Het Buurtoverleg heeft gesproken met twee juristen en een stedenbouwkundige van de gemeente. Ook Peter Enkelaar van Schipper Bosch was aanwezig.

 Er werd met name gekeken naar de juridische en bouwkundige aspecten van het ingediende bezwaarschrift en de aantoonbare planschade voor de direct omwonenden (voor deze schade kan alleen een civielrechtelijke procedure gevoerd worden door de direct betrokkenen, niet door het Buurtoverleg): over het uiteindelijk ontwerp kon niet gediscussieerd worden omdat de welstandscommissie de huidige plannen heeft goedgekeurd.
Of dit ontwerp nu passend is of niet in de buurt is niet van belang!

Ø       Inhoudelijke punten:
o        De gemeente gaat onderzoeken hoe het kan dat Nota van Uitgangspunten veranderd is. De nota uit 2000 mag niet anders zijn dan die uit 1999! Ook is er een notitie gemaakt van de gang van zaken inzake Voorlichting en Inspraakmomenten.
o        De voorlichting naar de (toekomstige) bewoners van de Willem Hedastraat was ons inziens onjuist maar niets staat op papier (dus niet rechtsgeldig te bewijzen).
o        De afspraken die de gemeente met het Buurtoverleg gemaakt heeft over de procedure zijn ook wazig. Na verkoop van de grond door de gemeente is het aan de projectontwikkelaar en de welstandcommissie om ‘er uit te komen’.
o        Er komt geen 5e bouwlaag in de vorm van een opbouw voor een liftschacht. De totale verhoging wordt 40 cm boven de dakgrens van 2 bij 2 meter. De hoogte is met name van belang voor eventuele gronding van het bezwaar. Het Buurtoverleg zal dit terugkoppelen met de bewoners van de Willem Hedastraat: binnen enkele weken volgt ons advies naar de juristen van de gemeente.
o     Het advies om niet hellend naar voren (dreigend) maar naar achter te bouwen wordt van de hand gewezen: dit zou erg gewoontjes zijn, architectonisch niet uniek, en de welstandcommissie heeft reeds goedkeuring gegeven voor huidig plan: over smaak valt niet (meer) te twisten.
o        Groen is na verkoop grond geen zaak meer van de gemeente. Afspraak is dat het Buurtoverleg met de betrokken bewoners met Schipper Bosch gaan kijken welk groen weg moet of weg kan, wat moet blijven en waar wat herplant kan worden.
o        Onze bezwaren zijn als zijnde niet rechtsgeldig bestempeld: dit is onjuist maar met deze hoorzitting worden toch alle punten meegenomen (dus verdere procedures onnodig).
 Er wordt advies uitgebracht naar B & W binnen 3 á 4 weken. Het besluit wordt toegezonden met onderbouwing. Daarna rest alleen nog gang naar de rechter indien het Buurtoverleg zich niet kan vinden in het besluit. Het Buurtoverleg is voor bebouwing en er zijn slechts marginale punten van bezwaar.
 
Na de vergadering is met Peter van Schipper Bosch gesproken. Vier eerdere ‘plannetjes’ werden door de gemeente afgeblazen omdat deze verwachtte dat dit ‘te veel beroering’ in de buurt zou geven.

Voor volgende bouwplannen willen we beter betrokken worden zodat de buurt kan kiezen uit bv 3 plannen. De projectontwikkelaar vreest ‘ellenlange discussies en aanpassingen’, zelf ziet het Buurtoverleg alleen maar voordelen voor buurt, gemeente en projectontwikkelaar.
 
(zie onderstaand schrijven: bezwaarschrift)

--------------------------------------------------------------------------------

BEZWAARSCHRIFT

Geachte college en raad,

Het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen heeft bezwaren rondom de plannen en de totstandkoming van het bouwplan ‘Jan de Heemstraat 5’. Omdat eerdere ingediende bezwaren en bedenkingen van omwonenden en het Buurtoverleg door de gemeente ‘niet worden aangemerkt als wettelijke bedenking en bezwaren tegen het bouwplan’, rest ons niets anders dan middels deze brief de bezwaren ‘officieel en wettelijk’ in te dienen.

Bouwhoogte

Al eerder is aangegeven dat met het Buurtoverleg overeengekomen is dat de maximale bouwhoogte van het beoogde perceel 4 lagen is in het segment sociale huur/koop, geen 5 bouwlagen (inclusief liftopbouw) in het vrije segment. De afspraken met de buurt zijn vastgelegd in ‘”Geestmolen”, Nota van uitgangspunten, Dienst Stadsontwikkeling en Beheer, afdeling ROM, mei 1999’.

De gemeente gaat uit van een Nota van uitgangspunten uit 2000 die niet bekend is bij het Buurtoverleg en ook nimmer de inspraakprocedure doorlopen heeft. De wethouder heeft meer dan zes maanden geleden aan de Raad en het Buurtoverleg beloofd tekst en uitleg te geven maar is hierin tot nu toe nog steeds in gebreke gebleven.

Het buurtoverleg is niet betrokken geweest bij de verdere totstandkoming van de bouwplannen. Dit wordt wel gesuggereerd in het ‘Eindverslag Inspraak Bouwplan Jan de Heemstraat 5’. In juni 2003 werd een door de welstandscommissie reeds goedgekeurd bouwplan overhandigd waartegen het Buurtoverleg, binnen de door de gemeente vastgestelde tijdstippen, bezwaar heeft aangetekend.

Bezwaar: De bouwhoogte, 4 lagen PLUS liftopbouw,  voldoet niet aan de afgesproken maximale bouwhoogte van 4 lagen zoals vastgelegd in de met het Buurtoverleg vastgestelde Nota van Uitgangspunten uit 1999 die als enige de inspraakprocedure doorlopen heeft.

Bezwaar: Het Buurtoverleg is niet geïnformeerd over verregaande bouwplannen. Pas na goedkeuring werden de definitieve plannen overhandigd. Dit is in strijd met de geldende Kaderregeling Inspraak en Participatie van de gemeente Alkmaar. 


Inspraak
Het Buurtoverleg is voor passende bebouwing en heeft grote problemen met niet nakomen van gemaakte afspraken met betrekking tot het inlichten van de buurt, het negeren van inspraak en het niet terugkoppelen of beantwoorden van de ingebrachte verbeter voorstellen. De inloopavond, waar zegge en schrijven slechts 1 persoon vanuit de buurt voor was uitgenodigd, was het enige moment om zienswijzen in te brengen.

Ingebracht bezwaren werden vervolgens als ‘niet rechtsgeldig’ zonder verder commentaar terzijde geschoven. Een houding vanuit de gemeente die menig buurtbewoner ernstig in het verkeerde keelgat geschoten is. Ook het feit dat toekomstige bewoners van de Willem Hedastraat direct achter het perceel door de gemeente willens en wetens verkeerd zijn voorgelicht over de omvang van de bouw, ‘Niet hoger of groter dan de oude leslokalen’, verdient geen pluim. Als bekend was hoe hoog de bouwplannen waren hadden zij zeker geen pand gekocht aan de achterkant aan de Willem Hedastraat.

De gemeente ziet informatieverstrekking en inspraak slechts als een ‘extra service’ waarmee, als die (beperkt) verleend wordt door de gemeente, de bewonersorganisaties blij moeten zijn. Niet bepaald een opbouwende instelling.

Het Buurtoverleg heeft middels foto’s aangegeven welke architectuur hier wel gewenst is maar heeft hierover nimmer terugkoppeling gehad.

Meermalen heeft het Buurtoverleg middels officiële aanvragen verzocht tot (her)oprichting van een klankbordgroep waarin de betreffende bewonersorganisaties deel kan nemen in het overleg tussen projectontwikkelaars en gemeente conform de wettelijke inspraakprocedures. Helaas heeft de gemeente nimmer een antwoord gegeven.

Bezwaar: Er heeft geen ‘echte’ inspraak plaatsgevonden. Er heeft geen overleg plaatsgevonden over passende bebouwing. De buurt is tegen de afspraken in niet goed geïnformeerd. Voorgestelde ingediende alternatieve bebouwingen zijn volledig genegeerd.

Bezwaar: De gemeente heeft foute informatie verstrekt. Bewoners zijn willens en wetens fout voorgelicht: de gemeente meldde dat er geen bouwplannen waren terwijl de bouwplannen bij dezelfde ambtenaren reeds een half jaar bekend waren. Op deze misleidende informatie is tot koop overgegaan van belendende percelen.


Groen
Het behoud van groen bij nieuwbouwprojecten is vaak een ondergeschoven kindje. Ook nu wordt gevreesd dat weer veel groen moet wijken voor grijs. Een goed overdacht groenbeleidsplan waarbij op kosten van de vervuiler (projectontwikkelaar) groen verplaatst of herplant wordt ontbreekt. Er wordt slechts vermeld dat er een kapvergunning aangevraagd zal worden indien men dit nodig acht voor realisatie. Dit doet wederom het ergste vrezen voor de leefbaarheid en privacy van de direct aanwonenden.

In een eerder brief is reeds vermeld dat de gespreide verantwoordelijkheden over maar liefst drie wethouders van drie verschillende partijen met betrekking tot groen binnen nieuwbouwplannen een slechte zaak is. De heer Binnendijk is verantwoordelijk voor het algemene groenbeheerplan, onderhoud en beheer van groen valt onder Godijn en verkoop van gronden en nieuwbouw onder de heer Van Vliet. Met een groenbeleidsplan dat in overleg met omwonenden wordt opgesteld kan onnodige kap en kaalslag eenvoudig voorkomen worden.

Bezwaar: Een groenbeleidsplan ontbreekt. Stel in samenwerking met direct omwonenden een groenbeleidsplan op voordat tot bouw overgegaan wordt.


Sociale woningbouw
Een ander probleem is dat binnen de beleidsuitgangspunten van de gemeente met de buurt afgesproken is dat vereist is dat de te bouwen woningen binnen ‘Plan Geestmolen’ binnen het betaalbare huursegment dienen te vallen, waarbij een klein aandeel mogelijk is in het betaalbare koopsegment. Ook in het onderhavige Wijkplan West is dit vastgelegd 

Helaas zijn er, tegen de gemaakt afspraken en uitgangspunten in, bijna alleen koopwoningen in het midden en hogere koopsegment gerealiseerd. De projectontwikkelaars klagen over de hoge grondprijzen. De wethouder de heer Van Vliet heeft aangegeven dat er geen ruimte meer is voor woningbouw in het betaalbare huursegment. Hierover is vooraf geen communicatie of overleg geweest met de vertegenwoordigers uit de buurt.
Hierdoor wordt de woningnood in het betaalbare huursegment alleen maar groter wat haaks staat op de uitgangspunten voor meer sociale woningbouw waaraan ernstige behoefte is. Een tendens die zich helaas ook elders in de buurten voordoet. 

Per deelplan wordt geschermd dat sociale woningbouw in DIT plan niet te realiseren is maar wellicht elders wel. Gevolg is dat er GEEN sociale woningbouw komt. Er wordt door de wethouder geschermd dat de grondkosten te hoog zijn voor sociale woningbouw terwijl dezelfde wethouder verantwoordelijk is voor de grondkosten. Op zijn zachts gezegd een vreemde zaak. Financieel gewin voor de gemeente mag niet zwaarder wegen dan sociale woningnood.

Bezwaar: Het plan voldoet niet aan de gemaakte afspraak voor sociale woningbouw: ‘Voor het merendeel is woningbouw in het betaalbare huursegment vereist, maar een klein aandeel is mogelijk in het betaalbare koopsegment’.

 

Samenvatting
Het bouwplan voldoet niet aan de uitgangspunten zoals overeengekomen met het buurtoverleg en vastgelegd in ‘”Geestmolen”, Nota van uitgangspunten, Dienst Stadsontwikkeling en Beheer, afdeling ROM, mei 1999’.

Ø      De bouwhoogte is hoger dan overeengekomen, namelijk 5 lagen inclusief liftopbouw in plaats van 4 bouwlagen.
Ø      De informatievoorziening naar Buurtoverleg en aanwonenden was onvolledig en soms zelfs onjuist. Informatieverstrekking wordt slechts als extra ‘service’ van de gemeente gezien. Tevens ontbreekt nog steeds een klankbordgroep.
Ø      Er heeft geen adequate inspraak plaatsgevonden over de uiteindelijke plannen.
Ø      Er komt geen sociale woningbouw terwijl dit wel afgesproken is.
Ø      Een groenbeleidsplan ontbreekt.
Andere problemen zijn het uitblijven van een reactie op de overige aanvragen:

Ø      Ingebrachte verbeter voorstellen.
Ø      Officieel verzoek tot inspraak en participatie.
Bij verbetervoorstellen wordt in het eindverslag aangegeven dat de projectontwikkelaar ‘op de hoogte is gesteld’ waarmee de kous af is. Daarnaast wordt aangegeven dat de welstandscommissie reeds goedkeuring heeft gegeven. Terugkoppeling of enig vorm van overleg heeft nimmer plaatsgevonden.

Op het verzoek tot inspraak en participatie middels het oprichten van een klankbordgroep is nimmer gehoor gegeven door de gemeente.

 

Conclusie
Het Buurtoverleg is voor bebouwing maar heeft enkele bezwaren tegen het bouwplan zoals dit er nu ligt en ernstige bezwaren rond de gang van zaken tot realisatie.

Het Buurtoverleg betreurt ten zeerste de houding van de gemeente in deze. Zij had liever in overleg met de gemeente en projectontwikkelaar de bouwplannen middels een klankbordgroep in een vroeg stadium willen bespreken om snel tot bevredigende resultaten te kunnen komen.

Dit had snel kunnen leiden tot voor de buurt acceptabele passende woningbouw qua vormgeving, bouwhoogte, materiaalkeus en groenbeleidsplan. Enkele accenten als een andere steensoort, een schuin dak met dakpannen et cetera kan al veel verbeteren zonder de plannen ingrijpend te veranderen.


Met vriendelijke groet,

Buurtoverleg De Hoef Geestmolen,
namens deze, voorzitter L.N.J. Kleverlaan.


--------------------------------------------------------------------------------

ReK