Na het debacle van de 'Naald van De Hoef', schone beloftes over sociale woningbouw, bouw van te hoge blokkendozen aan de Jan de Heemstraat (maximaal 4 is inclusief lift opbouw!!) breekt de gemeente wederom haar beloftes.

De voorzitter van het Buurtoverleg constateert het einde van schone beloftes en goede initiatieven en ziet het, ondanks zijn positieve en optimistische kijk, ditmaal erg somber in voor de leefbaarheid van zijn wijk.

      Ø Plan Geestmolen: de uitgangspunten
      Ø De gemeente is hardleers: GEEN Naald van de Hoef
      Ø Foutieve voorlichting van de wethouder in de pers!
      Ø Inspraak?
      Ø Wat de buurt wil!
      Ø Waar blijft de Brede school?

      Ø Vooral dure huizen op plek Hoirizoncollege


--------------------------------------------------------------------------------

Plan Geestmolen

De afspraak was dat de gemeente in het gefaseerde 'Plan Geestmolen' (gefaseerd via artikel 19 procedures om verplichte sociale voorzieningen bij bouw ineens te ontduiken) het merendeel in het betaalbare huursegment zou realiseren waarbij een 'klein aantal' mogelijk in het betaalbare koopsegment gerealiseerd zou kunnen worden.  Dit is vastgelegd in de nota van uitgangspunten voor ontwikkeling van 'Plan Geestmolen'.

Ook heeft wethouder Van Vliet 'inspraak' in woord hoog in het vaandel staan.

 

Helaas geeft de praktijk een geheel ander beeld. Door de torenhoge grondprijzen zijn bijna alle gerealiseerde woningen, maar liefst 124 stuks aan de Willem Hedastraat, woningen in het midden en dure koopsegment. Hetzelfde geldt voor de nog te realiseren 100 tot 120 woningen aan De Vliegerstraat. Nu blijkt uit het Noord Hollands Dagblad dat op het MTS gebied (Horizoncollege) maar liefst 140 woningen gebouwd moeten worden in het dure koopsegment INCLUSIEF NAALD VAN DE HOEF.

Hardleers

Leert de gemeente het dan nooit! NIEMAND zit te wachten op een toren, en zeker de omwonenden niet. Er is zeer grote weerstand vanuit de buurt tegen zo'n gedrocht in de woonwijk. Eerder al wilde de gemeente een Naald bij 'Plan Bouwfonds'. Dit is gelukkig van de baan (niet vanwege de grote bezwaren en protesten, maar omdat het plan te duur werd). Nu komt deze 'Naald van De Hoef' wederom op tafel, ditmaal 20 meter verderop.

Wanneer gaat de gekozen volksvertegenwoordiging eens luisteren naar het volk dat zij vertegenwoordigen?

Foutieve voorlichting van de wethouder
Wethouder Cor van Vliet schrijft dat de mega bouw van 6 tot 10 verdiepingen in het dure segment voldoet aan: "Geestmolen: Nota van uitgangspunten". Wie deze stukken leest en kijkt wat er in het goedkope huur- en koopsegment reeds gebouwd is ziet direct waar de schoen wringt: er is hier nog   steeds geen sociale woningbouw.

Voor de locatie van het Horizoncollege in 'Plan Geestmolen' is een bouwhoogte van 3 lagen (GEEN 5 tot 6) met een maximale hoogte van 5 bouwlagen (GEEN 10).
Er wordt geschermd dat de verwervingskosten zo hoog zijn dat er alleen dure koopwoningen kunnen komen. Hoezo duur: de gemeente krijgt nota bene de vrije beschikking over deze gronden: HET IS DE GEMEENTE ZELF DIE DE HOGE KOSTEN BEPAALD. Hierin speelt wethouder Van Vliet een merkwaardig (vies?) spelletje.

Inspraak?
Op de collegevergadering van 29 oktober 2003 uitte wethouder Van Vliet nog de stelling dat alle bewoners uitgenodigd zouden worden voor een inspraak ronde.

Uit ervaring bestaat dit uit het volgende:

Vanuit de media horen de bewoners en bewonersorganisaties dat er vergaande bouwplannen zijn en dat de contracten getekend zijn.

Er wordt en 'inloopavond' georganiseerd om eventuele bezwaren de uitten.

Bij de laatste 'inloopavond' is zegge en schrijven 1 persoon van de ruim 700 omringende huishoudens uitgenodigd. Wat er met de bezwaren gedaan wordt is onduidelijk (ze 'zijn geïnventariseerd', en 'zullen meegenomen' worden). Je hoort niets meer totdat de eerst paal de grond in gaat.

Ik hoop dat bij Plan Bouwfonds de vastgelegde eis om minstens 20 van de 50 gekapte bomen terug te plaatsen nagekomen wordt, evenals de harde eis twee speelpleintjes te realiseren. Beide zaken komen niet terug bij de verkoop.

Wat wil de buurt?

De Buurt wil dat afspraken nagekomen worden. Dat gestopt wordt met het verder 'blokkiseren' van de buurt. Er is ook andere, betere 'hedendaagse architectuur'.

Een Naald is niet bespreekbaar. De bewoners willen dat het aangezicht van De Hoevervaart niet verstoort wordt en dat de belangrijke ecologische groene zone, ook aan de kant van het Horizoncollege, in stand gehouden wordt. Tevens dient rekening gehouden te worden met de opzet van de wijk De Hoef en de windvang van het monument 'De Geestmolen'. Hoogbouw en 'intensieve stedelijke bebouwing' in een ruim opgezette woonwijk, is de grootste fout die gemaakt kan worden en brengt de leefbaarheid, die toch al in het gedrang is, onherroepelijk ernstige schade toe.

De bewoners zien graag laagbouw in de vorm van en dertigtal gevarieerde bungalows of al dan niet geschakelde herenhuizen verscholen achter de groene rand van De Hoevervaart met een maximale bouwhoogte van 3 lagen, inclusief dak.

Waar blijft die Brede school?

Al 40 jaar worden de bewoners zoetgehouden met de belofte dat er een buurt- of wijkcentrum komt. Er is een grote behoefte aan zaalruimte voor diverse toepassingen voor jong en oud. Inmiddels is er wel een asielzoekerscentra, Het Heem, begeleid wonen, maar geen centraal centrum laat staan een centraal buurthuis. Wel zijn er zaken verdwenen zoals een consultatiebureau en de wijk bibliotheek.

OP DE VLIEGERSTRAAT IS RUIMTE VOOR HET REALISEREN VAN EEN BREDE SCHOOL OP DE BEGANE GROND

Helaas, sociale voorzieningen kosten geld, die hebben de afgelopen 15 jaar moeten wijken voor nieuwbouw.

Wijkgericht SAMENwerken en 'Inspraak' blijken helaas loze woorden binnen de gemeente Alkmaar. Eerst geld en contracten, dan pas bewoners inlichten met de onomkeerbare feiten.

Het kan ook anders en zeker veel beter, maar voor de gemeente / wethouder is geld en politiek gewin blijkbaar belangrijker dan een leefbare wijk met voldoende sociale voorzieningen.

De voorzitter van het 'Buurtoverleg De Hoef Geestmolen'


--------------------------------------------------------------------------------

Vooral dure huizen op plek Horizoncollege

[Alkmaarsche Courant, 29 oktober 2003]
VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Voor zo'n 450 woningen komt ruimte vrij als het Horizoncollege zijn gebouwen in Alkmaar verruilt voor de plek naast de rechtbank. Studies wijzen dit uit. Ook blijkt dat de gemeente op slechts twee van de vijf locaties (zo'n 250 woningen) de verhouding 30 procent betaalbare woningen en 70 procent duur gaat toepassen.

Deze verdeling wordt tot nu toe steeds streng toegepast als het gaat om de nieuwbouw in de stad. Maar in het geval van de vijf 'Horizon-locaties' komt de verhouding niet uit op een betaalbare woning op de drie, maar een op de vijf.

Op andere plekken in de stad worden ontwikkelaars juist gemaand om dertig procent sociaal te bouwen (Zoals op het Praxisterrein). Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de keuze in dit geval te maken met het feit dat voor de locatie Jan de Heemstraat (ruimte voor 140 woningen) de verwervingskosten zo hoog zijn dat alleen vrije sectorwoningen haalbaar zijn. Bij de plannen voor het gebied Geestmolen zou dat al Zo bepaald zijn.

Het Horizoncollege gaat zich hergroeperen' aan de Kruseman van Eltenweg, waar een schoolgebouw komt voor 5700 leerlingen. De school voor vmbo-onderwijs is nu verspreid over gebouwen op zes plekken. Een blijft een school (Drechterwaard 12-14), de andere komen na de verhuizing vrij.

Bergerweg
Gemeente en Horizoncollege hebben hierover afspraken gemaakt in een intentieovereenkomst. De gemeente krijgt de beschikking over de vrijkomende plekken, twee aan de Bergerweg, grote locaties aan de Jan de Heemstraat en de Drechterwaard en een plek aan het Nassauplein.

Aan de Jan de Heemstraat wordt na sloop van de school woningbouw mogelijk in vijf of zes lagen, zo'n 140 appartementen en maisonnettes. Aan de noordoostkant (waar de Jan de Heemstraat de Hoevervaart bereikt) zou een 'ranke toren' val tien lagen de lucht in kunnen.

Tussen de Bergerweg en de Van der Lijnstraat staan nu twee schoolgebouwen die wat betreft de gemeente tegen de vlakte kunnen. Daar is plaats voor negen 'herenhuizen' aan de kant van de Van der Lijnstraat en 36 appartementen in vier bouwlagen aan de Bergerweg. Aantallen kunnen variëren, maar zijn bestemd voor de vrije markt.

Een eindje verderop, waar de Bergerweg met het spoor kruist, is plaats voor 163 appartementen in vier tot zes bouwlagen. Het huidige gebouw kan gesloopt worden, plus 2800 vierkante meter kantoor.

Op deze plek is het de bedoeling om 30 procent sociale huur te bouwen en 70 procent voor de vrije markt. Dit kan in combinatie met de locatie Drechterwaard 111-115. Sloop van het schoolgebouw zal daar plaats maken voor honderd appartementen.

Het gebouw aan het Nassauplein blijft staan, in elk geval het monumentale deel. Er kunnen woningen of kantoorruimte in gerealiseerd worden.

ReK