Wijknieuws

Buurtbijeenkomst de Hoef/Geestmolen d.d. 23 april 2002 in OASE naar aanleiding van de rondgang om 19.00 uur vandaag.

De wijkcoördinator Gertjan Geugjes zit de bijeenkomst voor en vraagt of de agenda zoals deze nu voorligt kan worden vastgesteld. De deelnemers hebben geen opmerkingen over de agenda. 

1. De aanwezigen worden hartelijk welkom geheten.

Introductie van de medewerkers die in de rondgang zijn meegefietst.
Will Wokke - Wijkbeheerder Grijs
Luc de Vries - Wijkagent
Allard Pliester - Wijkbeheerder Groen
Nex van Aarssen - Wijkmeester

2. Een rondje mededelingen, er zijn geen mededelingen.

De wijkcoördinator licht toe dat een verslag van de bijeenkomst met een lijst van opmerkingen en acties aan de aanwezigen zal worden toegezonden. 

3. Terugblik op de ontmoeting in de wijk.

Er zijn ongeveer 20 mensen aanwezig, om te voorkomen dat we allemaal door elkaar gaan praten maken we een opmerkingenronde door de zaal van links naar rechts. Allereerst komen de werknemers van gemeente, politie en Kern 8 aan het woord om hun bevindingen op te sommen. De opmerkingen zijn in onderstaand schema opgenomen. 

Opmerkingen / Aanpak

Will Wokke, Wijkbeheerder grijs

Wegdek Judith Leysterstraat /Wordt week 23 aangepakt

Kruispunt bij de Driemaster / Kruispunt wordt verhoogd

Door wortelgroei ontstaat er schade aan de verharding en mogelijk het gebouw J. van Gooijenstraat 15 / De wijkbeheerder zal een en ander onderzoeken. Er zal vervolgens contact opnemen met de heer
de Nooij.

Bij de uitrit van de flat Middentogt is niet
voldoende verlichting / De eigenaar van de grond zal een en ander
moeten bekijken

Ter hoogte van de brug Hobbemalaan
Vrijheidskerk zijn 2 bomen verwijderd.
Komen er nieuwe voor terug? / De boombeheerder zal hierover worden benaderd

Op de kruising Honthorstlaan /Terborchlaan
zit een verzakking in het asfalt / De sleuf zal worden opgevuld

Kunnen de lichtmasten in het winkelcentrum worden opgeknapt. / Binnenkort worden ze geschilderd

 

Luc de Vries, Wijkagent

Luc merkt op dat het hem ook vanmiddag weer
is opgevallen dat de wijk er goed uitziet en heel prettig is.

Fietsen op het winkelcentrum, vooral op
Vrijdag en zaterdag / Er zijn een aantal keren bekeuringen uitgedeeld
en blijft een aandachtspunt.

Verkeersituatie bij de Vrijheidskerk tijdens Kerkdiensten / De wijkagent en de wijkbeheerder grijs gaan kijken.

Er wordt gedeald en gebruikt bij de Texaco
en de Judith Leysterflat, s.v.p. vaker surveilleren / Bij constatering melden aan de wijkagent

 

Allard Pliester, Wijkbeheerder Groen

Algemene klacht: boomwortelschade / Is behalve om de zoveeltijd herstraten moeilijk
iets aan te doen.

 

Nex van Aarssen, Wijkmeester / Geen opmerkingen.

 

Reacties uit de zaal

Snoeien aan de Hobbemalaan / Wordt in de wintersnoei van komend jaar
meegenomen.

Kunnen de iepen aan de Bloemaertlaan weg worden gehaald. / Nee, dat kan niet. De gemeente haalt in principe
geen bomen weg.

Kunnen er in de gesnoeide struiken paadjes worden aangelegd men loopt er nu zo door heen. / Als de planten uitgroeien zou dit vanzelf niet meer mogelijk moeten zijn.

Aan de Honthorstlaan komt de bereklauw weer op. / De opdracht om te snoeien is al gegeven.

De gazons zijn laat gemaaid, hoe kan dat ? / De eerste maaironde is inderdaad te laat gestart, heeft aandacht Wijkbeheerder Groen.

De apotheek is voor automobilisten slecht aangegeven. / De wijkcoördinator neemt contact op met de apotheek,
zij moeten er zelf wat aan doen.

Hoek Hobbemalaan-Terborchlaan is slecht verlicht. / Wijkbeheerder Grijs gaat ter plekke polshoogte nemen.

Sluitingstijden hek aan de achterzijde winkelcentrum, het hek is nu vaak om 18.30 dicht en dan zijn er nog winkels open. / Afgesproken is zolang de winkels open zijn blijft het hek open, dit is in overleg met de winkeliers en bewoners. Luc neemt contact op met de winkeliersvereniging.

Parkeerplaats Reigershorn schoonmaken. Mevr de Boer van de Jan van Gooijenstraat 226 wil met de wijkbeheerder een rondje maken. Tel 5113290 / Wijkbeheerder Grijs neemt contact op met
mevrouw de Boer.

Parkeerdruk in de wijk. / Wijkbeheerder Grijs heeft gevraagd om de
parkeervakken duidelijker te markeren, zo komt er misschien iets meer plaats.

Kauwenprobleem. / De standpunten van de partijen zijn duidelijk,
de buurtvereniging heeft een brief van de gemeente gehad waarin wordt aangegeven dat er nog nader bericht zal volgen. Wijkcoördinator vraagt stand van zaken na.

De Terborchlaan is na de winter een puinhoop, bladeren in putten. / Via het algemene klachtennummer 5489444 melden.

Verkeersveiligheid op de Terborchlaan, met name snelheid. / De gemeente gaat snelheidsmetingen uitvoeren.

Het speeltuintje tussen de Porcellishof en de Weenixhof ligt er erbarmelijk bij. / Het speeltuintje is eigendom van de Woonwaard-Noord Kennemerland.

Graag meer politie in de wijk, gevoel van onveiligheid neemt toe. / In het meldingenpatroon is geen toename van onveiligheid op te merken. De wijkagent geeft aan dat sommige meldingen wel toenemen, het gaat dan om auto-inbreken.

Hoe zit het dan met de vermelding in de krant van het toegenomen aantal auto-inbraken. / In West is er meer aandacht aan geschonken
vanuit de politie, er zijn ook een aantal daders gepakt.
De toename van auto-inbraken geldt voor geheel Alkmaar.

Wil de wijkagent eens polshoogte gaan nemen bij de gele daf bij de Reigershorn. / Ja, gaat dat doen.

Regelmatig wordt er vuurwerk afgestoken aan de achterkant van de Honthorstlaan. / Graag melden bij politie, het is overigens zeer
moeilijk hier iets aan te doen.

Is de dealer aan de El Grecohof weg ? / De vragensteller kan zich na de vergadering in contact stellen met de wijkagent.

Het trottoir bocht Bloemaertlaan naar het winkelcentrum is slecht. / Wijkbeheerder Grijs gaat kijken.

Wortelschade Bloemaertlaan. / Herstraten ?, wijkbeheerder grijs gaat kijken.

Wegdek Bloemaertlaan. / Er zijn gelden gereserveerd voor onderhoud aan het wegdek in de komende jaren.

Nemen we bij het grote onderhoud ook de 30 km zones mee. /

De westkant van het Fritz Conijn tunneltje is vaak een rommelig. / Is in de veegroute opgenomen.

De heer Kleverlaan merkt op dat er ook veel zaken goed gaan en dat de ervaring leert dat het klachtennummer bellen helpt, er vindt dan op korte termijn actie plaats.

Er wordt regelmatig voor de winkel op de hoek van de Schelfhoutlaan en de Terborchlaan op de stoep geparkeerd. / De politie houdt dit voor zover mogelijk in de gaten.

Op een aantal trottoirs tiert het onkruid welig, dat voelt als achterstallig onderhoud. Ook op parkeervakken speelt dit. / Op trottoirs die regelmatig worden belopen groeit onkruid moeilijk, bij de trottoirs waarover het nu gaat zou je je misschien moeten afvragen of deze wel nodig zijn.

Er blijft vaak gras liggen na het maaien, als het verdroogt waait het door de wijk. / Daar doet de gemeente niets aan.

Snoeiafval blijft te lang liggen. / We weten niet om welke plek het gaat, s.v.p. via klachtennummer melden.

Will meldt het initiatief om met bewoners van Het Heem onder begeleiding van een medewerker van het Heem zwerfvuil in de wijk te verzamelen. Will kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Alkmaar langzamerhand steeds schoner wordt.

Het voetgangersbord bij Albert Heijn staat ongelukkig. / Het bord wordt verplaatst.

Het 30 km bord bij de Aert de Gelderlaan (de Vleugels) staat niet goed zichtbaar. / Wijkbeheerder Grijs gaat kijken.

Graag meer politie zichtbaar in de wijk.

Door hoeveelheid opvangvoorzieningen die gesitueerd zijn in de wijk is de druk op de wijk erg groot. / In kaart brengen hoe de spreiding over de wijk is en hoe de spreiding over de stad is.

Geluidsscherm aan de Gabriel Metsulaan, hoe staat het daar mee. Wethouder Eggermont heeft daar ooit een toezegging voor gedaan./ Navragen stand van zaken.

Zijn er voor het Winkelcentrum nog uitbreidingsplannen ? Als er plannen komen graag de bewonersverenigingen betrekken. / Nee, er bestaan geen concrete plannen.

Hoeveel politie is er in de wijk aanwezig. / De wijkagent heeft twee keer per week spreekuur en gebruikt de werkplek aan de Van der Veldelaan als vertrekpunt voor de surveillances, de overige
wijkteamleden zitten op het bureau de Mare. Verder vinden er surveillances van Stadtoezichthouders plaats in West.

De waterputten op het middenterrein van het parkeerterrein van het winkelcentrum zitten vaak verstopt. / Melding aan het lachtennummer doorgeven, de melding wordt nu door ons meegenomen.

Gladheidsbestrijding van het parkeerterrein winkelcentrum. / Een deel zal met de hand moeten worden gestrooid, de wijkbeheerder Grijs geeft door.

Er loopt een fietsroute die o.a. via het winkelcentrum naar de Bloemaertlaan loopt. Het ANWB-bord is niet duidelijk zichtbaar. / Wijkbeheerder Grijs kijkt er naar.

Laad- en Losstrook bij Super de Boer geeft ook in de nieuwe vorm moeilijk beheersbare situaties. / De politie heeft bekeuringen uitgedeeld. Dat betekent dat die mensen er niet meer zullen gaan staan, echter hun plek wordt weer door aderen ingenomen.

 

Schriftelijke reacties ingediend voor de vergadering

Uitbreiding parkeerplaatsen in de van Beyerenstraat. / Verzoek wordt voorgelegd aan de afdeling verkeer

Vuilnisbakken in de voortuin van woning aan de van Beyerenstraat. / Buren onderling oplossen eventueel ondersteuning van de wijkmeester.

Verzoek om verbreding oprit van Beyerenstraat / Wijkbeheerder Grijs neemt met bewoner op.

4. Afspraken.

De afspraken zijn in de opmerkingen en actielijst opgenomen.

5. Rondvraag

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

6. Sluiting

De vergadering wordt gesloten, er is nog gelegenheid een drankje te nuttigen aan de bar.

 

Alkmaar; G. Geugjes/ 24 april 2002

Er zijn concrete plannen om een gezondheidscentrum te plaatsen aan de Honthorstlaan!!!!!!!!!!!!!!!

Het betreft een gebouw van 2x400m2( 2 verdiepingen) voor fysiotherapeuten, artsen en mogelijk ook psychologen.
Van de gemeente heeft het buurtoverleg niets gehoord over een wijziging in bestemmingsplan of mogelijke bebouwing van het gebied dat nu bestemd is voor speelvoorzieningen.

Reeds 3 jaar onderhandelt het buurtoverleg met de Gemeente voor speeltoestellen op deze locatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 12 jaar. Opgemerkt moet worden dat dit het enige stuk is in onze buurt (bijna 700 huishoudens) met de bestemming speelvoorzieningen.

De Gemeente heeft onlangs te kennen gegeven dat er geen geld is voor speeltoestellen. Daarom geeft het buurtoverleg op 18 augustus 2002 een inzamelingsactie gepland waarbij de opbrengst bestemd is voorplaatsing van speeltoestellen op deze locatie.

Toevallig liep een buurtbewoner de aannemer tegen het lijf. De Gemeente blijkt reeds intensief overleg gehad te hebben met de aannemer. Vandaar het voorstel van de aannemer om op zijn koster speelvoorzieningen te plaatsen op het overgebleven stuk dat wegens grondkabels niet bebouwd kan worden.

Graag willen we uw mening over deze plannen voordat wij met de Gemeente in overleg gaan

Vul het strookje in of mail naar de redactie


MvV,

[Noordhollands dagblad, mei2002]
Stad & Streek 5
Van onze verslaggever

Gevoel van onmacht bij eigenaren doodgepikt lam
MIDDENBEEMSTER

"Wat overheerst IS een gevoel van onmacht." Daarover zijn Simon en Annemarie Waal het helemaal eens. Nadat kraaien een lam van het echtpaar hadden doodgepikt, hebben ze alle instanties gebeld en overal nul op het rekest gekregen.
"Het maakt je zo moedeloos dat je er helemaal niets aan kunt doen."

Twee keer per dag tel ik de schapen. Toen ik daar woensdagochtend vroeg mee bezig was, zag ik het lam op zijn rug achter in het land liggen. Een paar kraaien zat er nog bij. Ik heb direct gebeld met Wildschadebeheer, de WLTO en onze dierenarts.” 
Waal wijt de dood van drie a vier weken oude lammetje aan de nieuwe faunawet die het afschieten van onder andere kraaien verbiedt. In het oosten van het land zouden al meer lammeren het slachtoffer geworden zijn van kraaien. Voor zover bekend is het in Noord-Holland het eerste geval.

De Beemsterling heeft zijn land bij de Volgerweg. Er loopt een veestapel van zo'n 150 schapen en lammeren op. "Twee jaar geleden ben ik gestopt met de melkveehouderij. Ik verhuur land voor de bollenteelt en de schapen helpen ons van het gras af. Dat gras is tegenwoordig namelijk niks meer waard. Dan kun je er beter dieren laten grazen."
Het echtpaar gaat er van uit dat het lam traag geworden is door het slechte weer en dat de kraaien toen hebben aangevallen.

Op de vraag waarom hij de dieren niet 's avonds heeft binnengehaald, zegt Waal: "Binnen halen is moeilijk omdat het om een grootaantal dieren gaat en het risico van ziekte bestaat als ze op stal staan. En alleen de lammeren uit de wei halen gaat ook niet omdat ze nog bij de moederdieren drinken," Het echtpaar heeft direct contactgezocht met de veeartsenpraktijk aan de Purmersteenweg in Purmerend. "Van de artsen kregen we te horen dat dit het eerste geval in Noord-Holland is."Het lam dat bewusteloos werd aangetroffen, ging korte.tijdlater dood. De dierenarts erbij halen, leek zinloos. Inmiddels heeft de destructor het dier opgehaald.

Simon Waal kent veel verhalen over vossen die bijvoorbeeld met kippen aan de haal gaan.
"Ik weet dat men in de duinen de schapen al binnen houdt, ondanks de problemen die dat geeft, uit angst voor de vos.
"Nu zijn de kraaien erbij gekomen. We hopen echt dat de regels worden aangepast wat betreft het bejagen, maar we zijn niet hoopvol gestemd."

Bijgaand een stuk van Hans Meijer van de PvdA die het kauwenprobleem in de PvdA fractie onder de aandacht wil brengen.
Helaas is de geplande vergadering in verband met het overlijden van Pim Fortuyn nog even uitgesteld.

Zwart is het voorstel van Hans, terwijl de rode toevoegingen van Renate Heijstra zijn, deze is namens het Buurtoverleg actief het kauwenprobleem aan te pakken.

Problemen met kiezelsteengooiende kauwen

Kort geleden heb ik een gesprek gehad met bestuursleden van het Buurtoverleg Geestmolen. Samen met hen heb ik de kauwenproblematiek besproken. Volgens mij moeten we hier wat mee:

Al weer geruime tijd geleden is het college op de hoogte gebracht van de problematiek die rond de Bloemaertlaan speelt met stenen gooiende kauwen. Deze vogels pikken kiezelstenen op van de daken van de flats en laten deze van grote hoogte vallen. Hierbij worden tot nu toe daken van huizen en auto’s geraakt. Bij de bewoners leeft de angst dat binnenkort de eerste steen terecht komt op het hoofd van een toevallige passant. De kauwen laten hun stenen vallen zonder aanzien des persoons. 
Vorig jaar is een jongetje (gelukkig licht) geraakt.

De bewoners zijn in overleg getreden met de eigenaar van de flats (Dynamis ABC) en de gemeente Alkmaar. Er lijken twee goede opties voorhanden, nl:

1. Een ander soort dakbedekking die UV bestendig is en waarvoor op dus geen kiezelstenen aangebracht worden;

Voorkeur van de buurt is het grind te vervangen door tegels. Tegels hebben dezelfde verzwarende werking als grind en zijn makkelijk aan te brengen zonder dat de dakconstructie gewijzigd hoeft te worden.

2. Netten over de daken spannen waardoor de kauwen niet meer bij de stenen kunnen komen.

Een derde , vaak geopperde mogelijkheid, optie is het afschieten van de kauwen. Een nogal drastische optie die weinig resultaat zal opleveren. De populatie is groot en wordt vanzelf weer aangevuld en ten tweede; de diersoort is beschermd.

Van de twee haalbare opties is optie 1 een dure en stuit optie twee op weerstand van Dynamis ABC Door het spannen van de netten worden hun daken minder goed begaanbaar.

Grind vervangen door tegels is duurder dan netten. Kauwen pikken echter de netten stuk waardoor dit niet echt een goede oplossing is. Volgens bewoners is ongeveer 15 jaar geleden het aanwezige kleine grind vervangen door zwaarder grind. Het leggen van tegels is niet veel duurder dan het aanbrengen van nieuwe grind.

Uit overleg met de gemeente is de buurtbewoners duidelijk geworden dat de overheid de verantwoordelijkheid neerlegt bij de verhuurder van de flats. Ook volgens mij is Dynamis ABC de aangewezen rechtspersoon die de overlast moet wegnemen. Met de nu ontstane patstelling schieten de bewoners echter niet op.

Het ministerie van VROM en het KAD legt de verantwoordelijkheid voor het ondernemen van actie bij de Gemeente Alkmaar. De Gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers en de veiligheid is hier in het geding. Uiteraard dient ABC haar dakbedekking te vervangen.
Het ministerie van VROM en het KAD geven de Gemeente handvatten zodat zij ABC kan dwingen, desnoods via een proces, de situatie constructief te verhelpen.
De Gemeente laat deze kwestie echter slabakken en zegt er niets meer aan te willen doen (Allard Pliester). Moeten de bewoners de Gemeente via een proces dwingen haar verantwoordelijkheid te nemen?

Het lijkt mij goed dat de gemeente nu samen met Dynamis ABC tot een snelle uitvoering van optie twee komt en door een onafhankelijke arbiter laat bepalen wie er nu daadwerkelijk voor de kosten moet opdraaien. Omdat dit soort Bitumen daken een jaar of vijftien meegaat, zullen de netten nooit erg lang mee hoeven gaan. Na vervanging van het dak kan er dakbedekking komen die uv-bestendig is en waarop geen grind hoeft te worden aangebracht. 
De bewoners zouden graag een datum horen wanneer het grind vervangen wordt. Liever gisteren dan vandaag uiteraard!