnaam indien bekend. Van oude leden zijn ook
telefoonnummers opgeslagen. Indien bekend wordt ‘de heer’ of ‘mevrouw’
opgeslagen.
Vrijwilligers en bestuursleden
- Als hierboven plus:
Telefoonnummer, roepnaam.
Functie binnen de vereniging.
Adverteerders
- Openbare gegevens:
Naam: bedrijfsnaam
NAW gegevens: straatnaam, huisnummer, postcode, vestigingsplaats.
Contactgegevens: telefoonnummer, website, algemeen e-mail adres.

- Persoonsgegevens:
Naam: initialen, tussenvoegsel, achternaam.

NAW gegevens: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats.
Contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres, IBAN banknummer,
roepnaam.

Privacybeleid, mei 2018, vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ 6
Geautomatiseerde besluitvorming
Het Buurtoverleg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het Buurtoverleg gebruikt het volgende computerprogramma voor opslag en
verwerking van persoonsgegevens:
- ‘Ledenbestand’ geschreven in Microsoft Access 2010, voorzien van een
encrypted database om de gegevens te beveiligen.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Geestmolen bewaart, na opzegging van het lidmaatschap, de persoonsgegevens
alleen voor statistische doeleinden waarbij de uitvoer alleen algemene gegevens
bevat zoals totaal aantal leden, aantal aanmeldingen en opzeggingen of aantal
betalingen per jaar. De uitvoer van de statistische gegevens zijn niet herleidbaar
tot personen.
Publicatie van persoonsgegevens
Het Buurtoverleg publiceert geen persoonsgegevens van leden of donateurs.
Buurtblad De Hoef ‘Geestmolen
- Van het dagelijks bestuur worden de volgende gegevens openbaar
gemaakt:
Naam: voornaam, tussenvoegsel, achternaam.
NAW gegevens: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats.
Contactgegevens: telefoonnummer, functioneel e-mail adres
Buurtoverleg.
- Van projectgroep leden worden de volgende gegevens openbaar gemaakt:
Naam: voornaam, tussenvoegsel, achternaam.
NAW gegevens: straat, huisnummer.
(alleen voor de webmaster: functioneel e-mail adres Buurtoverleg).
- Van aanleveraars van kopij worden de volgende gegevens openbaar
gemaakt (tenzij aangegeven wordt dat het stuk anoniem geplaatst moet
worden):
Naam: voornaam, tussenvoegsel, achternaam.
Website
- De content van De Geestmolen wordt gepubliceerd.
- Per werkgroep worden de hierin actieve vrijwilligers genoemd:
voornaam, tussenvoegsel en achternaam.

Privacybeleid, mei 2018, vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ 7
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door het Buurtoverleg. Opmerking: zonder uw
persoonsgegevens kunt u niet ingeschreven staan als lid of donateur van het
Buurtoverleg of als adverteerder in het blad ‘De Geestmolen’.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij het Buurtoverleg
een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de penningmeester. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan gevraagd
worden om inzage van een identiteitsbewijs. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
Het Buurtoverleg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging van persoonsgegevens
Het Buurtoverleg zal, binnen redelijke kosten, al het mogelijke doen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beschermd zijn of als u
aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het Buurtoverleg heeft de volgende maatregelen genomen om uw opgeslagen
persoonsgegevens te beveiligen:
- De persoonsgegevens staan niet op internet.
- De persoonsgegevens zijn niet te benaderen via internet.
- De computer waarop de persoonsgegevens staan is voorzien van
beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall en login gegevens.
- De media waar uw persoonsgegevens opgeslagen of geback-upt zijn zijn
encrypted en niet door onbevoegden toegankelijk.
Wijzigingen privacybeleid
Wijziging in dit privacybeleid maken wij kenbaar op onze site:
www.geestmolen.nl