Bijgaand een concept zienswijze die u aan kunt passen zoals u wilt.
De tekst tussen [] dient als voorbeeld. Deze tekst kunt u overnemen en verder uitwerken.
(zorg ervoor er geen cursieve tekst met haakjes in uw uiteindelijke zienswijze staan)

In een zienswijze dienen de volgende punten in ieder geval aanwezig te zijn

Juiste adressering

Verwijzing waarover de zienswijze gaat

Datum

INHOUD: punten waarover u iets wilt zeggen

Handtekening!!

Uw naam, adres en woonplaats gegevens

Het is het beste als u de zienswijze met ontvangstbevestiging afgeeft aan de balie van het stadskantoor (Mallegatsplein). Hierop staat naast het onderwerp en uw naam ook de datum van overhandiging.
Dan kunt u altijd bewijzen dat u op tijd uw zienswijze ingeleverd heeft.

 Het Buurtoverleg zou het op prijs stellen als u een kopie van uw schrijven naar de voorzitter mailt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of bij het molenaarshuisje tegenover de molen in de bus doet..

download tekst in word formaat  

 --------------------------------------------------------------------------------

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

t.a.v. dhr. H. Koldewijn (afdeling ROM)

Postbus 53

1800 BC  Alkmaar

 

Betreft: Zienswijze Concept Welstandscriteria Jan de Heemstraat

 

                                                                                                                 Alkmaar, oktober 2007.

 

Geacht college,

 

U heeft de concept welstandscriteria voor het bouwplan van Botbouw aan de Jan de Heemstraat vrijgegeven voor inspraak. Doel is het formuleren van een toetsingskader voor de in ontwikkeling zijnde bouwplannen.

Wij kunnen ons niet vinden in de door de gemeente Alkmaar opgestelde kaders.

 

[Geef onderdelen waar u het niet mee eens bent liefst met onderbouwing.]

[Enkele voorbeelden zijn gegeven die u verder uit kunt werken.]

[Ook nieuwe argumenten kunt u noemen]

 

[In de concept welstandscriteria wordt onvoldoende aandacht besteed aan verkeer en veiligheid. Het gebied is een doorgaande fietsroute voor het verderop gelegen PCC. ….

De bebouwing zo dicht aan de weg belemmerd een goed uitzicht waarmee de veiligheid in het geding is… ]

 

[de bouwhoogte aan de noordpunt is ons inziens veel te hoog. Passende bebouwing zou niet hoger moeten zijn dan de hoogte van de bestaande bebouwing aan de Jan de Heemstraat en de tegenovergelegen woningen aan de Willem Kalfstraat….]

 

[In de plannen wordt de prachtige groene zone aan de noordzijde geheel gekapt voor een flatgebouw van maar liefst 5 bouwlagen pal aan de weg gelegen. Het vervangen van prachtig groen door een log en hoog gebouw tast onze leefbaarheid en de leefbaarheid in de wijk ernstig aan….]

 

[Wij kunnen ons niet vinden in de grote aanslag op het groen dat deze plannen met zich meebrengt. Niet alleen groen aan de noordzijde maar ook de bomen voor de huidige bebouwing zal verdwijnen in de bouwplannen. Daarnaast is het Groencompensatieplan voor al het groen dat gekapt wordt niet als eis opgenomen in de Concept Welstandscriteria. In de Nota van Uitgangspunten staat dat er een ecologische groenstrook aansluitend op de oever moet komen van tenminste 10 meter. Uit de plannen blijkt dat de groenstrook niet tot het water meer bedraagt dan 10 meter wat geen recht doet aan het versterken van het groen zoals aangegeven is in de Nota van Uitgangspunten…. ]

 

[Wijzigingen t.o.v. presentatie aan de buurt: de bijgevoegde maquette komt niet overeen met de maquette zoals die getoond is aan de buurt tijdens de inloopavond…..]

 

[Wij kunnen ons niet vinden in de stedenbouwkundige uitgangspunten. Er wordt binnen de conceptcriteria geen relatie of aansluiting gezocht met de omliggende wijken waar de grondgebonden woningen uit laagbouw met schuine daken bestaan. Uit het buurtonderzoek van oktober 2005 is gebleken dat er vooral behoefte is aan grondgebonden woningen met kap en dat de bewoners tegen het verdere oprukken van bebouwing met platte daken is. Platte daken brengen ook gevaar met zich mee in de vorm van kauwen- en meeuwenoverlast…..]

 

[Wij kunnen ons niet vinden in de stedenbouwkundige uitgangspunten. Er dient aansluiting gezocht te worden met omringende bebouwing zoals de woningen met kap aan de Bloemaertlaan en de naastgelegen kerk…... ]

 

[Omdat het project aan de historische Hoevervaart gesitueerd is vlak bij de Geestmolen en het molenaarshuisje dient aansluiting gezocht te worden in deze stijl. Bebouwing met kap geeft een rustig beeld dat past in de omgeving…...]

 

[Wij maken bezwaar tegen de in- en uitritten van de parkeergelegenheid. Deze brengen de veiligheid ernstig in gevaar. De noordelijke in- en uitrit veroorzaakt daarnaast ernstige overlast door koplampen die recht in de tegenovergelegen woningen schijnt…..]

 

[Wij maken bezwaar tegen de eis van platte daken zoals verwoord in Massa en Vorm op bladzijde 6. Aangetoond is dat er grote behoefte is aan schuine daken door buurtbewoners zoals die ook bestaan bij de oudere bebouwing. Ook projectontwikkelaars willen graag schuine daken bouwen. Binnen de gemeenteraad gaat ook een stem op voor schuine daken. Het is dan ook onbegrijpelijk dat een ambtenaar van ROM deze wens van Alkmaarders en projectontwikkelaars blokkeert. Gesteld wordt immers dat er een samenhang moet zijn met de omgeving……]

 

[Eventuele alternatieven zoals: Indien er enkele grondgebonden woningen minder gebouwd worden waardoor de flat 10 meter naar achter (zuiden) geplaatst wordt kan het huidige groen aan de noordzijde behouden worden en wordt de leefbaarheid een stuk minder aangetast......]

 

 

Hoogachtend,

 

 

[handtekening: is noodzakelijk voor geldigheid zienswijze!!]

 

 

[Naam]

[Adres]

[Woonplaats]

--------------------------------------------------------------------------------