Het OSA (Overlegplatform Stadsontwikkeling Alkmaar) heeft haar leden opgeroepen voor een bijzonder ledenvergadering. Aanleiding is de aangekondigde verregaande bezuiniging op het opbouwwerk in Alkmaar.

Artikelen:
> OSA uitnodiging
> Brief Wijkraad Huiswaard
> Brief Buurtoverleg Burgemeesterkwartier
> Reactie Buurtoverleg de Hoef GeestmolenAan de bewonersorganisaties van Alkmaar

Db/OSA Alkmaar, 24 augustus 2004
Onderwerp: uitnodiging voor bijzondere vergadering op 8 september 2004 inzake het stopzetten van stedelijk opbouwwerk

Geacht bestuur,

Het zal u via artikelen in de Alkmaarsche Courant en een brief van de Stichting Wijkraad Huiswaard niet ontgaan zijn dat het college van burgemeester en wethouders op 15 juni jl. hebben besloten om fors te bezuinigen op het opbouwwerk. Dit treft dan vooral het stedelijk opbouwwerk. Het college motiveert dit besluit met te stellen dat de emancipatiegraad van de burgers een hoog niveau heeft bereikt en dat derhalve structurele ondersteuning van bewonersorganisaties niet langer noodzakelijk is. Bij grote projecten, zoals de herstructurering van wijken of buurten, waarbij bewonersparticipatie van groot belang is, kan opbouwwerk incidenteel worden ingezet, aldus B&W. In het besluit worden bewonersorganisaties voor wat betreft het organiseren van ontmoetings- en recreatieve activiteiten op één lijn gesteld met sport- speeltuinen, scouting en vele andere organisaties die het ook zonder beroepsmatige ondersteuning moeten stellen. Niet genoemd wordt de belangrijke functie belangenbehartiging en spreekbuis namens buurten en wijken en juist daar wordt de opbouwwerkondersteuning geboden. Ondersteuning in onder meer informatie en advies teneinde een zo gelijkwaardig mogelijke gesprekspartner van gemeente, woningbouwcorporaties en andere instellingen te kunnen zijn.

De gemeenteraad moet dit besluit van B&W nog behandelen. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in oktober. Daarom is het van groot belang dat de bewonersorganisaties de gemeenteraad laten weten wat zij van dit besluit vinden. Bij deze uitnodiging treft u de brief van het OSA aan de gemeenteraad aan over dit onderwerp, de brief van de Stichting wijkraad Huiswaard aan de bewonersorganisaties van Alkmaar en diverse krantenartikelen.

Het bestuur wil graag met u over het besluit van B&W van gedachten wisselen en bespreken welke stappen moeten worden gezet. Het nodigt u daartoe uit op:

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2004 om 20.00 uur in buurthuis De Eenhoorn, Verdronkenoord 44

Gezien het belang van het onderwerp vertrouwen wij op uw komst. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan stellen wij natuurlijk een afbericht op prijs, maar meer nog uw mening over het collegebesluit. Voor vragen of opmerkingen over de bijgesloten stukken kunt u contact opnemen met ondergetekende (tel. 072 – 5125630 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Met vriendelijke groeten,

 

P.A. Boersma, voorzitter

<naar boven>Alkmaar, 09-08 2004.

Van de Wijkraad Huiswaard,

Aan bewonersorganisaties in Alkmaar,
Betreft: bezuinigingen op opbouwwerk,

Beste mensen,

Ook de bestuursleden van de Wijkraad Huiswaard werden deze zomer overvallen door de bezuinigingsplannen van het College van Burgemeester en Wethouders. Structurele ondersteuning van opbouwwerk komt te vervallen. Het College is alleen van plan op projectbasis opbouwwerk in te zetten. Het daarvoor beschikbare budget is onbekend. Wij vrezen dat per saldo stevig op het opbouwwerk bezuinigd gaat worden.Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling.

Middels berichtgeving in de Alkmaarse Courant is al duidelijk geworden dat deze zorg ook door anderen gedeeld wordt. In een redactioneel commentaar van de A. C. wordt die zorg eveneens verwoord. Het lijkt de Wijkraad Huiswaard niet verstandig het hierbij te laten. Wie (verder) zwijgt, stemt toe.

Los van de vraag hoe het opbouwwerk georganiseerd moet worden, staat voor ons vast dat opbouwwerk een onmisbare ondersteuning is voor het democratische politieke proces. De bewering dat burgers tegenwoordig mondig en kundig genoeg zijn, wordt door ons niet gedeeld. Wij hebben het gevoel het graf in geprezen te worden. Veel betrokken bewoners missen de ervaringskennis en de juridische specialisatie die nodig is om een goede samen- of tegenspeler van de gemeente te zijn. De opbouwwerkers ontlenen hun waarde aan het feit dat zij het ‘geheugen van de stad’ zijn en kunnen bogen op de nodige specifieke juridische kennis. Een hechte relatie met Alkmaar is hierbij voorwaarde. Opbouwwerk inkopen bij een willekeurig bureau betekent o.i. kwaliteitsverlies.

Ons bekruipt dan ook het gevoel dat dit college kritische en betrokken bewonersorganisaties maar lastig vindt. Dat goed overleg met bewonersorganisaties langdurige juridische procedures juist voorkomt, wordt door het College misschien onvoldoende gerealiseerd.

Daar waar bewonersorganisaties vroegtijdig betrokken worden bij veranderingsprocessen en daarbij ondersteund worden door opbouwwerk, blijkt dikwijls een constuctief samenspel tussen gemeente en bewonersorganisatie(s) te ontstaan. Draagvlak voor de veranderingsprocessen vormt het positieve resultaat. Daar waar dichtgetimmerde plannen vanuit het stadskantoor over burgers uitgestrooid worden, treden bewonersorganisaties vaak als tegenspeler op.


Samenvattend: Wij zien de bezuiniging op opbouwwerk niet als het logische resultaat van de emancipatie van bewonersorganisaties. Het getuigt van misplaatste angst voor kritische en betrokken bewonersorganisaties en de miskenning dat deze organisaties nodig zijn in een volwassen democratie. Kritische en betrokken bewonersorganisaties hebben om goed te functioneren ondersteuning nodig van onafhankelijke deskundigen, i.c. opbouwwerkers als klein tegenwicht tegenover de enorme kennisconcentratie van de gemeentelijke overheid.

Bezuinigen op opbouwwerk levert het gemeentebestuur korte-termijn-succesjes op, maar het krijgt op langere termijn een financiële en maatschappelijke rekening gepresenteerd. 


Wij denken dat het goed is om als bewonersorganisaties een gezamenlijk geluid te laten horen naar het College en de Gemeenteraad. Als u het daarmee eens bent, reageer dan voor 4 september a.s.. Afhankelijk van uw reacties kan dan een overleg georganiseerd worden, waarop van gedachten gewisseld kan worden, hoe onze kritiek op de bezuinigingsplannen verwoord en naar buiten gebracht kan worden.

Wij hopen op veel reacties.

Met vriendelijke groet,

 

Wim Visser,
contactpersoon namens de Wijkraad Huiswaard, 

Hornwaard 48,
1824 SG Alkmaar
072-5612775
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

<naar boven>Stichting Buurtoverleg Burgemeesterkwartier
p/a E.R. Mak (secretaris)
Corfstraat 13
1814 HT Alkmaar

Aan Wijkraad Huiswaard
t.a.v. Wim Visser

Alkmaar, 31 augustus 2004
Betreft: bezuinigingen op opbouwwerk

 

Geachte heer Visser,

Nadrukkelijk ondersteunt het Buurtoverleg Burgemeesterkwartier jullie verzet tegen bezuinigingsplannen op het opbouwwerk. Alhoewel burgers inderdaad mondiger en kundiger zijn geworden, is dat niet in voldoende mate het geval om een volwaardige rol te spelen bij het deelnemen aan en reageren op de zeer professionele gemeentelijke plannen.

Daarbij moeten we ons bovendien realiseren dat deze plannen inhoudelijk en procedureel ook steeds ingewikkelder worden. Met het projectmatig inhuren vervalt de continuïteit en daarmee de kwaliteit (het geheugen en de samenhang tussen verschillende onderwerpen) van de ondersteuning.

Uit eigen ervaring heeft ons Buurtoverleg de inbreng van het OSA bij de begeleidingsgroepen van De Hout en meer recentelijk de Sportlaan zowel inhoudelijk als qua menskracht als zeer waardevol ervaren

Behoefte aan een extra overleg middels jullie wijkvereniging tussen alle bewonersorganisaties heeft het Buurtoverleg Burgemeesterkwartier niet, maar schriftelijk ondersteunen we jullie van harte. Wel zal namens ons Buurtoverleg Engel Prins bij de OSA-bijeenkomst van 8 september aanwezig zijn. Een afschrift van deze brief zenden wij tevens naar het OSA 

Het Buurtoverleg Burgemeesterkwartier doet een klemmend beroep op het college en de raad deze bezuiniging niet door te voeren.

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van het Buurtoverleg Burgemeesterkwartier,

Erik Mak 
(secretaris)

<naar boven>Geacht OSA,

Hierbij onze reactie naar aanleiding van de ‘Buitengewone OSA Vergadering’ voor woensdag over de gevolgen van de bezuinigingen van het Opbouwwerk.

Het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ ondervindt de laatste jaren een steeds grotere weerstand vanuit de politiek als het gaat om Inspraak en Participatie bij (gemeentelijke) plannen voor bouwprojecten en het bespreekbar maken van sociale overlast in de buurt.

Door de steeds complexere regelgeving, de achterstand in informatie en het gebrek aan ruime ervaring op het politieke gebied is deskundige ondersteuning, ook in kleinere projecten, onmisbaar. Door de houding vanuit de gemeentelijke politiek is er de laatste jaren een sterk toenemende behoefte aan deze onafhankelijke deskundige ondersteuning.

Het is dan ook erg wrang dat de gemeente, in plaats van in deze behoefte te voorzien, deze ondersteuning zo goed als wil afschaffen. Alleen in grotere projecten bepaalt de gemeente wie welke ondersteuning van welke partij eventueel kan krijgen. Zij stelt dat de mondige burger geen ondersteuning meer nodig heeft.


Wij, als vrijwilligers in bewonersorganisaties, delen deze mening in het geheel niet. Wij worden door het ontnemen van deskundige begeleiding nog verder op een achterstand gezet.

Per definitie heeft een bewonersorganisatie als ‘tegenspeler’ ten opzicht van de uitvoerende ambtenaren en wethouder:

Ø een gebrek aan relevante en cruciale informatie (vaak wordt informatie opzettelijk achtergehouden);

Ø geen inzicht in de complexe (veranderende) regelgeving noch een overzicht van de rechten en mogelijkheden van de burgers te reageren en de juiste procedures dan wel wegen om dit aan te pakken;

Ø een gebrek aan ervaring, met name op politiek gebied (hoe iets aan te pakken);

Ø geen ondersteuning van een groot ambtelijke organisatie, slechts enkele vrijwilligers;

Ø geen juridische ondersteuning;

Ø veel minder tijd om zaken uit te zoeken, daar vrijwilligers vaak alleen buiten kantoortijd werken..

Helaas heeft ons Buurtoverleg de laatste jaren drie van haar beste krachten verloren. Het gaat met name om gedesillusioneerde medewerkers die aangeven dat in hun optiek de politiek niet oprecht of eerlijk is. Zij zijn het zat zich nog verder te laten gebruiken door de politiek. Op het moment dat de politiek het buurtoverleg kan gebruiken voor eigen gewin, krijg je dingen gedaan en op momenten dat de politiek je niet nodig heeft tel je niet mee en word je volledig genegeerd of het bos in gestuurd.

Burgers informeren over ingrijpende wijzigingen in hun omgeving wordt steeds beschouwd als een niet verlichte vrijwillige ‘service’ van de gemeente naar de burgers toe. Inspraakprocedures en mondige burgers lijken een gruwel te zijn in de ogen van de politiek omdat dit zaken zou vertragen. Pas als de plannen definitief en goedgekeurd zijn worden bewoners eventueel ingelicht. Veranderingen blijken dan niet meer mogelijk. Het moge duidelijk zijn dat het dichttimmeren van plannen het vertrouwen in de politiek ondermijnd en er op deze wijze geen draagvlak is voor deze plannen. Er wordt niet meer SAMEN gewerkt, integendeel.

Als laatste vrezen we dat door de gemeentelijke ‘maatregelen’ bij Kern 8 ook ander faciliteiten gaan sneuvelen. Wij denken hierbij aan de repro-service die het mogelijk maakt tegen acceptabele kosten de bewoners middels een buurt- of wijkkrant van informatie te voorzien.

Met vriendelijke groet,

 

Rens Kleverlaan,
voorzitter Buurtoverleg De Hoef Geestmolen.
c.c. wijkcoördinator, wijkbeheerder, wijkopbouwwerker 

<naar boven>