[Alkmaars Nieuwsblad, 23 november 2006]

ALKMAAR - Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders een voorbereidend besluit genomen op het nieuwe Alkmaars Buurtbeleid. Alkmaars Buurtbeleid bevat aanbevelingen voor de raad om kaders te gaan stellen voor de gevraagde vernieuwing binnen de werkwijze wijkgericht samenwerken.

Deze kaders worden aangeboden tijdens de gecombineerde commissie Samenlevingszaken en Bestuur & Middelen van. december. De raad kan daarna (ongeveer half 2006) een nieuw beleidskader voor wijkgericht samenwerken gaan samenstellen met helderheid over de visie, doelstellingen, de strategie, de beleidsprioriteiten en de bestuurlijke en uitvoerende organisatie. September jongstleden heeft de Rekenkamercommissie haar onderzoeksrapportage gepresenteerd over de doelmatigheid van het wijkgericht samenwerken. De Rekenkamercommissie deed dit onderzoek in opdracht van de raad. In deze rapportage is een aantal aanbevelingen gedaan; onder andere dat de raad wordt geadviseerd om een nieuw beleidskader vast te stellen. Tegelijkertijd heeft het college, conform het voornemen dat in het collegeprogramma 2002-2006 is opgenomen, gesprekken gevoerd met de kernpartners en een bewonersconferentie (15 oktober) gehouden over de toekomst van het wijkgericht samenwerken. Op basis van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, op basis van de gesprekken die het collegeheeft gevoerd en aan de hand van het Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) -'vertrouwen in de buurt' -zijn de keuzes voor het Alkmaarse Buurtbeleid opgesteld. Deze vormende basis voor kaderstelling door de raad. Deze kaders zijn richtinggevend vooreen nadere uitwerking me~ de betrokken sectoren, kernpartners en bewoners van de nieuwe beleidsvisie.

Nieuw beleidskader

Tijdens de discussieronde die het college heeft gehouden zijn door de kernpartners en bewoners vele waardevolle aanbevelingen gedaan.Het collegewil een groot aantal aanbevelingen overnemen in het nieuwe beleid. Vooralsnog zal eerst door de raad op hoofdlijnen de richting van het toekomstige Alkmaarse Buurtbeleid worden bepaald door het stellen van de beleidskaders. Deze hoofdlijnen zijn volgens het college de twee thema's die heel nadrukkelijk aan de orde zijn geweest zowel in de gesprekken met de partners, alsook tijdens de bewonersconferentie. Deze thema's zijn: Richt je op de schaal van 'de buurt' en respecteer de eigenschappen en sociale structuur van de buurt, met andere woorden pas maatwerk toe. Deze twee begrippen staan tevens centraal in het rapport 'Vertrouwen in de buurt' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De begrippen buurten maatwerk zullen de belangrijkste bouwstenen vormen voor het nieuwe Alkmaarse Buurtbeleid.