Burgemeester en wethouders van Alkmaar en de raad
Afdeling Bouwen
Postbus 53
1800 BC  Alkmaar
 

Zienswijze
 
Datum
 Alkmaar, 19 december 2006
  
 
Betreft
 Vrijstelling van 74 appartementen aan de De Vliegerstraat
  
 
Aantal pagina’s
 7
  
 
Bijlagen
 Petitie (24 zienswijzen)
   
Geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraad,

Het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’, verder Buurtoverleg genoemd, dient bij deze haar bedenkingen in betreffende het besluit van het College voornemens te zijn via artikel 19 vrijstelling te verlenen aan Segesta voor de bouw van 74 appartementen aan de De Vliegerstraat zoals gepubliceerd op 8 november 2006.

Zienswijze:
Het Buurtoverleg verwijst als eerste naar de op 23 januari 2006 ingediende bedenkingen die nog niet beantwoord zijn door de gemeente.
Daarnaast dient het Buurtoverleg de volgende extra bedenkingen in tegen het ingediende bouwplan en de handelswijze van de gemeente in deze zaak:

Bezwaar tegen het niet beantwoorden van Zienswijzen:
Het Buurtoverleg tekent bezwaar aan tegen het niet beantwoorden van een officiële zienswijze.
Op 23 januari 2006 heeft het Buurtoverleg haar zienswijze ingediend tegen de bouwaanvraag van Segesta zoals gepubliceerd op 4 januari 2006. Het Buurtoverleg heeft ruim binnen de vastgestelde termijn van 6 weken minus 1 dag haar reactie gegeven en van de gemeente een ontvangstbevestiging gekregen.
De gemeente is verplicht binnen 4 tot 6 weken een zienswijze te beantwoorden. De gemeente kan, indien hier gegronde redenen voor zijn, de beantwoordingtermijn twee maal met enkele weken verlengen. Zij moet dit schriftelijk en met onderbouwde redenen meedelen aan de indiener(s) van de zienswijze.
In maart, april en mei 2006 heeft het Buurtoverleg tot 4 maal toe geïnformeerd wat de status was van de beantwoording omdat de termijn van 6 weken van beantwoording door de gemeente overschreden was. De gemeente had telkens hetzelfde antwoord: “Het ligt nog bij onze juridische afdeling”.

Zoals gezegd maakt het Buurtoverleg bezwaar tegen het niet beantwoorden van ingediende zienswijze door de gemeente. Bij dagtekening van deze brief laat de beantwoording 47 weken op zich wachten. Een overschrijding van 41 weken zonder enige gemotiveerde berichtgeving vanuit de gemeente voor deze overschrijding.
Deze oncorrecte handelswijze van de gemeente richting haar burgers is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

Bezwaar tegen het niet beantwoorden van de aanvraag voor ondersteuning:
Het Buurtoverleg tekent bezwaar aan tegen het niet beantwoorden van een subsidie-aanvraag en daarmee het blokkeren van het recht om tegen een eventuele afwijzing in beroep te gaan.
Op 24 januari 2006 heeft het Buurtoverleg een subsidie-aanvraag ingediend voor externe hulp bij de wijkcoördinator. Het betreft stedenbouwkundige en juridische ondersteuning met betrekking tot de bouwplannen aan de De Vliegerstraat conform de regelgeving hieromtrent. Dit omdat het Buurtoverleg deze kosten niet zelf kan dragen.
De gemeente stelt dat de projectontwikkelaar dit moet bekostigen. Op 1 februari 2006 kwam de mededeling dat de projectontwikkelaar niet bereid was deze subsidieaanvraag te betalen. De gemeente zou intern nog zoeken naar mogelijkheden.
Verschillende keren heeft het Buurtoverleg gevraagd naar de status van de aanvraag. De wijkcoördinator heeft op 2 mei 2006 als laatst geantwoord dat hij nog op zoek was naar geld binnen de gemeentelijke afdelingen MO en Vastgoed.
Tijdens een gesprek met de gemeente in juli 2006 werd door de gemeente in eerste instantie ontkend dat er een subsidie-aanvraag zou zijn ingediend en dit zou alsnog moeten gebeuren. Na het overleggen van het bewijs dat de aanvraag wel was ingediend, werd aangegeven dat er geen geld was en dat er alleen bezwaar gemaakt kon worden als de gemeente de aanvraag schriftelijk afwijst. De subsidie-aanvraag van 24 januari is noch toegekend, noch afgewezen ook niet na een verzoek aan de gemeente hier een uitspraak over te doen. Hierdoor is er géén mogelijkheid tegen een uitspraak in beroep te gaan.
Door deze houding van de gemeente is het Buurtoverleg niet in staat de benodigde deskundige hulp in te roepen en blokkeert zij opzettelijk het recht om tegen een eventuele afwijzing in beroep te gaan.
Deze handelswijze van de gemeente richting haar burgers is in strijd met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

Bezwaar tegen ongelijke behandeling en negeren van bewonersbelangen:
Het college neemt in haar besluitvorming alleen de belangen van de projectontwikkelaar mee, negeert consequent de bewonersbelangen en ontneemt bewoners een gelijke positie en behandeling in het overleg.
Nieuwe ontwikkelingen binnen ‘Plan Geestmolen’ dienen besproken te worden in de door de gemeente opgerichte en de wethouder voorgezeten ‘Begeleidingsgroep Plan Geestmolen’ die vier maal per jaar vergadert. Ondanks herhaald verzoekt weigert de gemeente vanaf de oprichting in april 2005 de begeleidingsgroep bij elkaar te roepen.
De gemeenteraad heeft unaniem op 3 juli 2006 het college opgedragen om tot een voor alle partijen meer acceptabele oplossing te komen met betrekking tot het bouwplan aan de De Vliegerstraat. Dit vanwege de constatering van de gemeenteraad “dat er geen overleg is geweest met de buurt met betrekking tot de gewijzigde plannen”.
Bij ‘het overleg’ met alle partijen op 19 juli 2006 waren enkele raadsleden als toehoorder aanwezig om te kijken of het college de motie goed uitvoerde. De gemeenteambtenaren en de wethouder verkondigden alleen de belangen van de projectontwikkelaar en stonden niet open voor de meningen en belangen van de bewoners.
Omdat door de gemeenteraad geconstateerd is dat de wethouder de motie niet uitgevoerd heeft, heeft de gemeenteraad het college op 14 september 2006 een laatste kans gegeven de motie alsnog naar behoren uit te voeren.
De gemeente heeft op 5 oktober 2006 een vergadering belegd met de projectontwikkelaar en het Buurtoverleg om van gedachten te wisselen. Het was het Buurtoverleg verboden externe deskundigen mee te nemen en ook raadsleden, die als onafhankelijk toehoorder aanwezig wilden zijn, werd de toegang ontzegd.
Het was schokkend te moeten constateren dat de gemeente wel een jurist meegenomen had en dat de projectontwikkelaar naast de architect ook een jurist meegenomen had.
Van enige gelijkheid van onderhandelen was geen enkele sprake.
Tevens bleek de avond géén eerste avond om van gedachten te wisselen, op welke grond het Buurtoverleg uitgenodigd was, maar van een ‘slikken of stikken’ aanbod waarbij het Buurtoverleg haar achterban niet mocht raadplegen en moest zweren dat niemand uit de buurt een zienswijze zou indienen. Dit geheel tegen het wettelijk grondrecht dat een ieder vrij moet zijn om zijn bedenkingen te mogen uiten. De bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bewonersorganisatie werd door de wethouder denigrerend afgedaan als een ‘actieclubje’ waarmee de wethouder niets te maken wilde hebben. Hij zei slechts aanwezig te zijn omdat hij gestuurd was door de gemeenteraad.
Men wilde geen enkele notie nemen van de door het Buurtoverleg opgestelde alternatieve bouwplannen omdat deze niet opgesteld waren door ‘deskundigen’. Gesteld werd dat bewoners ondeskundig en incompetent zijn en daardoor geen recht van spreken hebben voor het indienen of bespreken van alternatieve oplossingen.
Zelfs het valide zijn van het Buurtoverleg werd aan de orde gesteld en men vroeg zich af of de bewonervertegenwoordigers wel bevoegd waren voor de besprekingen.
Daarnaast heeft het college de gemeenteraad onder druk gezet om niet op de bewonersbelangen in te gaan dreigend met niet onderbouwde schadeclaims van 1,5 tot 1,8 miljoen euro van de projectontwikkelaar. Niet onderbouwd omdat er ook volgens de wethouder geen enkel contract getekend was en er derhalve helemaal geen sprake kan zijn van juridische claims. Dit omdat het bouwplan strijdig is met het vigerend bestemmingsplan en er geen artikel 19 procedure toegekend is.
De gemeente verspreidt foutieve berichtgeving richting de pers. Gekleurde gemeentelijke notulen met aantoonbare fouten worden niet goedgekeurd en niet gecorrigeerd.
Herhaald is geconstateerd dat het college en gemeenteambtenaren consequent alleen de belangen van de projectontwikkelaar dienen en dat bewoners telkens genegeerd worden. Er is geen sprake geweest van fair-play richting bewoners wat in strijd is met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

Bezwaar tegen het koppelen van andere projecten aan ‘plan Segesta’:
Het Buurtoverleg tekent bezwaar aan tegen het koppelen van de bouwplannen van ‘Plan Vrieshorst’ en de ‘Verruiming vergunning Muziekcentrum’ aan de bouwplannen van Segesta, allen gelegen aan de percelen rond de De Vliegerstraat.
In mei 1999 is met het Buurtoverleg overeengekomen dat op de locatie De Vliegerstraat senioren woningen zouden komen in 2, maximaal 3, bouwlagen. Alleen voor het deelplan Segesta, De Drie Vazen, is telefonisch een eenmalige ontheffing verleend op deze afspraak.
Zonder instemming stelt het college dat het andere bouwplan aan de De Vliegerstraat, plan Vrieshorst, ‘meelift’ op de plannen van Segesta. Zonder verdere inspraak van bewoners of toestemming van de gemeenteraad heeft de gemeentelijke afdeling bouwen toestemming gegeven om 6 hoog te bouwen waarna op 23 augustus 2006 een bouwaanvraag ingediend is. Dit ondanks de opdracht van de gemeenteraad van 3 juli 2006 alle bouwvoorbereidingen in dit gebied stop te zetten.
Het Buurtoverleg maakt bezwaar tegen deze gang van zaken daar deze strijdig is met de afspraken die de gemeente met de buurt heeft gemaakt, vastgelegd in de nota van uitgangspunten, strijdig is met de Kaderregeling Inspraak en Participatie en strijdig is met de opdracht die het college van de gemeenteraad gekregen heeft.
Het Buurtoverleg heeft bezwaar tegen verruiming van de vergunning van het Muziekcentrum gekoppeld aan het aanbrengen van isolatie vanuit ‘Plan Segesta’. Het aanbrengen van isolatie op zich is prima, maar het hierdoor tegelijkertijd verruimen van de vergunning door de gemeente zonder enig overleg is niet juist. De verruiming van vergunning moet niet gepubliceerd worden als zijnde toestemming van het college voor het aanbrengen van isolatie aan Het Muziekcentrum.

Bezwaar tegen de ruimtelijke onderbouwing:
Het Buurtoverleg maakt bezwaar tegen de ruimtelijke onderbouwing daar deze strijdig is met de gemaakte afspraken.
In de ruimtelijke onderbouwing ontbreken de randvoorwaarden uit de Nota van uitgangspunten, de afspraken over de bouwstijl en maximale bouwhoogte en de uitkomsten uit de ‘Rapportage onderzoek bouw aan De Vliegerstraat’.
Het bouwplan wordt omringd door woningbouw en vormt een onlosmakelijk geheel van de woonwijk. De voormalige bedrijven hebben allen (verplicht) plaatsgemaakt voor woningbouw en ook de nog aanwezige maatschappelijke functies zoals ‘Het Heem’ en ‘Het Horizon College’ zullen binnen enkele jaren verdwijnen en onderdeel gaan vormen van woningbouw in de woonwijk. Alleen ‘Het Muziekcentrum’ van 2 bouwlagen en ‘Pofa’ van 1 bouwlaag, beiden gelegen aan De Vliegerstraat, zullen blijven.
In de omliggende bebouwing voert laagbouw de overhand. Het plan maakt deel uit van ‘Plan Geestmolen’ waarvan de hoogste bebouwing langs het spoor 3 bouwlagen bedraagt. Het huidige plan van een flat van 6 bouwlagen langs het spoor past hier beslist niet in.
De oorspronkelijke bedrijfsbebouwing van twee bouwlagen deed recht aan de bouwhoogte van de woonomgeving en paste binnen de bouwhoogte van het windrecht van de nabijgelegen monumentale molen ‘De Geestmolen’.
Met het Buurtoverleg is afgesproken dat hier maximaal drie bouwlagen voor senioren zouden komen (Nota van Uitgangspunten mei 1999). Voor de eenmalig ontheffing van De Drie Vazen is een maximale hoogte van 16,5 meter vastgelegd onder voorwaarde dat als het plan niet door zou gaan hier maximaal drie bouwlagen zouden komen.
De Drie Vazen is afgeblazen en het huidige nieuwe bouwplan met een maximale hoogte van 19,3 meter in zes bouwlagen, zoals aangegeven op de bouwtekening, is in strijd met de vastgelegde afspraken.
De geplande woningbouw heeft, ten opzichte van de oude gesloopte bebouwing, nadelige effecten op het woongenot, het uitzicht en de lichtwerking voor bewoners aan het Lievenshof, de Bloemaertlaan, de Willem Hedastraat, de Lelielaan, de Fritz Conijnlaan en de Iepenlaan.
Ter informatie: de bebouwing aan de De Vliegerstraat is respectievelijk 1 en 2 bouwlagen. De omliggende bebouwing bestaat uit Flat Lievenshof, 4 bouwlagen haaks op het spoor; Bloemaertlaan, 2 bouwlagen met kap; Jan de Heemstraat, 1 bouwlaag met kap; Jan de Heemstraat, 2 bouwlagen met opbouw; Willem Hedastraat, 2 bouwlagen met 1 opbouwlaag; Leliestraat, Fritz Conijnlaan en Iepenlaan, 2 bouwlagen met kap. De bouwhoogten van eerder gerealiseerde deelplannen binnen ‘Plan Geestmolen’ langs het spoor zijn: plan Bouwfonds, 3 bouwlagen; plan Woonwaard, 2 bouwlagen met opbouw.
Voor het bouwplan is geen overleg gevoerd met de bewonersorganisaties, ANIMO of De Molenstichting die de belangen behartigen van respectievelijk de bewoners, de natuur en de nabijgelegen Geestmolen. De bouwplannen hebben voor de belangen die bovenstaande partijen behartigen een grote impact. Al deze partijen zijn voor een ‘passende woonbebouwing’ die recht doet aan deze belangen.

Bezwaar tegen het verdwijnen van groen:
Het Buurtoverleg maakt bezwaar tegen het verdwijnen van ecologisch groen en het kappen van markante bomen binnen het gebied daar dit in strijd is met de vastgelegde voorwaarden voor nieuwbouw.
De ecologische groenstrook aan de noordzijde van het bouwplan is onderdeel van de GEH (Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur). In de zomer wordt het gebied bevolkt door (beschermde) vleermuizen.
De volgende randvoorwaarden zijn vastgelegd:
“Het plan zal rekening moeten houden met de ecologische structuur, die naast de Frits Conijntunnel is gelegen en langs de spoorslot loopt. De bebouwing zal op voldoende afstand moeten worden geplaatst om een verbindingszone van voldoende maat te behouden. In het gebied staan bomen, die vanwege hun soort een hoge waarde vertegenwoordigen. Zij mogen niet worden gekapt en dienen op voldoende afstand van bebouwing te blijven.”
Voor de huidige bouwplannen is een kapvergunning gevraagd voor een grote markante boom. Daarnaast is de bebouwing is zo dicht tegen een markante treurwilg gepland dat ook deze boom ’vanwege bouwruimte’ en de ligging in ‘het talud’ het niet zal redden.

 

De aanwezige ecologische groenstroken, deels onderdeel van de GEH, zullen teruggebracht worden tot slechts 10 en 7 meter waarbinnen ook het talud zal komen te liggen. Van een afstand van voldoende maat voor bescherming van de ecologische zone is geen sprake.
Er is geen ‘Groencompensatieplan’ wat verplicht is bij het verdwijnen van (ecologisch) groen.

Bezwaar tegen het wijzigen van officiële stukken zonder berichtgeving:
Het Buurtoverleg tekent bezwaar aan tegen het wijzigen van officiële stukken door de gemeente zonder daar de betrokken bewoners en bewonersorganisaties van op de hoogte te stellen.
In mei 1999 heeft het Buurtoverleg de conceptnota goedgekeurd en deze is in juni 1999 ongewijzigd aan de buurt gepresenteerd, in juli 1999 goedgekeurd, ter inzage gelegd en zou uiterlijk oktober 1999 door de raad afgehamerd worden. Omdat de nota samen met het Buurtoverleg was opgesteld heeft het Buurtoverleg hier geen bezwaar tegen gemaakt.
Het plan ‘De Drie Vazen’ diende zich pas in november 1999 aan, na afsluiting van de inspraak en de ‘definitieve goedkeuring van de raad’. Er was immers geen enkele aanleiding te veronderstellen dat het met de gemeente overeengekomen stuk van mei 1999 niet één op één goedgekeurd zou zijn door de gemeenteraad in oktober 1999.
In het gemeentelijk verslag van 1 december 1999 is vastgelegd dat de bouwlaag aan de Jan de Heemstraat van ‘De Drie Vazen’ van 4 maar 3 lagen teruggebracht zou worden. In februari 2000 is de buurt telefonisch akkoord gegaan met De Drie Vazen (drie slanke woontorens met ruime doorkijk waarvan de hoogste maximale 16,5 meter zou worden) als eenmalige ontheffing op de, volgens de buurt door de raad in oktober 1999 geaccordeerde, nota van uitgangspunten. Indien dit plan niet door zou gaan zou men terugvallen op de bestaande afspraken van mei 1999 zijnde maximaal 3 bouwlagen.
Zonder het Buurtoverleg erin te betrekken of hierover te informeren heeft de gemeente een aangepaste Nota gemaakt die in juni 2000 door de raad goedgekeurd is onder het mom dat het de volledige instemming van de buurt zou hebben. Deze toestemming heeft het Buurtoverleg niet gegeven. Pas in 2005 kwam het Buurtoverleg, op nadrukkelijk verzoek van het Buurtoverleg, in het bezit van de aangepaste nota toen in 2005 bleek dat er een andere nota door de raad goedgekeurd was dan die waar de buurt in 1999 haar fiat aan gegeven had.
Een opmerkelijk gegeven is dat de betrokken bewoners noch door de gemeente noch via huis-aan-huis bladen op de hoogte zijn gebracht van een wijziging in de nota.
De problemen rond De Drie Vazen, zoals overschrijding van de erfgrens, geluidshinder en het ondergronds parkeren, bleken allemaal oplosbaar. Uiteindelijk heeft de projectontwikkelaar het bouwplan om ‘bedrijfseconomische redenen’ (te kort winst) ingetrokken zo blijkt uit zijn beantwoording uit 2006. Hiermee is de eenmalige ontheffing voor dit plan komen te vervallen en zou er niet hoger gebouwd mogen worden dan maximaal 3 bouwlagen zoals de gemeente overeengekomen is met het Buurtoverleg.

Bezwaar vanwege het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen:
Het Buurtoverleg maakt bezwaar tegen het aantal beschikbare parkeerplaatsen aan de De Vliegerstraat gegeven het bouwplan van Segesta: het aantal parkeerplaatsen moet met 50% toenemen om aan de parkeernormen te kunnen voldoen.
De geldende parkeernorm binnen Plan Geestmolen is 1,5 parkeerplaats per huishouden. Volgens het document ‘Parkeernormen 2007-2015’ geldt voor de te realiseren seniorenwoningen en gezinswoningen ook een norm van 1,5 parkeerplaats per woning (65-120 m2). Er is geen enkele aanleiding gegeven om van deze vaststaande normen af te wijken. Voor de 74 geplande appartementen zijn derhalve 111 parkeerplaatsen nodig.
Er zijn twee bedrijven aan de De Vliegerstraat: Het Muziekcentrum en Pofa. Voor Het Muziekcentrum is in het verleden al een norm van 30 parkeerplaatsen vastgesteld. De eerder beschikbare ruimte voor 15 parkeerplaatsen hiervoor aan het parkeerterrein aan de Willem Kalfstraat is met de nieuwbouw aldaar vervallen. Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor Pofa is niet vastgesteld. Er zijn dus 30 parkeerplaatsen nodig voor Het Muziekcentrum aan de De Vliegerstraat plus een onbekend aantal parkeerplaatsen voor Pofa.
Voor het tweede bouwplan aan de De Vliegerstraat, ‘Plan Vrieshorst’, is een onbekend aantal parkeerplaatsen nodig.
Gesteld kan worden dat er minimaal 141 parkeerplaatsen nodig zijn aan de De Vliegerstraat. Minimaal omdat er nog een onbekend aantal bijkomen voor Pofa en ‘Plan Vrieshorst’. Het huidige plan voorziet in maximaal 98 parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen zou met minimaal 50% moeten stijgen om aan de normen te kunnen voldoen.
Gegeven het enorme tekort aan parkeerplaatsen zal er een onacceptabele parkeeroverlast ontstaan in de De Vliegerstraat en in de omringende straten.

Indien u meer informatie wilt is de Projectgroep Vliegerstraat van het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ graag bereid in een gesprek deze zienswijze samen met de eerder ingediende zienswijze nader toe te lichten.

Hoogachtend,
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’:

de heer J.P.M. Does
namens de Projectgroep Vliegerstraat

de heer P. Kuiper
voorzitter Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
------------------------------------------------------------------------

Noot: klik hier voor het Word document