Er is een rel ontstaan rond de inrichting van de ruimte rondom 'Plan Bouwfonds', onderdeel van 'Plan Geestmolen'. Dit gaat met name over het eenzijdig breken van eerdere overeenkomsten door de gemeente zonder daarvan de partijen, zoals het Buurtoverleg, op de hoogte te stellen.

Bezwaarpunten/veranderingen zijn:

  • In de ecologische zone ten noorden (aan de Hoevervaart) loopt een weg terwijl afgesproken was dat dit ecologische zone zou blijven en dat deze zone volledig hersteld zou worden.
  • Het fietspad en groene grasveld is veranderd in een openbare weg met parkeerplaatsen.
  • Het geplande plein is veranderd in gedeeltelijk openbare weg, gedeeltelijk fietspad, gedeeltelijk parkeerterrein en de rest een pleintje.
  • Er komen extra parkeerplaatsen aan de uiteinden van de Willem Kalfstraat in de nu nog groene zone aan de Hoevervaart (kappen van groen en bomen). 

Zonder communicatie zijn de meeste zaken reeds aangelegd zoals de weg in de ecologische zone ten noorden van Plan Bouwfonds tegenover de Cornelis Buijsstraat zodat hier geen bomen kunnen worden herplant wat wel was wel afgesproken; en de weg met parkeerplaatsen waar alleen een fietspad met grasvelden zou komen.

Verder is opgevallen dat de terreinen van Plan Woonwaard (andere kant van de Willem Hedastraat) aan de oostkant doorgetrokken zijn tot aan de sloot bij het spoor. Afgesproken was dat hier ook een groenzone in stand zou blijven.

Bijgaand:

Gemaakt afspraken met de gemeente
Bezwaarschrift toekomstige bewoners

 Gemaakte afspraken met de gemeente

De afspraken met ‘Bewonerscommissie Cornelis Buijsstraat/Maertenshof’, ‘Buurtoverleg De Hoef Geestmolen’ en de gemeente zijn als volgt:

Ø Na wikken en wegen zijn de bewonersorganisaties akkoord gegaan met een extra kamer (laag 4) op de uiteinden van de huizenblokken aan het spoor.

Ø Omdat een natuurlijke doorloop ten noorden van fase 1 in de ecologische zone eigenlijk onvermijdelijk was is in overleg met de bewonersorganisaties besloten dat er een ‘hazenpaadje’ mag komen door de ecologische zone. Na de bouw zal de ecologische zone en (dichte) beplanting hersteld worden.

Ø Het bestaande fietspad naar de Willem Kalfstraat wordt opgeheven (wordt plein). Het nieuwe fietspad komt tussen enerzijds de blokken aan het spoor en anderzijds de studentenflat en het blok aan de Jan de Heemstraat te liggen (het groen tussen het fietspad en de studentenflats blijft gehandhaafd).

Ø De vuilstort, ook van de huidige containers aan de Willem Kalfstraat, komt ondergronds (op de verstrekte tekening o.a. pal naast kadaster nr 5897) waardoor de bestaande bomen aan de Willem Kalfstraat niet gekapt hoeven te worden die nu in de weg staan bij het ophalen van vuilnis. Toegang tot de ondergrondse containers vanaf de Willem Kalfstraat via de bestrating van het huidige fietspad.

Ø Er komt een herplant (ingetekend) van ongeveer 70 bomen waarvan 55 aan het fietspad om het verlies van de kap voor de bouw te compenseren.

Ø Aan weerszijde van fase 1 en 2 komt een voetpad waarbij die aan de spoorkant (oostzijde) iets breder is in verband met calamiteiten. Overleg met Piet Drommel (dec 2002) heeft geleid tot toestemming voor de kap van extra groen om dit mogelijk te maken (totaal meer dan 100 bomen).
Aan de westzijde wordt het fietspad gebruikt voor calamiteiten.

Ø Het geheel wordt autoloos. Verkeer wordt alleen toegestaan binnen de blokken van fase 1, 2 en 3 (afgesloten door een hek) en het doodlopende stuk aan de Willem Kalfstraat (zoals het nu al is). Parkeren vindt geheel binnen het blok plaats (norm 1½). Als buffer komen 6 à 7 extra parkeerplaatsen ten zuiden van plan Bouwfonds aan het oost-west stuk van de Willem Hedastraat (tussen plan Woonwaard en plan Bouwfonds).

Ø De zone tussen de kromme flat, studentenflat en het verlegde fietspad wordt een openbaar plein met speeltoestellen, bankjes en bomen (Willem Kalfstraat).

Ø Er komt een tweede speelterreintje (gepland aan het oost-west stuk van de Willem Hedastraat bv het doodlopende stuk aan het spoor).

Aldus vastgesteld tussen gemeente, Buurtoverleg De Hoef Geestmolen en bewonerscommissie Cornelis Buijsstraat / Maertenshof in 2002.


 Brief van eigenaren woningen Geestmolen project

Project nr: 390006, 3300096, 340003 en 3300067
Onderwerp: wijzigingen inrichting openbare buitenruimte.
14 februari 2005-02-20

Gemeente Alkmaar
T.a.v. dhr. Barten
Grond en gebouwen
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Geachte heer/mevrouw,

Op 9 februari '05 j.l. heeft er een voorlichtingsavond voor de definitieve inrichting van de openbare buitenruimte rond de nieuwe woningen van het geestmolen project plaats gevonden. Hier werden wij nieuwe bewoners onaangenaam verrast over de door de gemeente Alkmaar en Bouwfonds gewijzigde veranderingen, deze zijn al voor een deel uitgevoerd. Dit zonder overleg met en inspraak van de nieuwe bewoners. Dit vinden wij zeer teleurstellend.

Wij willen hierbij Bezwaar maken tegen deze doorgevoerde veranderingen, die een grote inbreuk maken op het woongenot van de eigenaren. Sommige eigenaren voelen zich nu misleid.

1) Het opheffen van het fietspad aan de westzijde en deze te veranderen in een doorgaande weg voor gemotoriseerd verkeer. Dit is in onze ogen niet acceptabel omdat de situatie daar niet om vraagt. De door de vertegenwoordigers van de gemeente ingebrachte redenering, dat er en gemeente norm bestaat dat er voor iedere woning er 1.5 parkeerplaats moet zijn. De gemeente Alkmaar telt de Carport van onze woningen voor 1 parkeerplaats, terwijl hij ruimte biedt voor 2 auto dus 2 parkeerplaatsen en wordt er voldaan aan deze norm. In dat geval kunnen de al door u geplaatste extra parkeerplaatsen komen te vervallen. Dit houdt tevens in dat de doorgaande weg er niet hoeft te komen. En het fietspad weer in ere hersteld kan worden.

2) Ook afzien van het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainers is voor ons niet te begrijpen. De redenering, dat het technisch moeilijk zou zijn, berust volgens ons op een omissie. Want binnen Alkmaar zijn op verschillende plaatsen, deze vuil containers al geplaatst De nu voorgestelde oplossing, is in onze ogen een grote verslechtering. Deze rolcontainers nemen veel plaats in bij de woningen. Daarbij de door de gemeente Alkmaar en Bouwfonds b.v. gecreëerde verzamelplaatsen zullen nooit genoeg ruimte bieden aan alle rolcontainers.Maar ook de plaatsing van deze verzamelplaatsen zal een deel van de bewoners het woongenot ontnemen. Deze verzamelplaatsen zullen gaan stinken, zijn onhygiënische en geven grote kans op Zwerfafval.

Wij bewoners zijn van mening dat er geen veranderende inzichten zijn ten tijde van de voorbereiding en de uitvoering van dit bouwplan. Hierbij wil ik u ook verwijzen naar de door de gemeente Alkmaar gemaakte afspraken met de bewonerscommissie Cornelis Buijsstraat / Maertenshof en buurtoverleg De Hoef Geestmolen.

Deze brief wordt geschreven met ondersteuning van de volgende bewoners;

Naam 

Adres

A. de Groot

N. de jong 

P. en C. van den Brug

J.A. Huinink 

M Rozema en P. van der Mark

B. de Geus en A. van Langen

D. Pronk en K. Ruiter 

IJ. Pronk en S. Nanna

T. Rijnders 

S. van Reden en S. Noortman 

A. v.d Meulen en C. Diekerhoff 

J. Brons 

Wij kijken uit naar uw reactie.

Vertegenwoordigers van huiseigenaren
T. Rijnders J. Brons

Met vriendelijke groet

J. Brons


Uit privacy oogpunt zijn de adressen uit bovenstaande brief verwijderd.