[Alkmaarsche Courant , 9 augustus 2008]
VAN ONZE VERSLAGGEVER
ALKMAAR -
"Het bouwplan staat of valt met de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de omgeving. Het is een legitieme keuze te kiezen voor herinrichting in de buurt, maar het is de vraag of kan worden waargemaakt dat voor de toekomstige bewoners voldoende plaatsen beschikbaar zijn."

Met deze woorden gaf bestuursrechter J. Blokland te kennen de ingebrachte bezwaren serieus te nemen die omwonenden en het buurtoverleg De Hoef/Geestmolen donderdag inbrachten tegen de gemeentelijke oplossing voor de parkeersituatie rond het reeds in aanbouw zijnde appartementencomplex aan de De Vliegerstraat-Jan de Heemstraat.  

Bouwvergunning
Anderzijds benadrukte de rechter voor een volle rechtszaal dat hij niet stil kon blijven staan bij al dan niet door de gemeente nagekomen afspraken met de buurt rond een vorige bouwvergunning voor de locatie. Dat is een gepasseerd station. Er zijn andere (schade)procedures mogelijk om de gemeente daarop aan te spreken. 'Inspraak is geen uitspraak', voegde de rechter daaraan toe.
Aan het begin van de zitting riep Blokland de aanwezigen op hun eventuele afkeuring van, standpunten van vertegenwoordigers van de gemeente Alkmaar of projectontwikkelaar Segesta voor zich te houden. Uit de stukken had de voorzitter opgemaakt dat er een hoop wederzijds wantrouwen tussen de strijdende partijen was.

Foto van de flats in aanbouw
FOTO JJFOTO/JAN JONG
De nieuwbouw aan de De Vliegerstraat krijgt al vorm, maar de protesten gaan door.

Muisstil
Na afloop complimenteerde de rechter de aanwezigen in de zaal voor het feit dat ze muisstil de woordenstrijd hadden bijgewoond.
Advocaat L. van Eyck van Heslinga stelde dat de gemeente ten onrechte de ruimtelijke onderbouwing bij een eerder bouwplan van toepassing had verklaard bij het nieuwe ontwerp. Het eerdere minder hoge en massale ontwerpplan had wel de instemming van de buurt. Daarnaast doet het nieuwe complex de ecologische zone langs het spoor geweld aan.
Het windrecht rond de Geestmolen dat een bouwhoogte van maximaal acht meter toelaat wordt aangetast. Het Segestaplan voorziet namelijk in een hoogte van 19,3 meter. En de parkeernorm wordt niet gehaald.  
Parkeertellingen
R. Kleverlaan kaartte namens het buurtoverleg de parkeerproblemen aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ervoor gekozen door herinrichting van straten in de directe omgeving aan de parkeernorm te voldoen.
Kleverlaan wees erop dat de gemeentelijke tellingen niet deugden. Ze waren bijvoorbeeld gedeeltelijk in de herfstvakantie verricht. Er stond niet vermeld hoeveel uur de tellingen waren verricht. En het nabije muziekcentrum zou een groter aantal plaatsen nodig hebben.
Kleverlaan en de zijnen presenteerden eigen tellingen en foto's waaruit een veel grotere parkeerdruk zou blijken dan de gemeente had becijferd. Segesta-advocaat J. van Balen hechtte meer waarde aan de gemeentelijke cijfers. "Fotomateriaal is te ensceneren", voegde hij daaraan toe.
De rechterdoet binnen zes weken uitspraak.


--------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de zitting, waar vier zaken samengevoegd behandeld werden, zijn veel punten naar voren gebracht.
Bijgaand de pleitnota's van de advocaten en van het Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen'.
De gemeente en Segesta hadden geen Pleitnota's. De gemeente verwees naar haar ingediende verweerschrift.

Zitting 7 augustus 2008:

Pleitnota Van Eyck van Heslinga namens het Buurtoverleg tegen de bouw

Pleitnota SUR namens omwonenden tegen de bouw én tegen de herinrichting

Pleitnota Buurtoverleg tegen de herinrichting

(achtergrondinformatie)

Overige documenten:

Aanvraag voorlopige voorziening Buurtoverleg

Pleitnota Buurtoverleg voorlopige voorziening

Beroepschrift Buurtoverleg tegen herinrichting met aanvullende gronden

Projectgroep De Vliegerstraat

De juridische stukken kunt u vinden bij Downloads/Vliegerstraat/Juridisch