L.S.

Gisteravond diende het ‘Burgerinitiatief’ van Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ waarin de raad gevraagd werd het raadsbesluit uit 2000, zijnde 6 bouwlagen, terug te draaien naar 3 bouwlagen zoals met het buurtoverleg in de laatste bijenkomst in mei 1999 overeengekomen was en in een Nota was vastgelegd.

Omdat bij de overleggen met alle fracties (op het CDA na) vorige week en voorafgaand aan de vergadering er geen concrete toezeggingen gedaan waren voor acceptatie van het voorstel, maar wel gezocht was naar alternatieven en oplossingen, werd het gisteravond in de raadsvergadering toch erg spannend.

Met name het feit dat er geen overleg gepleegd was met het Buurtoverleg bij de aanpassing van 3 naar 6 bouwlagen zat de Raad dwars; hier speelde de eerdere problemen met de Bergermeer nog een belangrijke rol op de achtergrond. Ook het standpunt van de welstandscommissie dat schuine daken ‘niet kunnen’ en dat hier wederom zonder overleg een blokkendoos neergezet werd stak vele partijen.

Er was duidelijk geen meerderheid voor uitvoering van het voorstel van het Burgerinitiatief (terug naar 3 bouwlagen) maar de problemen die er liggen negeren kon ook niet.

Tijdens de tweede termijn liepen de spanningen tussen de wethouder en de raad zo hoog op dat de raad een schorsing aanvroeg.

Tijdens deze schorsing is door Leefbaar Alkmaar een Motie opgesteld waarin de wethouder gemaand wordt met de partijen om de tafel te gaan zitten om een voor alle partijen acceptabele oplossing te vinden en werd gevraagd om stopzetting van de bouwaanvraagprocedure. Deze motie is door ALLE partijen ondertekend wat uniek genoemd mag worden!

Hierop vroeg het college weer om een schorsing (!) waarin het voltallig college (inclusief burgemeester) in overleg ging.

De spanning was te snijden…..

Uiteindelijk heeft de wethouder van de raad een week de tijd gekregen om uit te zoeken wat de stand van zaken is omtrent de bouwaanvraag en om de raad hierover te informeren.

Volgende week maandag, 3 juli, wordt in een extra raadsvergadering het punt opnieuw geagendeerd en moet de wethouder aangeven wat de mogelijkheden zijn de bouwaanvraagprocedure stop te zetten en hoe het overleg weer opgestart kan worden.

De meeste aanwezige bewoners kwamen verrassend vanuit de Willem Hedastraat direct gevolgd door bewoners van de Bloemaertlaan en Iepenlaan.

Zie ook de stukken uit de Alkmaarse Courant en van de Kabelkrant.

MvG Rens.

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}