Het buurtoverleg De Hoef Geestmolen is al vanaf augustus 2001 bezig te onderzoeken hoe mogelijke schade, veroorzaakt door de wateronttrekking aan de Vliegerstraat ten behoeve van de bouw van ‘De drie vazen’, verhaald kan worden.
Er heeft in september een gesprek plaatsgevonden met Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland over mogelijk te ondernemen stappen. Dit heeft geleid tot het indienen van een officiële 'bedenking' tegen het voorgenomen besluit. Eind november kwam het bericht dat Gedeputeerde Staten toestemming verleend heeft tot de wateronttrekking.

Uit de praktijk blijkt dat, indien er schade ontstaat aan huizen die niet opgenomen zijn in de ‘monitoring’, het zeer lastig dan welhaast onmogelijk is deze schade te verhalen.
Voorkomen is beter dan genezen en daarom heeft het Buurtoverleg bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Provincie om toestemming te verlenen aan de wateronttrekking.

Het bezwaar is met name gericht op: het ontbreken van een inspectie ter plekke van de wijze van bebouwing; tegen het besluit dat de Gemeente bepaald welke woningen eventueel in aanmerking komen om ‘gemonitord’ te worden; en op grond dat de bewoners van Bloemwijk en de Bomenwijk niet eens in kennis gesteld zijn van de bodemdaling en de mogelijke gevolgen in hun buurt.

Opgemerkt dient te worden dat het Buurtoverleg voorstander is van de bouw en aandringt op een spoedige afhandeling om de bouw niet in de weg te staan.

Beroep is aangetekend bij de Raad van State in ’s Gravenhage.

Mocht de raad het besluit van de Gedeputeerde Staten overnemen dan kun je als bewoner drie dingen doen:
Zelf de kosten van een schade-expert betalen die vooraf, tijdens en na de wateronttrekking het huis monitord.
Zelf foto’s nemen van de staat van het huis (inclusief krant met datum) en deze in bewaring stellen bij een notaris. Gedeputeerde Staten heeft aangegeven ook het materiaal in bewaring te willen stellen.
Niets doen en hopen dat er geen schade optreedt en eventuele schade uit eigen zak betalen.

 

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:Gerelateerde artikelen}