Het Buurtoverleg heeft bezwaar tegen de uitvoering van de bouwplannen van Schipper Bosch aan de Jan de Heemstraat. Met name het ontbreken van inspraak en het negeren wat ingebrachte bezwaren steekt het buurtoverleg.

Onderstaand de toespraak tijdens het spreekrecht voor burgers in de raadscommissie.

-------------------------------------------------------------------------------

Spreekrecht                               Raadsommissievergadering SOB                      9 september 2004
Rens Kleverlaan             voorzitter Buurtoverleg De Hoef Geestmolen

Geachte commissieleden,

Langs deze weg wil ik u voor nogmaals de aandacht vestigen op de gang van zaken en de problemen rond de realisatie van bebouwing aan de Jan de Heemstraat 5,onderdeel van de omvangrijke nieuwbouw binnen ‘Plan Geestmolen’.

Het Buurtoverleg is voor bebouwing, maar is tegen de voorgestelde plannen en heeft ernstige kritiek op de gang van zaken rond de informatievoorziening, inspraak en participatie:

Ø     Informatieverstrekking (ook op verzoek) naar de burgers ziet de gemeente als een niet verplichte extra service.
Ø     Bezwaren en bedenkingen worden als ‘niet rechtsgeldig’ terzijde geschoven.
Ø     Er wordt vastgehouden aan hogere bouwhoogten dan overeengekomen.
Ø     Bewoners worden pas geïnformeerd als de plannen goedgekeurd en rond zijn: hoe verhoud zich dit tot inspraak en participatie?
Ø     Hoe kunnen bewoners weten wanneer er wijzigingen plaatsvinden in hun omgeving? Men stelt: bewoners hebben de plicht informatie in te winnen of de gemeente wellicht voornemens is te bouwen.
Heeft de gemeente dan ook niet de plicht juiste informatie te verstrekken als hier specifiek om gevraagd wordt?
Ø     De toegestane kleuren in onze wijk zijn grijs en donkerbruin. Als je nog niet verdrietig bent wordt je dat hier wel van. De andere kleuren van o.a. de Vleugels en Het Heem zijn een doorn in het oog van de welstandscommissie.
 

GEVOLG

ð      Er komt een gebouw dat door de omwonenden en de buurt als te hoog, en (foei)lelijk wordt beschreven. De donkerbruine kleur is depressief.
De meeste buurtbewoners verafschuwen (net als het merendeel van de Nederlandse bevolking) de blokken- en schoenendozen.
Alleen de projectontwikkelaars zijn hier blij mee vanwege de inhoud (opbrengst) en lage bouwkosten. Waar komt de burger die hierin of in de nabijheid moet leven nog in het verhaal voor?

Het merendeel in ‘Plan Geestmolen’ zou betaalbare Sociale Woningbouw zijn. Tot op heden, is hier NIETS van terechtgekomen. Ook aan de Vliegerstraat komt geen sociale woningbouw. Wat overblijft is de oude MTS: vrije sector wat in de praktijk betekent koop! Ofwel wat hebben de overeengekomen kaders in de Nota van Uitgangspunten voor zin?

De laatste informatieverstrekking naar het Buurtoverleg is ‘Plan Geestmolen, Nota van Uitgangspunten’ uit mei 1999. In 2002 refereert wethouder Van Vliet hier nog aan in een voorbereidingsbesluit. Later blijkt er een nieuw Plan de ronde te doen uit 2000 (?) waarin nog hoger gebouwd kan en dus ook gaat worden. Het buurtoverleg weet van niets!

Ø     Nog steeds is door de wethouder geen antwoord gegeven hoe dit kan.
KIP

Met de Kaderregeling Inspraak en Participatie is niets mis als deze door de gemeente niet stelselmatig genegeerd zou worden. De burger is in deze altijd de zwakkere partij en heeft, in tegenstelling tot de gemeente, geen diepgaande kennis, geen groot ambtenarenorganisatie, geen toegang tot relevante of cruciale informatie noch juridische ondersteuning.

Problemen in de vrijwilligersorganisatie: opzeggen van goede krachten. Ik citeer:

“In al die tijd dat ik nu met de Alkmaarse politiek in aanraking kom, zowel rechtstreeks als nu langs de zijlijn, constateer ik steeds dat de politiek niet oprecht en eerlijk is. Op het moment dat de politiek het buurtoverleg kan gebruiken voor eigen gewin, krijg je dingen gedaan en op momenten dat de politiek je niet nodig heeft tel je niet mee en word je genegeerd. Het 'Wijkgericht Samenwerken' wordt in de toekomst waarschijnlijk op een nog lager pitje gezet vanwege de bezuinigingen bij Kern8. De samenwerking is dus blijkbaar alleen gebaseerd op het kostenplaatje en niet op de inhoud.”

Het buurtoverleg wordt pas op de hoogte gebracht van mogelijke bebouwing middels het overhandigen van reeds goedgekeurde definitieve bouwtekeningen.

Waar staat dit op de participatieladder? 1 volledige zelfsturing? 2 interactief werken en consultatie? 3 inspraak? 4 (tijdig) geïnformeerd worden? Het lijkt meer op 5. als het kan genegeerd worden!

Er is daarom een officieel verzoek tot (her)oprichting van een klankbordgroep ingediend teneinde ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan zoals:

Ø     ontbreken van de afgesproken sociale woningbouw in het gebied,
Ø     mogelijk schrappen van de twee beloofde en broodnodige speelterreintjes aan de Willem Hedastraat. (nu 1/7 van de bebouwing aan de Willem Hedastraat klaar is zijn er al 40 kinderen),
Ø     tussentijdse eenzijdige wijziging zonder overleg van vastgestelde en goedgekeurde uitgangspunten,
Ø     het weren van (direct) betrokkenen in de informatievoorziening, inspraak en participatie,
Ø     bezwaarschriften tegen de overschrijding van bouwhoogten en wijziging van bouwplannen achteraf,
Ø     maar ook voorgenomen planschade procedures door omwonenden,
Ons is gezegd dat bezwaar maken en inspraak geen nut meer heeft voor de bouw aan de Jan de Heemstraat 5. Daar moet u voor bij de Provincie zijn!

Het dringend verzoek is omwonenden en bewonersorganisaties als een volwaardige partij te beschouwen bij nieuwbouwplannen en hier ook naar te handelen. Zo niet zal dit leiden tot grote onvrede, een explosie aan kostbare juridische procedures en het einde van het voor Alkmaar broodnodige vrijwilligerswerk.

 

Geachte RAAD:

U bent niet alleen verantwoordelijk voor het stellen van kaders, maar heeft ook een controlerende taak. Grijp in en verschuil u niet achter de regie van het college.


>>>>>>>>>>>>>>>
BIJLAGE 1
 

02.10354 V Vliet
 Voorbereidingsbesluit gedeelte bestemmingsplannen "Uitbreidingsplan-in-onderdelen De Hoef I" en "De Hoef II"

Probleemstelling:
Op 30 juni 1999 is voor het gebied Geestmolen een ontwerp Nota van Uitgangspunten gepubliceerd. Belangrijkste reden indertijd voor het opstellen hiervan wat het creëren van een goede ruimtelijke onderbouwing van de planologische procedure voor het herontwikkelen van het gebied. Het vorenstaande zou in een later stadium uitgewerkt worden in een bestemmingsplan voor het gebied.

Om te voorkomen dat zich vooruitlopend op de totstandkoming van het bestemmingsplan ongewenste ontwikkelingen voordoen in het plangebied is zoweel in 2000 als in 2001 een voorbereidingsbesluit genomen. Dit besluit verloopt op 11 juli a.s. Het is van belang dat de raad opnieuw verklaart dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Gewenste ontwikkelingen kunnen dan via de Nota van Uitgangspunten Geestmolen worden gerealiseerd."

Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen voor een gedeelte van de bestemmingsplannen "Uitbreidingsplan-in-onderdelen De Hoef 1" en De Hoef 11" een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding te verklaren voor het gebied zoals aangegeven op tekening 24.625.


 
Besluitenlijst 21 mei 2002
BIJLAGE 2 

Nota van uitgangspunten, mei 1999


--------------------------------------------------------------------------------

ReK