[Alkmaarsche Courant, 19 januari 2007]

DOOR ROEL VAN LEEUWEN ALKMAAR –

Alkmaar had weinig te vrezen van een schadeclaim van projectontwikkelaar Segesta als het omstreden bouwplan voor de De Vliegerstraat had moeten worden aangepast. Dat concludeert de Onafhankelijke Partij Alkmaar op basis van een memorandum van een senior jurist van de gemeente Alkmaar.

Ondanks het advies van deze jurist heeft het college, bij monde van wethouder Binnendijk, altijd volgehouden dat Alkmaar kon rekenen op een kansrijke schadeclaim als de gemeente het zes lagen tellende bouwplan zou afwijzen. In juli 2006 was er nog sprake van een claim van 1,5 miljoen euro, een paar maanden later schatte het college dat het Alkmaar meer dan 600.000 euro zou gaan kosten als de raad zou kiezen voor een aanpassing.

Vraagtekens
Raadslid A. van de Ven van OPA laat weten dat haar fractie steeds grote vraagtekens heeft gezet bij de juridische hardheid van deze claim. "Door de coalitiepartijen werden de vraagtekens uitgelegd als een gebrek aan vertrouwen in de wethouder."
Na bestudering van het dossier De Vliegerstraat stelt OPA vast dat het college en de coalitiepartijen zijn gezwicht voor een klein beetje druk van een projectontwikkelaar en niet geluisterd hebben naar eigen ambtelijk advies.

Volgens Van de Ven blijkt uit een memorandum van een senior jurist van de gemeente overduidelijk dat de ontwikkelaar een eventueel negatief besluit van het college over het voeren van een zogenoemde artikel-19 procedure zou moeten accepteren.

Enkele passages uit het memorandum: 'Stel dat de ontwikkelaar toch een claim indient, zal die claim (...) niet meer kunnen omvatten dan de kosten die tot nu toe zijn gemaakt om het huidige plan te ontwikkelen. Het in rekening brengen van een exploitatietekort kan niet'.

Verderop in het stuk wordt zelfs gesteld dat er sprake is van staatssteun als je een onrendabel (bouw)plan rendabel maakt door er van gemeentezijde geld in te steken, zeker als er geen sprake is van sociale woningbouw. En staatssteun is verboden. Ook waarschuwt de gemeentejurist voor precedentwerking. 'Waarom bij deze ontwikkelaar wel geld bijleggen en bij anderen niet?'

Verkeerde been
OPA concludeert dat de raad niet volledig geïnformeerd is en dat het college een belangrijk advies naast zich neer heeft gelegd en daarmee ook de eigen coalitie op het verkeerde been heeft gezet.
Van de Ven: "Het college had hier veel serieuzer naar moeten kijken. Dit advies ging in tegen het advies van de afdeling bouwen. In zo'n geval moet je niet het advies kiezen watje het beste uitkomt, maar het altijd nog door een onafhankelijke derde moeten laten onderzoeken." OPA zal het college om verantwoording vragen

  Stad en Streek 2: 'Memo wel betrokken bij discussie'

'Memowel betrokken bij discussie'

ALKMAAR
Het advies van de jurist van de gemeente is intern wel degelijk betrokken in een discussie over hoe om te gaan met het bouwplan voor de De Vliegerstraat, dat stelt woordvoerder A. Bakker van de gemeente Alkmaar.
Volgens Bakker heeft wethouder S. Binnendijk nu geen zin om via de media te discussiëren over de zaak, ook al omdat er nog een onderzoek van de rekenkamer loopt naar de gang van zaken rond het bouwplan.
Bakker stelt dat het memorandum van de jurist deel uit maakt van het dossier dat aan de raadsleden ter beschikking is gesteld. Hij betreurt het dat er selectief wordt geciteerd uit het dossier. Het betreffende memo zou gebruikt zijn in de verdere discussie tussen de ambtenaren op het stadhuis.
De uiteindelijke conclusie was dat de gemeente weinig grond zou hebben om een plan voor zes bouwlagen af te wijzen, anders zou er een kansrijke schadeclaim kunnen volgen.
"We waren echt waren aangewezen op de vrijwilligheid van Segesta om een lager bouwplan in te dienen. Segesta had een voorlopige schatting gemaakt van zes ton."


--------------------------------------------------------------------------------

Nawoord
Elk rechtspersoon is vrij om een bouwplan in te dienen. Deze moet wel aan bepaalde eisen en voorwaarden voldoen. Voldoet een bouwplan niet aan de voorwaarden of aan het bestemmingsplan dan mag de gemeente vrijstelling weigeren zonder dat hierbij sprake kan zijn van een schadeclaim van de aanvrager.

Een schadeclaim kan alleen ingediend worden als het plan onterecht wordt afgewezen (als het voldoet aan het bestemmingsplan) of als er harde (schriftelijke) toezeggingen gedaan zijn door de gemeente of gemeenteambtenaren.

Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan en ook niet aan de voorgestelde wijziging hiervan vastgelegd in de 'Nota van Uitgangspunten'. Er kan dus helemaal geen sprake zijn van een schadeclaim. De wethouder beweerd bij hoog en bij laag dat er geen afspraken gemaakt zijn met de projectontwikkelaar.

Het is dat ook vreemd dat de gemeente stelt dat zij weinig grond zou hebben om een plan van zes bouwlagen, dat niet voldoet aan het bestemmingsplan en strijdig is met de 'Nota van Uitgangspunten', af te kunnen wijzen.

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}