Bouwplannen gematigd positief ontvangen
Op 29 mei 2007 is een kleine groep direct omwonenden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de bouwplannen van Botbouw op de locatie van het Horizon College (MTS) aan de Jan de Heemstraat.

Samenwerking
De gemeentelijke projectleider Cees Groot en de gemeentelijke wijkcoördinator Gertjan Geugjes hebben bepaald dat het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen niet uitgenodigd zou worden en ook dat de ‘Begeleidingsgroep Plan Geestmolen’, waaronder dit plan valt (net zoals Segesta aan de De Vliegerstraat), niet betrokken zou worden bij de participatie van de bouwplannen en derhalve niet op de hoogte gesteld is van dit bouwproject. Omwonenden hebben het Buurtoverleg en de Begeleidingsgroep op de hoogte gesteld waarna ter plekke bezwaar gemaakt is over het ontbreken van de afgesproken participatie. De gemeente is met klem verzocht de Begeleidingsgroep nauw te betrekken bij de planontwikkeling conform het Participatiebeleid. Ondanks een schriftelijke herhaling is dit tot op heden zonder resultaat gebleven.

Het project van Botbouw aan de Jan de Heemstraat is in het voorjaar al landelijk op tv geweest vanwege onenigheid tussen de gemeente Alkmaar en de projectontwikkelaar over de invulling. De gemeente wil veel appartementen terwijl Botbouw aangeeft dat daar helemaal geen markt voor is. Al eerder is in het ‘Buckrapport’ richting gemeente aangegeven dat er veel te veel appartementen in Alkmaar gebouwd worden waar geen markt voor is. Alkmaarders willen voornamelijk betaalbare grondgebonden woningen.

Bouwplan
Het bouwplan is gematigd positief ontvangen bij het Buurtoverleg. Het bestaat uit drie woonblokken. Het zuidelijke blok bestaat uit 41 grondgebonden woningen met overdekt parkeren met de tuin op de eerste verdieping en wordt door een groenstrook gescheiden van het tweede blok van 28 grondgebonden woningen. De hoogte van de grondgebonden woningen zijn aan de Jan de Heemstraat 3 bouwlagen en alle overige zijden bedraagt de hoogte 4 bouwlagen. Het tweede blok is door een één verdieping tellend parkeerdek verbonden met de noordelijke bebouwing bestaande uit een flat van 5 bouwlagen met 42 appartementen. De planning is om in de ecologische groenzone van 10 meter langs de Hoevervaart een openbaar looppad aan te brengen. In de groenstrook tussen de grondgebonden woningen zou eventueel plaats zijn voor enkele kleine speelattributen voor de kinderen.

Knelpunt
Het plan voldoet grotendeels aan de ‘Geestmolen, Nota van Uitgangspunten’. Een knelpunt is de bouwhoogte nabij de molen die omvangrijker wordt dan de bestaande bebouwing en circa 2 meter hoger. Dit is in strijd met de Nota van Uitgangspunten en met de afspraken van december 2005 waarin staat dat qua bouwhoogte rekening gehouden moet worden met de windvang van het historische monument ‘De Geestmolen’.

Aan de gemeente, projectontwikkelaar en architect is tijdens de inloop, en later schriftelijk, aangegeven hier niet vier bouwlagen maar drie bouwlagen aan te houden zodat de windvang niet verder achteruit gaat conform de gemaakte afspraken. Een ander probleem is dat de bewoners van reeds gerealiseerde nieuwbouw bij koop door makelaar en gemeente verteld zou zijn dat hier lage bebouwing in het groen zou komen. Pijnlijk is dan dat al het groen gekapt wordt en dat er 5 hoog gebouwd gaat worden. Een probleem dat telkens weer terug lijkt te komen.

 


Besluitvorming
Er loopt een Rekenkameronderzoek naar de gang van zaken over de problemen met Inspraak en Participatie bij de De Vliegerstraat, ook onderdeel van ‘Plan Geestmolen’. In het begeleidend schrijven van wethouder Binnendijk richting de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, die op 28 augustus de Welstandscriteria behandeld hebben, wordt echter niet gerept over participatie, het windrecht of de Begeleidingsgroep Plan Geestmolen. Daarnaast wordt niet de nabijgelegen molen, het molenaarshuisje, de kerk, POFA of studentenflats als uitgangspunt genomen maar onder andere de verderop gelegen flat van de Judith Leysterstraat aan de Geestmolentocht. Het gaat op deze manier niet helemaal goed met de ‘gemeentelijke voorlichting’.

Bouwen en Wonen

['De Geestmolen', augustus 2007]