Kern 8 moet van de gemeente ernstig bezuinigen. Dit is het antwoord van wethouder Meijer op het onderzoek van Berenschot waaruit blijkt dat de gemeente veel te weinig betaald voor de diensten die Kern 8. De gemeente slaat hierbij twee vliegen in 1 klap:

Er wordt bezuinigd daar waar eigenlijk aangetoond is dat er meer geld naar toe moet.

Bewonersorganisaties worden direct minder mondig gemaakt door het afschaffen van ondersteuning van bewonersverenigingen met name daar waar het nodig is namelijk in conflicten met de gemeente.

 

Alkmaar: 28 juni 2004

Kenmerk: 345/FmcG/ea

Betreft: bezuinigingen

Geachte relatie,

Zoals u inmiddels uit de krant heeft kunnen vernemen, breken er voor Kern8 opnieuw turbulente tijden aan.

Al sinds tweejaar is Kern8 van mening dat de prijs die Alkmaar betaalt voor het welzijnswerk, dat door ons wordt uitgevoerd, te laag is. Met het verschijnen van het "Rapport Berenschot" zijn wij hierin feitelijk in het gelijk gesteld.

Door Berenschot wordt kort gezegd de overhead te klein en de kostprijs te laag beoordeeld. 
Om de organisatie in de huidige vorm te handhaven zou er een aanzienlijk bedrag extra door de gemeente Alkmaar op tafel gelegd moeten Geld dat Alkmaar mede gezien de huidige bezuinigingen niet heeft.

Wil Kern8 een gezonde organisatie, een afspiegeling van Berenschot, worden dan is ingrijpen in de omvang van de organisatie dus onontkoombaar.

In tegenstelling tot voorgaandejaren heeft de gemeente Alkmaar de moed gehad om concrete maatregelen voor te stellen die moeten leiden tot zo'n gezonde situatie. 
Dat de verantwoordelijkheid voor deze keuzes nu eindelijk ligt waar hij thuis hoort, maakt deze voorgestelde maatregelen niet minder pijnlijk.

Pijnlijk mogelijk ook vooral voor u als gebruiker van onze diensten. In het- .kort komen de voorgestelde maatregelen hier op neer:

De wijkmeesters zullen overgaan naar en nader te noemen organisatie en zullen beperkte opsporingsbevoegdheden krijgen.

Het beherend personeel in reguliere dienst zal overgaan naar een nog te stichten beheersbedrijf.

Gedetacheerde medewerkers zullen worden overgedragen aan de inleners. Het is de bedoeling dat deze zelf als werkgever gaan fungeren, of gebruik maken van dit beheersbedrijf.

De contracten met ID-medewerkers zullen worden beëindigd. Of deze medewerkers in de in het beleid voorzien arbeidspoolterecht kunnen en zoja, of deze pool hen op dezelfde werkplekken zal inzetten, is op dit moment niet duidelijk.

Een viertal ID-medewerkers zal via een gelabeld budget een reguliere functie worden geboden.

Het opbouwwerk zal met het schrappen van 4 fte worden gedecimeerd. Buiten de ondersteuning van het Gehandicapten Overleg Alkmaar en de ondersteuning bij de Herstructurering tot half 2005, is de structurele inzet van het opbouwwerk niet meer aan de orde. De gemeente Alkmaar heeft aangegeven nog slechts op projectmatige basis opbouwwerk in te willen zetten. Over de aard en de omvang van deze projectmatige inzet bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.

Als gevolg van deze operatie zal ook de overhead niet gespaard blijven. Welke consequenties dit heeft, is vooralsnog niet te zeggen.

Het spreekt voor zich dat Kern8 niet zat te wachten op opnieuw een ronde van maatregelen. Nu eenmaal helder is dat een uitbreiding van het budget niet aan de orde is, is het management ook van mening dat niet ingrijpen geen optie is.
Wij maken ons wel bezorgd over de consequenties die dat alles, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, zal hebben voor het welzijnswerk in Alkmaar.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de gemeente Alkmaar. Er op vertrouwend u hiermee geïnformeerd te hebben,

met vriendelijke groet, 
Stichting Welzijnsbevordering Kern8

F.J. Mc Gonigle
directeur