Vrijstelling artikel 19, lid 2 WRO
Burgemeester en wethouders brengen ter algemene kennis dat zij overwegen met toepassing van het bepaalde in artikel
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling/ vergunning te verlenen aan Segesta Exploitatie
B.V. voor het realiseren van 74 appartementen met parkeervoorziening op een perceel gelegen aan de De
Vliegerstraat/Jan de Heemstraat.


Het ontwerpbesluit alsmede de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en overige hierop betrekking hebbende
stukken liggen ter visie vanaf morgen gedurende zes weken bij de balie Bouwen en Wonen van het Stadskantoor
aan het Mallegatsplein 10, op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur, op donderdagavond van
18.30 tot 20.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Een ieder kan gedurende deze termijn eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk naar
voren brengen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 53, 1800 BC
Alkmaar.

Verzoek hogere waarden wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders brengen ter algemene kennis dat zij overwegen een verzoek in te dienen bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland om vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet Geluidhinder vanwege
railverkeerslawaai voor 29 van de in totaal 74 te realiseren appartementen met parkeervoorziening op een perceel
gelegen aan de De Vliegerstraat/Jan de Heemstraat.
Het ontwerp van het verzoek om vaststelling van hogere waarden en het bijbehorende akoestisch rapport liggen
vanaf 9 november 2006 gedurende twee weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen van het Stadskantoor aan
het Mallegatsplein 10, op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur, op donderdagavond van 18.30 tot
20.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Op verzoek wordt, gedurende deze ter-inzage-termijn van twee weken, een openbare hoorzitting gehouden. U kunt
hiervoor een afspraak maken bij afdeling ROM, telefoonnummer (072) 548 85 89.
Een ieder kan gedurende de genoemde termijn eventuele zienswijzen over het ontwerpverzoek om vaststelling van
hogere waarden mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, t.a.v. afdeling
Bouwen, Postbus 53 1800 BC Alkmaar.
--------------------------------------------------------------------------------

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}