Afdrukken

Bijgaand ter beeldvorming een korte samenvatting van de beantwoording van de gemeente op de ruim 120 ingediende Zienswijzen door omwonenden en maatschappelijke instanties zoals Stichting Alkmaarse Natuur- en Milieuorganisaties, Milieudefensie, Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar en Molenstichting Alkmaar en omstreken.
Wellicht dat dit meegenomen kan worden in de bijeenkomst van de rekenkamercommissie over dit plan komende woensdagavond. 

Kernonderwerpen:
1. Artikel 19                                                         (provincie/gemeenteraad niet bevoegd)
2. KIP / Participatiebeleid                                       (terzijde geschoven)
3. Groencompensatieplan                                       (terzijde geschoven)
4. Begeleidingsgroep Plan Geestmolen                     (terzijde geschoven)
5. Bewonersondersteuning                                    (onbekend bij gemeente)
6. Molenbiotoop monument De Geestmolen             (terzijde geschoven)
7. Beantwoordingstermijn Zienswijzen                     (een zienswijze is geen zienswijze)
8. Parkeernorm 2007-2014                                    (geen status dus terzijde geschoven)
9. Vastgelegde randvoorwaarden                            (genegeerd)
 

Ad 1: Artikel 19
Het gebruik van artikel 19 lid 2 wordt door b en w oneigenlijk gebruikt gezien de impact en omvang van het bouwplan en is in strijd met de geldende systematiek voor artikel 19 WRO.
Ook dient rekening gehouden te worden met Provinciale regelgeving en overeenkomsten.

Gemeente:      Het gebied valt binnen de stedelijke contouren van de Provincie.

Daarnaast is woningbouw geen Provinciaal speerpunt van beleid.

Het college is bevoegd zelfstandig, zonder inmenging van gemeenteraad of provincie, artikel 19 vrijstellingen te verlenen.

Van oneigenlijk gebruik van artikel 19 kan derhalve geen sprake zijn.

Dit plan valt niet binnen het doel van het Convenant met de Provincie met betrekking tot woningbouw: deze is niet relevant voor deze bouw.

De Regionale woonvisie (Streekplan) en Provinciaal beleid zijn in deze niet relevant voor deze bouw. Het plan past binnen de Alkmaarse woningbouwproductie die voor het grootste deel aangewezen is op inbreilocaties.

Een Beeldkwaliteitsplan ontbreekt maar dit is niet nodig omdat er een Welstandsnota is waarbij de Provincie geen bevoegd gezag heeft.

 

Ad 2: Kaderregeling Inspraak en Participatie / Participatiebeleid
Na de gezamenlijke totstandkoming van de Nota van Uitgangspunten in 1999, die volledig gedragen wordt door de bewoners, zijn de bewoners niet meer betrokken geweest bij veranderingen in deze officiële overeenkomst. Pas in 2005 kwamen de bewoners erachter dat de nota uit 1999 gewijzigd was (versie 2000).

Gegeven de Kaderregeling Inspraak en Participatie / Participatiebeleid is de gemeente verplicht wijzigingen te bespreken met betrokkenen en medeopstellers.

Gemeente:      De conceptnota heeft in 1999 ter inzage gelegen waarop het Buurtoverleg geen zienswijze ingediend heeft. Uit overleg met het Buurtoverleg kan afgeleid worden dat deze wel op de hoogte was van de mogelijkheid tot inspraak.

Verdere ontwikkelingen van deellocaties hebben geleid tot wijzigingen die in de definitieve nota verwerkt zijn.

De buurt heeft ingestemd met De Drie Vazen van 6, 5 en 3 bouwlagen. Deze variant is nooit uit de conceptfase gekomen. Ook vervolgplannen zijn gestaakt.

De vaststelling van de Nota heeft de geldende Kaderregeling Inspraak en Participatie doorlopen.

 

Ad 3: Groencompensatieplan
In de Nota van Uitgangspunten staat dat de ecologische zones versterkt moeten worden en de markante bomen gehandhaafd moeten worden. Op de locatie huisvesten in de lente en zomermaanden beschermde vleermuizen.
Voor de bouwplannen worden markante bomen gekapt en worden de ecologische zones nog verder verkleind, ook nog eens door het talud dat bosschage vrij blijft.
Er is geen ‘Groencompensatieplan’ wat wel verplicht is bij verdwijnen van ecologisch groen.

Opmerking:    De gemeente heeft stukken ecologisch groen verkocht aan de projectontwikkelaar waarop markante bomen staan die volgens de Nota van Uitgangspunten behouden moeten blijven.

Gemeente:      Er is geen sprake van kap in de (huidige) ecologische structuur.

Van verplichte groencompensatie kan geen sprake zijn.

Een Groencompensatieplan is niet aan de orde in dit plan.

Er is een kapvergunning verleend voor 4 bomen die op het bouwterrein staan.

Tijdens een meting in oktober 2006 zijn geen vleermuizen aangetroffen.

Er zal in de buitenruimte groen en bomen worden geplant. Er komt een aarden wal waar groen op komt.

 

Ad 4: Begeleidingsgroep Plan Geestmolen
Op 14 april 2005 is door de gemeente de ‘Begeleidingsgroep Plan Geestmolen’ opgericht die 3 maal per jaar bij elkaar zou komen om de voortgang en wijzigingen te bespreken van de bouwplannen binnen Plan Geestmolen.

De Begeleidingsgroep bestaat naast de wethouder en gemeenteambtenaren uit vertegenwoordigers van de 3 omliggende bewonersorganisaties, vertegenwoordigers van bedrijven en Shopping Centre De Hoef en vertegenwoordigers van milieuorganisaties.

De Begeleidingsgroep Plan Geestmolen is niet betrokken bij de totstandkoming van het gewijzigde bouwplan dat onderdeel vormt van ‘Plan Geestmolen’.


Gemeente:      Het bouwplan is niet in overleg met de Begeleidingsgroep van het OSA (?) tot stand gekomen omdat het plan in overeenstemming is met de Nota van Uitgangspunten Plan Geestmolen.

Het OSA heeft middels een zienswijze gereageerd op de conceptnota van 1999 en heeft derhalve deelgenomen inspraakprocedure en is dus bekend met de vaststelling van de definitieve Nota in 2000.

 

Ad 5: Bewonersondersteuning
Het Buurtoverleg heeft conform de ‘regelgeving bewonersondersteuning’ in januari 2006 ondersteuning aangevraagd voor externe deskundigen. De gemeente weigert de aanvraag goed of af te keuren zodat er door het Buurtoverleg geen bezwaar aangetekend kan worden (dit kan alleen als de gemeente de aanvraag schriftelijk afwijst).

 

Gemeente:      Bezwaren tegen het niet beantwoorden van subsidieaanvragen horen formeel niet thuis in deze procedure.

Ons is geen Verordening of wettelijk regelgeving bekend op grond waarvan een dergelijke subsidieverzoek (bewonersondersteuning) zou kunnen worden gehonoreerd.

 

Ad 6: Molenbiotoop monument De Geestmolen
Op nog geen 150 meter van de bouwplannen ligt de monumentale Geestmolen. Na afkoop van het windrecht heeft de molen vanwege de omliggende bebouwing geen goede ‘biotoop’ (windvang).

De gemeente heeft ingestemd om bij nieuwe bouwplannen alles na te laten wat malen op de wind zou belemmeren. De windvang voor De Geestmolen is in de bouwverordening vastgelegd: bebouwing in de omgeving niet hoger mag zijn dan wat via windrecht, vastgelegd in de bouwverordening, is aangegeven.

Dit betekent binnen 100 meter geen bebouwing en op de geplande bouwlocatie een maximale bouwhoogte van 6 tot 12 meter. De geplande bouw met een hoogte van bijna 20 meter vormt een ernstige belemmering in de hoofdwindgang west-oost.


Gemeente:      De biotoop is afgekocht en de bebouwing vindt plaats buiten de bouwvrije zone van 100 meter dus er kan geen sprake zijn van enige belemmering.

Geadviseerd wordt het omringende groen (bomen die hoofdzakelijk in de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur liggen) te kappen voor betere windvang.


Ad 7: Beantwoordingstermijn Zienswijzen
Op 4 januari 2006 is een bouwaanvraag gepubliceerd met de mogelijkheid binnen 6 weken (minus 1 dag) een Zienswijze in te dienen. Het Buurtoverleg heeft op 23 januari 2006 een officiële Zienswijze ingediend conform de door de gemeente aangegeven regelgeving.

De gemeente is verplicht binnen 4 tot 6 weken een Zienswijze te beantwoorden. De gemeente kan, indien hier gegronde redenen voor zijn, de beantwoordingstermijn twee maal met enkele weken verlengen. Het Buurtoverleg heeft meermalen gevraagd naar de status van beantwoording maar deze laat tot dagtekening (19 december 2006) op zich wachten.

Opmerking:      Tot 2 maart 2007, 58 weken na indiening, is er geen reactie gekomen op de ingediende Zienswijze. 

Gemeente:      De brief van het Buurtoverleg van 23 januari is formeel geen Zienswijze gegeven afdeling 3.4 Awb, en artikel 19 lid 2 WRO.
Gedurende het jaar zijn er verschillende overleggen geweest waaronder in het najaar 2006 waar vertegenwoordigers van het Buurtoverleg bij waren.
Er is dan ook geen sprake van het schenden van het zorgvuldigheidsbeginsel.


Ad 8: Parkeernorm 2007-2014
De vastgelegde parkeernorm binnen Plan Geestmolen is 1,5 parkeerplaats per huishouden.

Alle te bouwen appartementen zijn levensloopbestendig.

In de nieuwe Parkeernorm 2007-2014 geldt ook de norm van 1,5. Er komen 83 parkeerplaatsen voor 74 zelfstandige appartementen. Dit voldoet niet aan de gestelde parkeernorm.

Wegens de (geplande) functiewijziging van Het Muziekcentrum naar horeca met podium is de parkeerdruk toegenomen van 10 naar meer dan 35 parkeerplaatsen met (parkeer)overlast voor de buurt. Hiervoor zijn 15 plaatsen beschikbaar die ook nog eens gedeeld moet worden met Pofa.

 

Opmerking:    Er bevindt zich geen zorgcentrum op locatie zodat er geen sprake kan zijn van bejaarden/aanleunwoningen.
Alle woningen zijn levensloopbestendig (gezinswoningen).

Gemeente:      Het document ‘Parkeernorm 2007-2014’ heeft geen formele status.
Voor Het Muziekcentrum zijn 15 parkeerplaatsen gereserveerd: dit heeft in het verleden niet geleid tot overlast en is voldoende.
Er komt 75% ‘bejaarden/aanleunwoningen’ waarvoor volgens de oude regeling een norm van 0,8 geldt waarmee voldaan wordt aan de parkeernorm.

 

Ad 9: Vastgelegde randvoorwaarden
Met het Buurtoverleg (vastgelegd in gemeentelijke notities) is afgesproken dat het huidige bouwplan zou bestaan uit 3 slanke woontorens van 3, 5 en 6 verdiepingen met een maximale hoogte van 16,5 meter, met ruime doorzichten vanwege de slanke opzet en met volledig ondergronds parkeren. Hierdoor wordt het vrije uitzicht voor een grote groep bewoners behouden.

Afgesproken is dat als het plan geen doorgang zou vinden de oude afspraken (nota van 1999) van grondgebonden seniorenwoningen geldig zou worden.

 

Het huidige plan is veel hoger (bijna 20 meter), massief en brengt naast uitzichtbelemmering schaduwwerking met zich mee wat de waarde van de huizen doet dalen. Ook past het huidige plan qua hoogte niet in de omgeving dat grotendeels uit grondgebonden woningen bestaat. De flat torent tot 8 meter uit boven de hoogst aanwezige bebouwing in de directe omgeving.

Gemeente:      In de Nota van uitgangspunten wordt niet gesproken over bouwhoogtes maar over bouwlagen.
In Nederland is er geen wettelijk erkend recht op vrij uitzicht.
Het plan voldoet aan de Nota van Uitgangspunten.
Van planschade kan geen sprake zijn omdat de (resterende) lichtinval zal voldoen aan de wettelijke norm.

 

Naast bovengenoemde punten zijn er nog enkele tientallen punten uit de ingediende zienswijzen aan de orde gekomen zoals: licht en geluidsoverlast, niet of onvoldoende voldoen aan de wettelijke ruimtelijke onderbouwingen, niet nakomen van afspraken door de gemeente, negeren van Wijkgericht Samenwerken, voortijdige bouwaanvraag nog voordat de beloofde inloop plaatsgevonden had, ongelijke behandeling projectontwikkelaar versus bewoners, oneigenlijk koppelen van andere projecten aan dit bouwplan, niet onderbouwen van de vastgelegde randvoorwaarden uit de Nota in de bouwaanvraag, onzorgvuldige belangenafweging.

Ook al deze punten zijn verworpen.

De omwonenden kunnen zich beslist niet vinden in de beantwoording op de zienswijzen.

Zij zijn van mening dat er geen juiste afweging van belangen heeft plaatsgevonden.

Projectgroep De Vliegerstraat,

Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’.

 

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}