Over de start van Waterplan Alkmaar, project Hoefplan, informeerden we u al sinds De Geestmolen uitgave van november 2008. Daarna volgde een gemeentelijke brochure in november 2009. Inmiddels heeft de gemeente over dit waterplan weer een huis-aan-huis folder gedistribueerd van Juli 2010, uitsluitend bestemd voor bewoners uit betreffende straten. Mocht u buiten dit folderbereik zijn gevallen en toch op de hoogte willen blijven, bekijk dan bijgevoegde situatie-schets uit de gemeentelijke brochure en aangevuld met de visie van Geestmolen Werkgroep Groen.

Doelstellingen en voorbeelden
Het nog huidige gemengde rioleringssys-teem (afvalwater en regenwater) gaat vanaf begin 2011 over in een gescheiden systeem, met als voordeel dat de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) dan uitsluitend het vuile water krijgt te verwerken. Omdat het schone hemelwater wordt afgekoppeld vermeerdert dit de RWZI zuiveringscapaciteit en biedt het daardoor extra vermogen voor vuil rioolwater. Regenwater opvang vindt onder andere plaats in sloten (Hoevervaart en Spoorsloot), infiltreert in de grond via aan te brengen waterdoorlatende bestrating of wordt opgevangen in wadi’s (Arabisch voor: droge rivierbedding in de woestijn, lokaal vertaald als greppel). Wadi’s worden aangelegd in de Bloemaertlaan en Schelf-houtlaan. Een voorbeeld van ondergrondse afkoppeling uit het begin van deze eeuw in een oudere wijk in Alkmaar-Zuid is de Wiardi Beckmanstraat, maar dan zònder wadi’s. Niet verwonderlijk omdat de wadi’s helemaal geen deel uitmaken van het Alkmaarse Waterplan. Sterker nog, op de website www.alkmaar.nl/waterplan is het woord wadi niet eens te vinden. Project Hoefplan wordt mede gefinancierd uit de rioolrechten.

Werkzaamheden
Volgens eerder genoemde schets lopen de aan te pakken straten van de Honthorstlaan flatgebouwen in het westen tot en met de drie hofjes langs de spoorlijn in het oosten en van de Schelfhoutlaan in het zuiden tot en met de Bloemaertlaan in het noorden. Onder de wadi’s wordt een water doorlaatbare laag aangelegd, waardoor het regenwater sneller naar het grondwater zakt. Wadi’s ontvangen regenwater via dakgoten en wegen. In straten zonder wadi’s komen gevulde grindvlakken in het wegdek om het regenwater door te laten en af te voeren. Afkoppeling vindt hoofdzakelijk onder-gronds plaats, maar de bewoners uit de Weissenbruchstraat hebben gekozen voor bovengrondse regenwater ontkoppeling. Het bestaande vuilwater riool wordt aan de binnenkant voorzien van een nieuwe laag. Tegelijkertijd met Waterplan Alkmaar, project Hoefplan, wordt deze buurt ook opgeknapt. Ingrijpende groen en wegdek wijzigingen blijken helaas onontkoombaar te zijn. In januari 2011 volgt een derde gemeentelijke huis-aan-huis brochure met een overzicht van de gedetailleerde uitvoe-ring van de werkzaamheden die in maart 2011 van start gaan. In die tussentijd hopen we dat het u duidelijk zal worden hoe uw straat er uit gaat zien.
                                                                                                                                                                   
Toegevoegde waarden
Natuurlijk staat ook Werkgroep Groen achter de regenwater afkoppeling van het riool. Wij roepen alle bewoners op om hieraan mee te werken omdat alleen dàn het meeste rendement van wateropvang valt te behalen. Laten we beginnen met de positieve aspecten van het uiteindelijke project: 
- Een groot aantal vierkante meters trottoir-oppervlakte wordt toegevoegd aan het groen in de wijk, waardoor meer regenwa-ter op natuurlijke wijze de grond in zakt (Honthorstlaan en uiterste noordzijde van de Bloemaertlaan). In de Schelfhoutlaan gebeurt hetzelfde met een groot deel van het wegoppervlak.
- Zo’n dertig nieuwe gevarieerde jonge boompjes worden geplant op verschillende plekken in de wijk.
- Strategische plekken ontvangen veel solitaire heesters van allerlei soorten, ook deze te planten op advies van het IVN.
- Langs de parkeerplaatsen van de flatge-bouwen aan de Honthorstlaan worden overal heggen geplaatst.

Enquête
Blijkbaar heeft de opsteller van de gemeentelijke folder van juli 2010 met andere bewoners gecommuniceerd dan wij als buurtoverleg. Daarom vergelijken we deze uitslag met die uit onze eigen eerdere enquête van eind 2009 met voor- en tegen-standers van afkoppeling, inclusief wadi’s en groen:
- Gemeentelijke folder juli 2010  : 
voorstanders afkoppeling           98%
- De Geestmolen november 2009: 
voorstanders afkoppeling           62%
tegenstanders afkoppeling         38%
voorstanders wadi’s                 14%
tegenstanders wadi’s                86%
voorstanders kap bosschages       0%       
tegenstanders kap bosschages   100%

Bomen 
Hoewel oorspronkelijk beloofd was dat geen gezonde volwassen bomen gekapt zouden worden, moeten zes volgroeide appelbomen (Bloemaertlaan) en drie prachtige iepen (Schelfhoutlaan) wijken voor de aanleg van wadi’s. Een wadi mag er aan de oppervlakte dan uitzien als een ondiepe greppel, maar voor het zover is moet er eerst een diepe geul worden gegraven om onder de wadi de dikke water doorlaatbare laag aan te kunnen brengen.
De geul is dermate diep en breed, dat ook een deel van het wortelstelsel van de over-gebleven bomen mogelijk verwijderd of beschadigd kan worden.
Verder worden alle bomen aan de Tethart Haagstraat en de Weissenbruchstraat ge-kapt. “Ze zouden door uitdroging achter blijven in hun groei”. Ze worden aan het eind van het project vervangen door nieuwe jonge boompjes.

Perken
Bovendien bestaat er nog grote onzeker-heid over wat er gebeurt met de bestaande perken in vooral de Honthorstlaan en Bloemaertlaan. Sommige groenstroken zijn nu vaak begroeid met volwassen struiken andere zijn recentelijk aangeplant. Zij zullen nu misschien weer moeten verdwijnen en plaats maken voor saaie (maar goedkoop te onderhouden) grasveld-jes. De plaatjes in de folder doen vermoeden dat de gemeentelijke groenafdeling haar groenreconstructie plan uit begin 2005 - massaal door de wijk verworpen - alsnog wil uitvoeren in 2011. De hiervoor genoemde solitaire heesters zouden dan geen toevoegingen zijn aan het groen in de wijk, maar een karige vervan-ging van verloren gegane struiken. Vooral de groenstrook bij het kinderspeeltuintje langs de Honthorstlaan baart ons zorgen. Na vele jaren hebben we daar een hechte groenstrook met hogere struiken, zodat kinderen niet onverwachts de straat op kunnen rennen. Deze struiken zijn nodig voor de veiligheid van de kinderen.

Inzicht
Intussen hebben we gemerkt dat bewoners niet altijd een duidelijk inzicht hebben in hun te wijzigen fysieke woonomstandigheden uit de (in)directe omgeving. Mocht u meer informatie willen op het gebied van groen of herinrichting van uw straat voor-dat de plannen beklonken zijn, dan raden we u het volgende aan:
- Neem zo nodig rechtstreeks contact op met de gemeentelijke projectleider de heer Martin Leeuw, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> of <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Omdat we als buurtoverleg ook niet alleswetend kunnen zijn stellen we het op prijs als u ons verrassende situaties door-geeft via: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> of <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> zodat we een nog beter overzicht krijgen.
Zodra we meer weten hoort u in de volgen-de uitgave weer van ons.

Rond dit voorbeeldproject blijft het buiten de betreffende buurt om, oorverdovend stil. Nog helemaal niets werd over dit waterplan gepubliceerd in de wekelijkse Officiële Mededelingen of als aankondiging in de Stadskrant. Hierdoor kunnen  alle Alkmaarders geïnformeerd worden over deze vergevorderde pilot, die Alkmaar mede op de kaart moet zetten.                                                                                                                         Werkgroep Groen

De Geestmolen, jaargang 16, nr 2 , augustus 2010