Geachte raad, geacht college,

Zoals gezegd is mijn naam Rens Kleverlaan.
Ik vertegenwoordig als voorzitter van "Het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen" de bewoners van een gedeelte van De Hoef 1 en 2 te Alkmaar.

Graag wil ik aandacht voor de structurele voorzieningen in een verjongende wijk met behoud van de leefbaarheid, van De Hoef en Alkmaar West.

Dit heeft een directe relatie met de volgende agendapunten:
- Agendapunt 12, bijlage 21     Voorstel inzake exploitatie-opzet Geestmolen
- Agendapunt 24, bijlage 88f    Gedeelte bestemmingsplannen "uitbreidingsplan-in-onderdelen De Hoef I" en "De Hoef II"
- Agendapunt 21, bijlage 81     Voorstel inzake de verstedelijkingsafspraken tot 2010

Exploitatie
De 3 Vazen aan De Vliegerstraat, met een ondergrondse garage, zijn vanwege de te hoge kosten afgeblazen. Er blijkt een nieuw plan te zijn maar daarvoor moeten het Muziekcentrum en in het bijzonder Pofa fysiotherapie verplaatst worden.

Voor het hierbij nieuw op te zetten gezondheidscentrum is het laatste speelveld van De Hoef 2 aangewezen. Dit buiten het medeweten van de bewoners om.

Toevallig sprak een bewoner de projectontwikkelaar, zodat we hier nu van op de hoogte zijn. Een gehouden enquête over mogelijke bebouwing spreekt boekdelen. Wellicht verklaart dit waarom de gemeente al 3 jaar weigert nieuwe speelvoorzieningen aan te brengen op dit speelterrein: er zou geen geld zijn. Dit terwijl er toch een apart potje is voor speelvoorzieningen in Alkmaar-West.

De bewoners voelen zich wederom buiten spel gezet, dit tegen de gemaakte afspraken in.

Geen "Naald van de Hoef" het hoogste gebouw van Alkmaar, in een woonwijk.
Een plan van 10 verdiepingen was eerst onacceptabel. 4 tot 5 bouwlagen tegenover de omliggende laagbouw heeft het ook niet gehaald. Nu is om onnavolgbare redenen de naald weer terug en hoger dan ooit.

Neem een voorbeeld aan de nieuwe laagbouw aan de Willem Hedastraat.

Bouwdrift
De laatste 20 jaar zijn in De Hoef kleuter-, lagere- en middelbare scholen; gymzalen, gymvelden, maar ook diverse speelveldjes gesneuveld ten behoeve van woningbouw.
De gevolgen worden al pijnlijk zichtbaar: mijn dochtertje is geweigerd op de openbare basisschool omdat het wettelijk maximum van 35 leerlingen per klas niet overschreden mag worden.

Met het "Plan Geestmolen" hebben we een unieke plek om in het verleden gemaakte fouten te herstellen en niet nog verder te gaan op de verkeerde weg.

Waarom die bouwdrift om elk gaatje te vullen?

Niet omdat er woningnood is!

Tijdens de ‘Werkconferentie wonen’ in 2001 is gebleken dat er voldoende woonruimte is, alleen de verdeling zou beter kunnen.
Nee men wil koste wat het kost meer dan 100.000 inwoners in Alkmaar proppen.

Want dan krijg je veel meer subsidie en tel je als grote stad mee in politiek Den Haag.
Meer geld en een betere politieke status met de mogelijkheid tot NOG meer prestige projecten!
Dit betekent wel dat binnen de bestaande grenzen 8 tot 10% meer woningen moeten komen ten koste van sociale voorzieningen, scholen, groen, ruimte, speelvelden, pleinen en ga maar door!

Binnenkort de Waagnaald van 20 verdiepingen op het Waagplein?

 

    NEE!

 

De aanpak van de gemeente lijkt duidelijk
Hoge grondprijzen voor woningbouwlocaties binnen de ring en lage prijzen voor bedrijventerreinen buiten de ring: het mes snijdt aan 3 kanten:
    1. bedrijven weg waardoor er meer inbrei mogelijk is (nieuwe bouwlocaties)
    2. er direct hoge prijzen gevraagd kunnen worden voor de bouwgrond (direct kassa)
    3. voor de ontwikkelaar de verplichting hoogbouw te plegen (meer inwoners).

Projectontwikkelaars en de gemeente denken blijkbaar alleen aan geld, waarbij de belangen van de inwoners en van Alkmaar op de laatste plaats komen!

Naar de mening van de omwonenden en inwoners van Alkmaar wordt niet gevraagd.
De leefbaarheid van Alkmaar is blijkbaar ondergeschikt aan de financiële belangen.

Leefbaarheid is
> in het zonnetje kunnen zitten in je achtertuin van je huur of woonhuis
> je auto kunnen parkeren in de straat
> met je kinderen of kleinkinderen naar een speelveldje kunnen lopen
> als oudere binnen loopafstand op een bankje in een stukje groen kunnen zitten al dan niet voorzien van een stukje water
> als kind kunnen blijven spelen in de wijk…

Stoppen met het geheel volbouwen met woningen en flats.

Er is behoefte aan sociale voorzieningen zoals
> een openbare basisschool;
> speelruimte voor kinderen OOK in de exploitatie van Plan Geestmolen!;
> een centraal gelegen wijkcentrum (staat al 10 jaar op het programma en de gemeente belooft steeds dat het er komt: NU is er een locatie voor!);
> een consultatiebureau (nu moeten jonge ouders 3-4 km fietsen naar Overdie met hun peuters en kleuters);
> kinderopvang en noem maar op.....

Wellicht dat het muziekcentrum en Pofa Fysiotherapie in een nieuwe behuizing op locatie kunnen blijven tezamen met genoemde voorzieningen.

Wat willen de bewoners?
Wij stellen voor om, al dan niet in samenwerking met OSA, de problemen van Wijk West en De Hoef integraal aan te pakken.

1. Betere communicatie en informatieverstrekking naar de bewoners.
De bij deze raadsvergadering behorende tekeningen waren niet ter inzage (ontbraken). De volgens de  gemeente meest actuele bestemmingsplannen voor De Hoef 1 en 2 zijn uit 1956 respectievelijk 1960 en geven niet de uiteindelijke bebouwing weer zoals die er al meer dan 40 jaar staat.

2. Aanpassing van het bestemmingsplan De Geestmolen
Een schriftelijke afspraak om met ALLE betrokkenen [waaronder OOK de bewoners] SAMEN CONCRETE afspraken te maken over de indeling van Alkmaar West en Plan Geestmolen in het bijzonder.

Uit de Nota Stadsvisie Alkmaar (2001):
- Behoud van het karakter van de wijk
- Bewoners betrokken bij wijkperspectief en bevordering leefbaarheid
- Behoud van kwaliteit en woonomgeving
- Voldoende voorzieningen zoals scholen, speelvoorzieningen en groen

De bewoners verzoeken B & W en de Raad als vertegenwoordigers van de inwoners dan ook de inwoners te vertegenwoordigen en te luisteren naar de noden van de bevolking.

Tot slot:

Een buurt heeft groen nodig. De bij woningen horende voorzieningen en recreatie zijn onmisbaar voor het welzijn en de leefbaarheid.

Bedenk wel: een buurt kan niet uitsluitend uit stenen bestaan!

Ik dank u voor uw aandacht.

De gearceeerde stukken zijn wegens de beperkte tijd uit de toespraak geschrapt.


--------------------------------------------------------------------------------

Toevoeging na de vergadering:

In de pauze van de raadsvergadering heeft de wethouder Cor van Vliet ons reeds benaderd. Ook is inmiddels het stuk "Geestmolen, Nota van uitgangspunten" d.d. mei 1999, in het bezit van het dagelijks bestuur van Het buurtoverleg De Hoef Geestmolen.
Op korte termijn zijn er afspraken met enerzijds de projectbegeleider vanuit de Gemeente over de invulling en exploitatie van 'Plan Geestmolen' en een eventueel nieuw te bouwen gezondheidscentrum, en met de betrokken projectontwikkelaar die het geszondheidscentrum zou willen bouwen.
Voor de opzet voor een nieuw Wijkplan, waarin de uitgangspunten van de wijk in de komende jaren vastgelegd worden, is onlangs een eerste kennismakingssessie gehouden met de wijkcoördinator Gertjan Geugjes. Het Buurtoverleg hoopt dat hieruit meer concrete cijfers komen over de bevolkinsgontwikkeling met de daarbij behorende sociale voorzieningen. Ook zal dit Wijkplan duidelijkheid verschaffen over huidige en toekomstige bestemmingen van bebouwing en groen.

Onduidelijk is nog wat de officiële status is van het speelterrein tussen de Cornelis Begastraat en de Moreelsestraat is. Bij het Stadshuis is het meest recente en actuele bestemmingsplan uit 1960, terwijl in "Geestmolen, Nota van uitgangspunten" gesproken wordt over een bestemmingsplan van 22 oktober 1981 voor De Hoef II.
In de pauze van de raadsvergadering is gesproken met een raadslid die kon vertellen dat dit probleem bekend is en dat er reeds hard gewerkt wordt aan de wegwerking van de achterstanden op dit gebied.
Uit de gehouden enquête is onomstreden naar voren gekomen dat een gezondheidscentrum welliswaar een goed plan is (vooral voor de ouderen in de buurt) maar zeker niet ten koste van het laatste speelterrein voor de jeugd.

Het buurtoverleg is nog op zoek naar de nota waarin staat welke locaties (in theorie) in aanmerking komen voor "inbrei" locaties (woningbouw).
Hardnekkige geruchten doen de ronde dat hieronder ook de ecologische groenstrook tussen het 'Winkelcentrum De Hoef' en de flats aan de Honthorstlaan zouden vallen, alsook het laatste stukje speelveld tussen de Cornelis Begastraat en de Moreelsestraat. Tevens doen er verhalen de ronde dat het speelveld tussen de Texaco en de kerk een optie zou zijn voor hoge bebouwing.
Ik wil met nadruk beklemtonen dat de juiste status ons nu nog niet bekend is en dat geruchten niet altijd op waarheid behoeven te berusten!

Meer informatie volgt!

De voorzitter van het Buurtoverleg de Hoef Geestmolen aan het woord
De voorzitter van het Buurtoverleg de Hoef Geestmolen aan het woord.

 

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}