Op 28 november 2007 heeft de rekenkamercommissie haar eindrapport over de binnenste-
delijke ruimtelijke planvorming en -ontwikkeling in Alkmaar met als casus De Vliegerstraat aan
de gemeenteraad aangeboden.
De raad heeft in oktober 2006 de rekenkamercommissie gevraagd onderzoek te doen naar het conflict tussen het buurtoverleg De Hoef/Geestmolen en het college over de opzet van het bouwproject, waarbij vooral de bouw hoogten en bouwvolumes centraal stonden.

Een belangrijk punt van discussie was de gang van zaken rond het tot stand komen en de inhoud van de in juli 2000 door de raad goedgekeurde nota van uitgangspunten Geestmolen, op basis waarvan het bouwplan is ingediend. Het college en de raad waren er uiteindelijk niet in geslaagd om een voor de buurt bevredigende
oplossing voor het conflict te vinden. De werkelijke gang van zaken tijdens het langdurige voorbereidingsproces was voor de raad moeilijk te achterhalen.

De raad wilde met het verzoek tot onderzoek voorkomen dat der gelijke onwenselijke situaties in
de toekomst nogmaals plaats vinden. De rekenkamercommissie heeft dan ook besloten om het verzoek van de raad te honoreren en heeft het onderzoek in 2007 uitgevoerd.
Conclusies
In haar rapport concludeert de rekenkamercommissie dat de participatie en inspraak gedu rende de verschillende fasen van het proces zijn verlopen conform de wettelijke en gemeentelijke regels. Toch zijn er veel misverstanden ontstaan bij de buurt, die uiteindelijk hebben geleid tot het conflict dat onderwerp was van het onderzoek. De rekenkamercommissie vindt dat de geconstateerde problemen voor een belangrijk deel terug te voeren zijn tot een onvoldoende kwaliteit van het participatiebe-
leid, zoals vastgelegd in de Kaderregeling Inspraak en Participatie van 1999. Ook was de communicatie en informatie over de mogelijkheden van participatie en inspraak kwalitatief onvoldoende. Concreet wijst de rekenkamercommissie hier onder meer op het gedurende het voorbereidingsproces niet consistente en veelal lage niveau van participatie. In het rapport zijn de conclusies nader uitgewerkt. Op basis van de conclusies heeft de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder een aantal concrete aanbevelingen op het gebied van participatie en com municatie. Het volledige rapport van de rekenkamercommissie is op te vragen bij de raadsgriffie of kunt u lezen op de website
Het rapport staat geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen van 13 december 2007.

Bron: stadskrant 12 dec 07

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}