Buurtbijeenkomst de Hoef/Geestmolen d.d. 23 april 2002 in OASE naar aanleiding van de rondgang om 19.00 uur vandaag.

De wijkcoördinator Gertjan Geugjes zit de bijeenkomst voor en vraagt of de agenda zoals deze nu voorligt kan worden vastgesteld. De deelnemers hebben geen opmerkingen over de agenda. 

1. De aanwezigen worden hartelijk welkom geheten.

Introductie van de medewerkers die in de rondgang zijn meegefietst.
Will Wokke - Wijkbeheerder Grijs
Luc de Vries - Wijkagent
Allard Pliester - Wijkbeheerder Groen
Nex van Aarssen - Wijkmeester

2. Een rondje mededelingen, er zijn geen mededelingen.

De wijkcoördinator licht toe dat een verslag van de bijeenkomst met een lijst van opmerkingen en acties aan de aanwezigen zal worden toegezonden. 

3. Terugblik op de ontmoeting in de wijk.

Er zijn ongeveer 20 mensen aanwezig, om te voorkomen dat we allemaal door elkaar gaan praten maken we een opmerkingenronde door de zaal van links naar rechts. Allereerst komen de werknemers van gemeente, politie en Kern 8 aan het woord om hun bevindingen op te sommen. De opmerkingen zijn in onderstaand schema opgenomen. 

Opmerkingen / Aanpak

Will Wokke, Wijkbeheerder grijs

Wegdek Judith Leysterstraat /Wordt week 23 aangepakt

Kruispunt bij de Driemaster / Kruispunt wordt verhoogd

Door wortelgroei ontstaat er schade aan de verharding en mogelijk het gebouw J. van Gooijenstraat 15 / De wijkbeheerder zal een en ander onderzoeken. Er zal vervolgens contact opnemen met de heer
de Nooij.

Bij de uitrit van de flat Middentogt is niet
voldoende verlichting / De eigenaar van de grond zal een en ander
moeten bekijken

Ter hoogte van de brug Hobbemalaan
Vrijheidskerk zijn 2 bomen verwijderd.
Komen er nieuwe voor terug? / De boombeheerder zal hierover worden benaderd

Op de kruising Honthorstlaan /Terborchlaan
zit een verzakking in het asfalt / De sleuf zal worden opgevuld

Kunnen de lichtmasten in het winkelcentrum worden opgeknapt. / Binnenkort worden ze geschilderd

 

Luc de Vries, Wijkagent

Luc merkt op dat het hem ook vanmiddag weer
is opgevallen dat de wijk er goed uitziet en heel prettig is.

Fietsen op het winkelcentrum, vooral op
Vrijdag en zaterdag / Er zijn een aantal keren bekeuringen uitgedeeld
en blijft een aandachtspunt.

Verkeersituatie bij de Vrijheidskerk tijdens Kerkdiensten / De wijkagent en de wijkbeheerder grijs gaan kijken.

Er wordt gedeald en gebruikt bij de Texaco
en de Judith Leysterflat, s.v.p. vaker surveilleren / Bij constatering melden aan de wijkagent

 

Allard Pliester, Wijkbeheerder Groen

Algemene klacht: boomwortelschade / Is behalve om de zoveeltijd herstraten moeilijk
iets aan te doen.

 

Nex van Aarssen, Wijkmeester / Geen opmerkingen.

 

Reacties uit de zaal

Snoeien aan de Hobbemalaan / Wordt in de wintersnoei van komend jaar
meegenomen.

Kunnen de iepen aan de Bloemaertlaan weg worden gehaald. / Nee, dat kan niet. De gemeente haalt in principe
geen bomen weg.

Kunnen er in de gesnoeide struiken paadjes worden aangelegd men loopt er nu zo door heen. / Als de planten uitgroeien zou dit vanzelf niet meer mogelijk moeten zijn.

Aan de Honthorstlaan komt de bereklauw weer op. / De opdracht om te snoeien is al gegeven.

De gazons zijn laat gemaaid, hoe kan dat ? / De eerste maaironde is inderdaad te laat gestart, heeft aandacht Wijkbeheerder Groen.

De apotheek is voor automobilisten slecht aangegeven. / De wijkcoördinator neemt contact op met de apotheek,
zij moeten er zelf wat aan doen.

Hoek Hobbemalaan-Terborchlaan is slecht verlicht. / Wijkbeheerder Grijs gaat ter plekke polshoogte nemen.

Sluitingstijden hek aan de achterzijde winkelcentrum, het hek is nu vaak om 18.30 dicht en dan zijn er nog winkels open. / Afgesproken is zolang de winkels open zijn blijft het hek open, dit is in overleg met de winkeliers en bewoners. Luc neemt contact op met de winkeliersvereniging.

Parkeerplaats Reigershorn schoonmaken. Mevr de Boer van de Jan van Gooijenstraat 226 wil met de wijkbeheerder een rondje maken. Tel 5113290 / Wijkbeheerder Grijs neemt contact op met
mevrouw de Boer.

Parkeerdruk in de wijk. / Wijkbeheerder Grijs heeft gevraagd om de
parkeervakken duidelijker te markeren, zo komt er misschien iets meer plaats.

Kauwenprobleem. / De standpunten van de partijen zijn duidelijk,
de buurtvereniging heeft een brief van de gemeente gehad waarin wordt aangegeven dat er nog nader bericht zal volgen. Wijkcoördinator vraagt stand van zaken na.

De Terborchlaan is na de winter een puinhoop, bladeren in putten. / Via het algemene klachtennummer 5489444 melden.

Verkeersveiligheid op de Terborchlaan, met name snelheid. / De gemeente gaat snelheidsmetingen uitvoeren.

Het speeltuintje tussen de Porcellishof en de Weenixhof ligt er erbarmelijk bij. / Het speeltuintje is eigendom van de Woonwaard-Noord Kennemerland.

Graag meer politie in de wijk, gevoel van onveiligheid neemt toe. / In het meldingenpatroon is geen toename van onveiligheid op te merken. De wijkagent geeft aan dat sommige meldingen wel toenemen, het gaat dan om auto-inbreken.

Hoe zit het dan met de vermelding in de krant van het toegenomen aantal auto-inbraken. / In West is er meer aandacht aan geschonken
vanuit de politie, er zijn ook een aantal daders gepakt.
De toename van auto-inbraken geldt voor geheel Alkmaar.

Wil de wijkagent eens polshoogte gaan nemen bij de gele daf bij de Reigershorn. / Ja, gaat dat doen.

Regelmatig wordt er vuurwerk afgestoken aan de achterkant van de Honthorstlaan. / Graag melden bij politie, het is overigens zeer
moeilijk hier iets aan te doen.

Is de dealer aan de El Grecohof weg ? / De vragensteller kan zich na de vergadering in contact stellen met de wijkagent.

Het trottoir bocht Bloemaertlaan naar het winkelcentrum is slecht. / Wijkbeheerder Grijs gaat kijken.

Wortelschade Bloemaertlaan. / Herstraten ?, wijkbeheerder grijs gaat kijken.

Wegdek Bloemaertlaan. / Er zijn gelden gereserveerd voor onderhoud aan het wegdek in de komende jaren.

Nemen we bij het grote onderhoud ook de 30 km zones mee. /

De westkant van het Fritz Conijn tunneltje is vaak een rommelig. / Is in de veegroute opgenomen.

De heer Kleverlaan merkt op dat er ook veel zaken goed gaan en dat de ervaring leert dat het klachtennummer bellen helpt, er vindt dan op korte termijn actie plaats.

Er wordt regelmatig voor de winkel op de hoek van de Schelfhoutlaan en de Terborchlaan op de stoep geparkeerd. / De politie houdt dit voor zover mogelijk in de gaten.

Op een aantal trottoirs tiert het onkruid welig, dat voelt als achterstallig onderhoud. Ook op parkeervakken speelt dit. / Op trottoirs die regelmatig worden belopen groeit onkruid moeilijk, bij de trottoirs waarover het nu gaat zou je je misschien moeten afvragen of deze wel nodig zijn.

Er blijft vaak gras liggen na het maaien, als het verdroogt waait het door de wijk. / Daar doet de gemeente niets aan.

Snoeiafval blijft te lang liggen. / We weten niet om welke plek het gaat, s.v.p. via klachtennummer melden.

Will meldt het initiatief om met bewoners van Het Heem onder begeleiding van een medewerker van het Heem zwerfvuil in de wijk te verzamelen. Will kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Alkmaar langzamerhand steeds schoner wordt.

Het voetgangersbord bij Albert Heijn staat ongelukkig. / Het bord wordt verplaatst.

Het 30 km bord bij de Aert de Gelderlaan (de Vleugels) staat niet goed zichtbaar. / Wijkbeheerder Grijs gaat kijken.

Graag meer politie zichtbaar in de wijk.

Door hoeveelheid opvangvoorzieningen die gesitueerd zijn in de wijk is de druk op de wijk erg groot. / In kaart brengen hoe de spreiding over de wijk is en hoe de spreiding over de stad is.

Geluidsscherm aan de Gabriel Metsulaan, hoe staat het daar mee. Wethouder Eggermont heeft daar ooit een toezegging voor gedaan./ Navragen stand van zaken.

Zijn er voor het Winkelcentrum nog uitbreidingsplannen ? Als er plannen komen graag de bewonersverenigingen betrekken. / Nee, er bestaan geen concrete plannen.

Hoeveel politie is er in de wijk aanwezig. / De wijkagent heeft twee keer per week spreekuur en gebruikt de werkplek aan de Van der Veldelaan als vertrekpunt voor de surveillances, de overige
wijkteamleden zitten op het bureau de Mare. Verder vinden er surveillances van Stadtoezichthouders plaats in West.

De waterputten op het middenterrein van het parkeerterrein van het winkelcentrum zitten vaak verstopt. / Melding aan het lachtennummer doorgeven, de melding wordt nu door ons meegenomen.

Gladheidsbestrijding van het parkeerterrein winkelcentrum. / Een deel zal met de hand moeten worden gestrooid, de wijkbeheerder Grijs geeft door.

Er loopt een fietsroute die o.a. via het winkelcentrum naar de Bloemaertlaan loopt. Het ANWB-bord is niet duidelijk zichtbaar. / Wijkbeheerder Grijs kijkt er naar.

Laad- en Losstrook bij Super de Boer geeft ook in de nieuwe vorm moeilijk beheersbare situaties. / De politie heeft bekeuringen uitgedeeld. Dat betekent dat die mensen er niet meer zullen gaan staan, echter hun plek wordt weer door aderen ingenomen.

 

Schriftelijke reacties ingediend voor de vergadering

Uitbreiding parkeerplaatsen in de van Beyerenstraat. / Verzoek wordt voorgelegd aan de afdeling verkeer

Vuilnisbakken in de voortuin van woning aan de van Beyerenstraat. / Buren onderling oplossen eventueel ondersteuning van de wijkmeester.

Verzoek om verbreding oprit van Beyerenstraat / Wijkbeheerder Grijs neemt met bewoner op.

4. Afspraken.

De afspraken zijn in de opmerkingen en actielijst opgenomen.

5. Rondvraag

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

6. Sluiting

De vergadering wordt gesloten, er is nog gelegenheid een drankje te nuttigen aan de bar.

 

Alkmaar; G. Geugjes/ 24 april 2002