Het Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' is een groot voorstander van waterontkoppeling. Hierdoor kan het vuile afvalwater gescheiden worden van het hemelwater. Waterontkoppeling past ook in het landelijke beleid. In verschillende wijken in Alkmaar is dit al met succes uitgevoerd.
Echter alleen voor onze specifieke buurt heeft de gemeente andere plannen met allerlei extra's die ten koste gaan van de verkeersveiligheid en het tijdens de groenreconstructie van 2006 gespaarde het groen in de wijk. Er is aangekondigd dat hiervoor géén bomen gekapt zouden worden en dat als mensen bezwaren hadden, bijvoorbeeld tegen wadi's, deze extra's geen doorgang zouden vinden. In november 2009 presenteerde de gemeente een plan met wadi's plus het in 2006 afgeserveerde Groenreconstructieplan waardoor er veel bomen en bosschages zouden verdwijnen. Een reactie geven mocht, maar er was geen mogelijkheid tot het indienden van bezwaren.

Enquête
In juni 2010 is er een enquête uitgezet om de mening van de buurt te polsen over deze extra's van de gemeente. Uit deze enquête kwam dat 100% van de respondenten tegen het kappen van groen is (bomen en bosschages) en dat 87% van de respondenten tegen de aanleg van wadi's is.

Bedenkingen
Ondanks bezwaren ging de gemeente stug door met haar plannen voor het alsnog uitvoeren van de Groenreconstructie en de aanleg van wadi's. Elke keer werden de planner rigoureuzer. Zo kwamen er grindstroken in de weg, zou er nog maar zeer beperkt gestrooid mogen worden bij gladheid en zouden er 'punaises' komen in plaats van de afgesproken drempels. Het te kappen aantal bomen steeg van nul via enkele naar 47. De te verwijderen en niet terug te plaatsen omvang van bosschages steeg van 0 m2 naar circa 1000 m2.
De Werkgroep Groen van het Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' heeft hierop op 29 november 2010 haar bedenkingen ingediend tegen de 'extra's' én de gang van zaken omdat de gemeente weigerde te praten met 'andersdenkenden' die zich niet in hun plannen konden vinden en alle voorgaande gemaakt afspraken terzijde schoof. De bedenkingen zijn een direct gevolg op de publicatie van de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning' die niet overigens ingezien kon worden zodat niemand kon zien wat de achterliggende plannen waren.

Ukunt de ingediende bedenkingen vinden onder de downloads

Opgemerkt moet worden dat het IVN, binnen de opgelegde beperkingen van de gemeente van Groenreconstructie en gras met solitaire heesters waar zij ook niet achter staan, een goed plan ontwikkeld heeft voor herplaatsing van circa 61 (kleine) boompjes en een grotere diversiteit in de aanleg van heggen en te behouden plantsoenstroken.

Bezwaarschrift
De gemeente heeft niet gereageerd op deze bedenkingen en heeft zichzelf goedkeuring gegeven voor de aangevraagde 'Omgevingsvergunning'. Hierop heeft de Werkgroep Groen van het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen' een officieel bezwaarschrift ingediend waarin alle negatieve effecten van de 'extra's' belicht zijn. Waarom kan er niet 'gewoon' ontkoppeld worden zoals in alle andere wijken? Dat spaart heel veel bomen en struiken en behoudt het veilige straatbeeld.
U kunt het ingediende bezwaarschrift vinden onder de downloads

Brede enquête
Het bestuur van het Buurtoverleg was van mening dat de omvang van de enquête van juni 2010 wellicht te beperkt was. Om bij een hoorzitting goed beslagen ten ijs te komen heeft de Werkgroep Groen een brede enquête uitgevoerd waarin de buurt gevraagd is of zij zich wel of niet konden vinden in het ingediende bezwaarschrift.
De enquête is op 27 januari 2011 verspreidt onder 266 huishoudens in het gebied dat aangewezen is voor ontkoppeling. Alleen de hoge flats zijn niet meegenomen omdat deze uitkijken op een gebeid dat buiten de plannen valt en omdat de plannen weinig invloed hebben op hun directe omgeving.

Mening van de buurt
Er is één ophaalronde geweest waarbij de mensen die op dat moment thuis waren aan konden geven achter het bezwaarschrift te staan, het bezwaarschrift niet te steunen of zich te onthouden van stem. Dit heeft circa 80 reacties opgeleverd. De overige huishoudens hebben zelf hun reactie ingediend bij de Werkgroep Groen. Op 7 februari 2011 is de verwerking van later ingekomen reacties gesloten. uiteindelijk zijn er 134 reacties verwerkt waarbij tevens gekeken of de eigen leden achter het bezwaarschrift staan.
U kunt de uitslag van de enquete vinden onder de downloads

{linkr:related;keywords:wadi;limit:5;title:Related Articles}