Het OSA luidt de noodklok omtrent de voorgenomen bezuinigingen voor Kern 8 en de effecten hiervan op het vrijwilligerswerk in Alkmaar. Zij ziet zich hierin gesteund door een aanzienlijk aantal bewonersverenigingen in Alkmaar waarvan niet alle zijn aangesloten bij het OSA.


Aan de Gemeenteraad van Alkmaar,

Breedstraat 50,

1811 HG Alkmaar

jh/OSA nr. 28 Alkmaar, 17 september 2004

Onderwerp: Aanvulling op brief OSA d.d. 24 augustus 2004 inzake schrappen structurele ondersteuning van (bewoners)organisatie`s door het opbouwwerk

Geachte raad,

Naar aanleiding van de berichten dat het College van B&W het voornemen heeft om structurele ondersteuning van bewonersorganisaties door opbouwwerkers van Kern8 te schrappen heeft de raad op 24 augustus een brief over de problematiek van het OSA ontvangen. Het OSA heeft op

8 september jl. een bijeenkomst gehouden met een groot aantal bewonersorganisaties. De opkomst was groot (zie bijlage). Er was eensgezindheid over de mening dat het afbreken van het structurele (stedelijk) opbouwwerk niet door mag gaan.

Op initiatief van de bewonersorganisaties is op deze bijeenkomst besloten tot dit vervolg op bovengenoemde brief van het OSA om nader toe te lichten wat het betekent wanneer het voornemen van het college door de raad wordt aangenomen en tot uitvoer wordt gebracht.


Proces

Alle organisaties voelen zich overvallen door het voorgenomen besluit van het College van B&W. Er zijn nooit signalen ontvangen vanuit de gemeente dat het opbouwwerk niet goed functioneert. Ook is er geen enkel overleg geweest met de gebruikers van het opbouwwerk over het voornemen van het college. Het voorstel wordt dan ook gezien als een politieke keuze en het doelgericht amputeren van de ondersteuning van bewonersorganisaties.

Tevens is het onduidelijk hoe het voorstel voor de projectmatige aanpak van het opbouwwerk verder uitgewerkt gaat worden. Wanneer de gemeente gaat uitmaken wanneer een project ondersteuning voor de bewoners behoeft, is het duidelijk dat deze ondersteuning zeker niet onafhankelijk is. Het moet als glijmiddel gaan dienen om plannen zo snel mogelijk tot uitvoering te kunnen brengen. Problemen met het inhuren van krachten van commerciële adviesbureaus zijn te verwachten omdat zij de ervaring en de specifieke kennis van de Alkmaarse situatie missen en niet bekend zijn met de politieke verhoudingen in onze stad.


Directe gevolgen van het schrappen van structurele ondersteuning:

Het opbouwwerk wordt gezien als een onmisbare ondersteuning voor het democratische politieke proces. Het teloorgaan van deze ondersteuning kan vertaald worden in concrete gevolgen:

- Verdwijnen van de continuïteit van de inbreng van bewonersorganisaties in het gemeentelijk beleid

- Verdwijnen van de specifieke kennis en ervaring over de zaken welke juist in Alkmaar spelen.

- Verdwijnen van technische ondersteuning op het gebied van procedurekennis, juridische mogelijkheden, inschattingen etc.

- Verdwijnen van de onafhankelijkheid van het opbouwwerk.

- Kennisachterstand bewoners op de kennisconcentratie bij het gemeentelijk apparaat


Indirecte gevolgen:

Door bovengenoemde gevolgen lopen de bewoners een achterstand in de informatievoorziening op of de mogelijkheid om gemeentelijke informatie te interpreteren (“second opinion”).

Dit leidt tot de volgende indirecte gevolgen:

- meer juridische procedures wegens gebrek aan een goed en onafhankelijk overlegplatform

- Groeiend wantrouwen in de politiek

- Terugtrekken van vrijwilligers uit de organisaties omdat zij gefrustreerd raken

- Door het negeren van een democratisch goed worden anti-democratische gevoelens opgeroepen

- Vertragingen in de diverse projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer, veiligheid in de wijk etc. met de daaruit voortvloeiende extra kosten.

Conclusie

Het bezuinigen op het stedelijk opbouwwerk levert de gemeente een korte termijn succesje op maar op langere termijn zal de financiële en maatschappelijke rekening gepresenteerd worden. De gemeenteraad zou kunnen overwegen de rekenkamercommissie een onderzoek te laten doen naar deze gevolgen op langere termijn, zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. Het OSA gaat er van uit dat de raad nog niet beslist over het voorstel van B&W alvorens door onafhankelijk onderzoek duidelijkheid gebracht is over de impact welke het voorstel heeft op de verhouding bewoners – gemeente cq. politiek.

In het vertrouwen dat u deze en de eerdere brief terdege bij uw besluitvorming zult betrekken, teken ik,

 

Hoogachtend,
P. Boersma, voorzitter OSA

In afschrift aan: college van B&W
pers

Bijlage:

De strekking van deze brief wordt ondersteund door de bewonersgroepen welke op 8 september jl. aanwezig waren op de door het OSA georganiseerde bijeenkomst en bewonersgroepen die middels een schriftelijke reactie hun mening over de plannen hebben gegeven

- Wijkcomite Landstratenkwartier/Lyceumbuurt

- Stichting Wijkraad Schermereiland

- Stichting Wijkraad Huiswaard

- Alkmaarse Huurders Overkoepeling

- Huurdersvereniging SVA

- Bewonersvereniging Oostelijk Stadsdeel II

- Buurtvereniging Bloemwijk

- Bewonerscommissie Corn. Buysstraat/Maertenshof

- Wijkvereniging “Op de rails”

- Buurtvereniging Koningsweg e.o.

- Wijkvereniging Bergerhof

- Stichting Buurtoverleg Burgemeesterkwartier

- Stichting Wijkraad De Mare

- Huurdersvereniging De Mare

- Buurtcomité Ooievaarsnest/Rekerbuurt/De Friese Poort

- Buurtoverleg De Hoef Geestmolen

- Vereniging Werkgroep S.O.S. I

- Buurtvereniging Rembrandt

- Woonbelangenvereniging Oranjepark,

- Buurtvereniging Regulierslaan

- Wijkvereniging Westvleugel