Onderwerp: concept welstandscriteria project Jan de Heemstraat
 

Toelichting:

Op een voormalige Horizon College locatie wordt een woningbouwplan ontwikkeld. Elk bouwplan dient te voldoen aan redelijke eisen van welstand. De welstandsnota van de gemeente Alkmaar voorziet niet in criteria gericht op woningbouw voor deze locatie. Om deze reden is in overleg met de welstandscommissie bepaald dat nieuwe welstandscriteria dienen te worden opgesteld. De gemeente is bevoegd, in overleg met de welstandscommissie, om nieuwe welstandscriteria op te stellen.

 

 

Politiek-bestuurlijke aspecten

De gemeenteraad heeft de welstandsnota vastgesteld en is bevoegd orgaan om nieuwe welstandscriteria vast te stellen. Voorafgaand aan de start van de inspraakprocedure en voorafgaand aan de vaststelling van de nieuwe welstandscriteria zal de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer om advies worden gevraagd. De stedenbouwkundige kaders, zoals in de vastgestelde nota "Geestmolen, nota van uitgangspunten" zijn de uitgangspunten voor de planontwikkeling. Het schetsontwerp met een massastudie van de stedenbouwkundige opzet van het plangebied is een uitwerking hiervan.

 

Juridische aspecten I inspraak

Voorafgaand aan de vaststelling van nieuwe welstandscriteria dient inspraak plaats te vinden. In het kader van de inspraak wordt een ieder de mogelijkheid geboden om binnen een periode van zes weken na publicatie een reactie in te dienen. Omdat de stedenbouwkundige kaders van de nota "Geestmolen, nota van uitgangspunten" reeds de inspraakprocedure hebben doorlopen, zijn alleen de concept welstandscriteria onderdeel van deze inspraakprocedure. Het college zal vervolgens de reacties van een antwoord voorzien en aangeven of en indien van toepassing op welke wijze de welstandscriteria zijn aangepast. De raad wordt, na een advies van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, verzocht de welstandscriteria vast te stellen. Tegen de vastgestelde welstandscriteria staat geen bezwaar en beroep open.

De juridische procedure kan worden voortgezet in het kader van de bouwvergunningprocedure. Een bouwvergunning impliceert dat een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Indien een persoon het niet eens is met dit besluit, kan tegen de bouwvergunning bezwaar/beroep worden aangetekend.


(zie verder reacties inloopavond na onderstaande figuren )


 

 


Reactie's inloopavond Jan de Heemstraat 29-05-2007
 

De reacties naar aanleiding van de inloop gehouden voor het project Jan de Heemstraat waren verdeeld. De belangrijkste opmerkingen waren:

 • Men was met name tevreden over de grondgebonden woningen en woningaanbod, en openbare groenstrook bij Hoevervaart
 • Bewoners aan de Noordzijde Jan de Heemstraat (net nieuw gebouwde app.blokken) waren niet blij met het app.complex 5 lagen.
 • Volgens de bewoners Noordzijde Jan de Heemstraat hebben de makelaars aangegeven dat grondgebonden woningen van 3 lagen gerealiseerd gaan worden tegenover deze bebouwing. Bot geeft nadrukkelijk aan dat zij de makelaars geïnformeerd hebben.
 • Bewoners zijn niet blij dat groenvoorziening aan de noordzijde verdwijnt, willen dit behouden Appartementen staan volgens de bewoners te dicht op grondgebonden woningen ivm inkijk en schaduwwerking in hun woningen (met veel glas)
 • Bewoners zijn niet blij met verhoogd parkeerdek Noordzijde
 • Erkend wordt dat met het ontwerp binnen de visie Nota van uitgangspunten Geestmolen is gebleven
 • Men verzoekt gemeente om te onderzoeken of binnen deze wijk een speelvoorziening kan worden opgenomen.
 • Aantal bewoners vrezen voor parkeeroverlast
 • dhr Klevelaan (van buurtcomite de Hoef Geestmolen) was redelijk tevreden over de opzet/ hoofdlijnen van het plan, met name dat het past binnen nota v.uitgangspunten Geestmolen.

 

Gemeente Alkmaar

Cees Groot, projectcoordinator

Karin de Visser, stedenbouwkundige

 

Reacties buurt op stedenbouwkundig plan Jan de Heemstraat:

 1. Molenpad versterken meerwaarde voor de buurt;
 2. Wandelpad langs Hoevervaart wenselijk;
 3. Stedenbouwkundig plan wordt niet enthousiast ontvangen, men vindt dat de appartementen op de verkeerde plaats zijn gesitueerd, men vindt dat de hoogte op de verkeerde plek in het terrein wordt gerealiseerd, te dicht op "woningbouw". Hierdoor zonverlies en overlast;
 4. Er is navraag geweest door kopers van deze woningen bij zowel de gemeente, de ontwikkelaar van de woningen (Bouwfonds) als de makelaars maar niemand zou aangegeven hebben dat er 10-lagen op deze hoek gepland zijn. V of Horizon Ontwikkeling geeft aan dat de kopers hiermee bekend zouden moeten zijn;
 5. "Hoe kan ik mij inschrijven voor een woning?"
 6. Iemand zou aangegeven hebben dat er twee\een kap woningen ter plaatse gerealiseerd worden, blijft onduidelijk wie ;
 7. Voldoet aan nota Geestmolen;
 8. Paar scherpe kantjes;
 9. De appartementen kijken in mijn woonkamer (naar grondgebonden woningen bouwfonds);

 

Wil Huiberts. ontwikkelaar

 

 

Reacties buurt op stedenbouwkundig plan Jan de Heemstraat:

PLUS

-          meer grondgebonden woningen dan in eerdere plannen
-          splitsing straatwand in 3 stukken
-          toevoegen openbare ruimte aan gebied
-          oever vaart weer openbaar
-          evt.inrichten molenpad
-          parkeren onder de bebouwing
-          woonfuncties op begane grond

MIN

-          hoogte appartementen van § verdiepingen tegenover bestaande woningen/appartementen Jan 
           de Heemstraat/Willem Hedastraat (noordoost deel nieuwbouwvlek)
-          groenstrook bij brug wordt nu bebouwd.
-          uitritten parkeerhoven aan de straat zorgen wellicht voor overlast. Oplossing mogelijk door eenrichtingsverkeer te 
           introduceren?
-          er verdwijnen bestaande bomen door nieuwbouw.

 

Inbo Rotterdam, Marc Font Freide, architect

Klik hier voor het Word document met alleen de tekst