Voor de realisatie van de bouw van 104 eengezinswoningen in 3 tot 4 bouwlagen (Bouwfonds, onderdeel van 'Plan Geestmolen') is er een vergunning aangevraagd voor het kappen van maar liefst 80 bomen. Het betreft hier de bomen langs het spoor achter de studentenflats en naast de locatie waar vroeger het gymlokaal gestaan heeft.

Het Buurtoverleg zal in contact treden met de heer Drommel om te kijken welke bomen echt weg moeten en welke bomen eventueel verplaatst kunnen worden richting spoor of naar open plekken van gesneuvelde bomen na de storm van oktober.

Inmiddels heeft een buurtbewoner actie ondernomnen voor het behoud van bomen en daarmee het aanzien van onze wijk. In de studentenflats zijn pamfletten verspreid en op enkele bomen zij ook pamfletten aangebracht voor zo veel mogelijk behoud van het groen.


Officiële mededelingen

[stadskrant 27 november 2002]

INGEKOMEN AANVRAGEN

Bij de gemeente Alkmaar zijn de onderstaande aanvragen om een vergunning ingekomen:

Kapvergunningen

Willem Hedastraat - Willem Kalfstraat (locatie bouwplan Geestmolen)

 bl.ceder
 9 conifeer
 12 haagbeuk
 1 populier
  4 abeel
 1 lijsterbes
 1 esdoorn
 13 berk
 3 wilg
 4 iep
 6 den
 19 els
 1 eik
 5  es

Totaal 80 bomen

De aanvragen liggen vanaf de dag na datum van deze publicatie, gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Wijkbeheer. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn hun zienswijze overeen aanvraag schriftelijk kenbaar maken.

Deze reacties dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders, Postbus 53.1800 BC Alkmaar. Voor het inzien van de aanvragen en voor mondelinge reacties kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer P. Drommel, telefoon 072-548 89 01.