Kan de Gemeente Alkmaar dit ook niet invoeren?
Het Buurtoverleg heeft een goed punt voor op de Agenda:

  • Kauwenoverlast


‘Laat Schermernaar agenda raad beïnvloeden’

Burgerinitiatief
(mei 2002)

Het college van burgemeester en wethouders van Schermer stelt de gemeenteraad voor een zogenoemd burgerinitiatief in te voeren. Hiermee kunnen burgers direct een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad geplaatst krijgen, mits zij daarvoor vijftig of meer handtekeningen weten te verzamelen.
Door onze verslaggever MATTHIE BERGMAN

Met het burgerinitiatief kunnen inwoners van Schermer hun vertegenwoordigers voor een keuze plaatsen, zegt het reglement van orde. Het college komt met het voorstel omdat het in zijn ogen de betrokkenheid van de burgers bij de politiek kan vergroten en die burgers de mogelijkheid geeft direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. "Het burgerinitiatief past naadloos in het verste~ken van de vertegenwoordigende functie van de raad, een van de beoogde effecten van de dualisering", aldus het collegevoorstel.

Andre Naber

André Naber, van Schermer Groen Oprecht en Leefbaar, is.zeer tevreden met het collegevoorstel voor het burgerinitiatief: "Het was ook een van onze belangrijkste verkiezingsitems."

Archieffoto JJFoto/AIex Kingaby

Aan het burgerinitiatief zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet het onderwerp dat de burgers op raadsagenda geplaatst willen hebben, tot de bevoegdheid van de raad behoren. Een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur kan ook niet via het initiatief op de agenda komen. Daarvoor geldt een andere regeling, namelijk de algemene wet bestuursrecht. Hetzelfde geldt voor een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur. Daarvoor geld de bezwaar- en beroepsprocedure, eveneens in het kader van de algemene wet bestuursrecht.

Presidium
Het verzoek moet als voorstel worden ingediend bij de voorzitter van het presidium, de burgmeester. Dat presidium bestaat verder uit de voorzitters van de drie raadscommissies en de griffier. Gezamenlijk stellen zij de agenda voor elke raadsvergadering vast

Het voorstel moet nauwkeurig omschreven zijn en tevens moeten er de namen, adressen en handtekeningen onder staan van de verzoekers.

Het presidium beslist zo snel mogelijk over het verzoek, maar tussen indiening en besluit moet wel een periode van tenminste twee weken liggen. Gaat men akkoord met plaatsing op de raadsagenda; dat zal de verzoeker worden uitgenodigd tijdens die vergadering het verzoek toe te lichten. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief voorstel een besluit heeft genomen, wordt dit bekendgemaakt in het Kontaktblad of huis-aan-huisblad.

De burgemeester brengt jaarlijks een verslag uit over de werking van het recht. De regeling treedt zes weken na de bekendmaking in werking. De commissie samenleving zal zich tijdens haar vergadering maandagavond 13 mei over dit voorstel buigen.

Tevreden
Coalitiepartij Schermer Groen Oprecht en Leefbaar heeft zich sinds het ontstaan van deze partij vorig jaar ingespannen voor een directere inspraakmogelijkheid voor de burger. Medeoprichter en lid voor deze partij van de gemeenteraad, André Naber, toont zich dan ook zeer tevreden met het collegevoorstel: "Het was ook een van onze belangrijkste verkiezingsitems. Verder hebben we het tijdens de coalitie onderhandeling op tafel gelegd. Het voorstel kreeg toen unanieme steun. Wel heeft het college in het voorstel aan de raad enkele l voorwaarden aan het burgerinitiatief gekoppeld. Die voorwaarden moeten we nog als partij bekijken."