Wijknieuws

Het weer zat goed mee, te goed bijna.
Al vroeg stonden de vrijwilligers klaar om alle spullen neer te zetten voor de 1e rommelmarkt in onze eigen wijk. Om 11 uur konden de mensen de tafels inrichten en kon om 12 uur het feest gaan beginnen.

Door weinig publiciteit en nog onervarenheid van de organisatie, had de rommelmarkt niet zoveel bekendheid gekregen, maar toch waren de eerste drie uren een langzaam schuifelen langs alle tafels een feit. Het was gezellig, er klonk geroezemoes en vooral veel lachen.Voor de ‘oudere’ jeugd was er zelfs een sumoworstelspel neergezet. Het werd al snel duidelijk dat de ‘jeugd’ even moest worden geholpen en daarom gingen ik en John Does het tegen elkaar opnemen. Nou, ik kan u vertellen, het pak aankrijgen was 1 ding, daarna lopen, dat was totaal onmogelijk voor mij. John ging het veel beter af en was het voor hem geen moeite om mij tot drie keer aan toe op de grond te werpen. De jeugd durfde nu ook, al was voor hun snel de lol eraf.Meer plezier hadden de ‘jongere’ jeugd het met het glijden op een zeil, wat was ingesmeerd met zeep. Binnen no time, liepen kinderen in korte broeken en waren ze totaal nat van de ook aanwezige tuinslang.Voor ons was vooral de loterij belangrijk.

Wij hebben nog steeds geen speeltoestellen op dit terrein staan en dat is mij persoonlijk een doorn in het oog. De winkeliers gaven met zeer gulle hand en moet ik zeggen dat de aanwezige ouders ook veel loten kochten om de speeltuin te sponsoren, maar ook vooral om de mooie step (beschikbaar gesteld door Fietspoint Stoop) te winnen. Om drie uur waren alle loten verkocht en wij hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat dat zo snel zou gaan. Helaas is het bedrag wat is opgehaald nog lang niet voldoende om een speeltoestel te kopen en zal de gemeente toch met geld over de brug moeten komen, om alsnog wat te kunnen regelen.
Om 5 uur was het feest afgelopen. In ieder geval willen wij volgend jaar weer een rommelmarkt organiseren, gebleken is wel dat er behoefte is aan meer reuring in de wijk. De vele positieve reacties met de nodige kritische opmerking heeft ons wel doen beseffen, dat wij op de goede weg zijn en willen dit volgend jaar wel verbeteren.De vele vrijwilligers willen wij van harte bedanken voor het vele werk wat is verzet. John Paping, John Does, Rens Kleverlaan en Kees Komen hebben de tent en de kramen opgezet. Gert-Jan Bolweg en Ed Andela en Peter de Man hebben gezorgd voor de rommelmarkt kramen. Ik moet zeggen, deze heren hebben echt wat afgesjouwd in dit zeer warme weer. Heren, bedankt! Tevens moet ik absoluut niet vergeten Buurthuis Oase te bedanken. Dit blijk ik, helaas, nog wel eens te vergeten met de straatspeeldag, maar ik kan u vertellen dat zonder de medewerking van het Buurthuis, zowel de straatspeeldag als de rommelmarkt moeilijk wordt om te organiseren. Zij voorzien ons van de tafels en stoelen, maar ook van de onontbeerlijke verzekeringen. Daarvoor, Buurthuis Oase, mijn vriendelijke dank!!!Voor de verdere lijst van onze sponsors verwijs ik u graag naar elders in ons blad de Geestmolen.

Namens Feestcommissie de Mallemolen
Monique Andela 

 

 

Het vorige Wijkplan: ‘Wijkplan Alkmaar-West 1998-2000’ stamde uit 1997 en was nodig aan vervanging toe. Onze wijkcoördinator Gertjan Geugjes heeft alle buurtoverleggen en andere verenigingen in Alkmaar West bezocht en een inventaris gemaakt van de problemen, eisen en wensen van de bewoners. Dit zal begin 2003 resulteren in een nieuw wijkplan: ‘Wijkplan Alkmaar-West 2003-2007’.

Hoofdthema’s voor het wijkplan zijn:

Het buurtoverleg heeft zelf een invulling gegeven met als primaire scope de buurt, gevolgd door de wijk en Alkmaar als geheel. Het is nu niet zo dat we op een eiland leven en dus moet het buurtoverleg haar ogen niet sluiten voor zaken die buurtoverstijgend zijn en zaken die het algemene nut voor geheel Alkmaar dienen. Dit kan leiden tot het brengen van offers, maar dit moet wel in een gezonde relatie staan tot offers in andere buurten en wijken waarbij de reeds in onze buurt en wijk aanwezige opvangvoorzieningen een belangrijke rol spelen.

Een andere belangrijk punt is het behoud van het karakter van de wijk en de verbetering van de leefbaarheid. Speelvoorzieningen, consultatiebureau, wijkcentrum zijn dan ook thema’s die hoog op ons verlanglijstje staan.

Het buurtoverleg heeft de volgend invulling gegeven aan de hoofdthema’s:

Onderwijs:

Er dienen meer voorzieningen te komen voor het openbare basisonderwijs. Er is momenteel een schrijnend tekort aan deze voorzieningen getuige ingestelde wachtlijst voor een openbare basisschool, de bouw van nog meer noodlokalen, en de veel te grote klassen (tot 35 leerlingen). Deze ontwikkelingen zijn moeilijk te rijmen met de oude schoollocaties die inmiddels met gezinswoningen bebouwd zijn. Na nieuwbouw zal er eerst en grote behoefte zijn aan scholen gevolgd door een dal veroorzaakt door het ouder worden van de bewoners. Vergrijzing leidt tot doorstromen naar ouderen voorzieningen waardoor eengezinswoningen weer bewoond gaan worden door jonge gezinnen met kinderen.

Het besluit om bij de tijdelijke leegstand van scholen deze te slopen en te vervangen door gezinswoningen is bij nader inzien een korte termijn visie geweest waardoor we nu met de gebakken peren zitten.

Tevens is er een gebrek aan naschoolse opvang en buitengym plaatsen nabij enkele scholen. Een ander probleem is dat er ‘witte’ en ‘gekleurde’ scholen dreigen te ontstaan. Ook hier zal de gemeente aandacht aan moeten besteden.

<terug naar thema overzicht>

Zorg:

Het is gebleken dat er behoefte is aan een gezondheidscentrum met een huisarts in de buurt. Tevens zijn er al erg veel zorgvoorzieningen voor probleemgevallen in de buurt. Zo zijn daar Het Heem, de locaties voor de Brijder stichting en het asielzoekerscentrum in De Hoef Zuid-Oost.

Daarnaast is er een grote behoefte aan de terugkeer van het consultatiebureau, zodat moeders van peuters en kleuters niet 3 tot 4 km in weer en wind hoeven te fietsen naar het dichtstbijzijnde bureau in Alkmaar Oost. Ook moet gezocht worden naar het tekort (gebrek) aan kinderopvang.

Er is behoefte aan terugkeer bibliotheek (De Gemeente heeft echter al aangegeven dat dit wegens gebrek aan voldoende belangstelling niet tot de (financiële) mogelijkheden behoord.)

<terug naar thema overzicht>

Welzijn, Sport en Cultuur:

Er is een ernstig behoefte (al meer dan 20 jaar) aan een multifunctioneel wijkcentrum of een buurtcentrum zoals dat bij de bouw van de wijk (1960-1970) gepland stond. Eerder meer speelvelden dan minder en behoud van de sportvoorzieningen binnen de wijk. Ook vervult het kleinschalige zwembad ‘De Badkuip’ een belangrijke rol en moet wat het buurtoverleg betreft behouden worden.

<terug naar thema overzicht>

Wonen:

Er is een ernstige behoefte aan voldoende groenvoorzieningen en speeltoestellen binnen redelijke afstanden. Er zijn de nodige nieuwbouwplannen in onze buurt. Plan Geestmolen biedt de mogelijkheid om meer dan alleen woningen te bouwen en hier ook de benodigde sociale voorzieningen te treffen (zoals kinderopvang, consultatiebureau, buurtcentrum, et cetera). Uitbreiding van het winkelcentrum richting de Hoevervaart is taboe vanwege de ecologische groenzone en de benodigde windvang voor de Geestmolen. Wellicht dat een ondergrondse parkeergelegenheid de mogelijkheid biedt voor verdere expansie van het Winkelcentrum.

Onze wijk is een verjongende wijk. Met de nieuwbouw van enkel honderden gezinswoningen in Plan Geestmolen zal met name het aantal kinderen in onze buurt sterk gaan stijgen wat ook de nodige aanpassingen in infrastructuur met zich mee zal moeten brengen.

Men is benieuwd naar ontwikkelingen aan de westrand (bv discotheek) die de nodige overlast met zich mee zal brengen in het weekend in de route van en naar de stad: met name het Frits Conijntunneltje.

Verder visie op de ontwikkeling van Segesta en Vrieshorst aan De Vliegerstraat. Hoe lost men het probleem gezondheidscentrum – muziekcentrum op.

Verdere inbreiplekken zijn ongewenst omdat dit direct afbreuk doet aan de leefbaarheid en het unieke karakter van de wijk.

Het groen in de wijk, dat een belangrijke rol speelt in de positieve beoordeling van de wijk, moet niet verder uitgehold worden: open plekken dienen weer opgevuld te worden.

<terug naar thema overzicht>

Leefbaarheid, Leefomgeving:

Behoud maar ook onderhoud van groen ("hoezo er is geen geld met een begrotingsoverschot van vele miljoenen euro’s"), behoud van de structuur van West met meer sociale voorzieningen.

De overlast van drugs en zwervers moet aangepakt worden.

Behoud van winkelcentrum De Hoef met al haar voorzieningen. Meer inzet en positievere houding vanuit groen beheer. Behoud van de Westerhout en versterking ecologische groenzone langs de Hoevervaart.

Voor onze wijk is men tegen betaald parkeren. Parkeren voor belanghebbenden alleen als dit niet anders kan (maar niet voor onze buurt).

Een veel gehoord probleem is de periodieke geluidsoverlast van zeer laagvliegende vliegtuigen: mogen vliegtuigen zo laag over woonwijken vliegen en hoe zit het met de maximale geluidsnormen (men kan elkaar soms zelfs binnenshuis niet meer verstaan).

<terug naar thema overzicht>

Veiligheid:

Beter onderhoud van wegen, stoepen, riolen en groen. De kleine criminaliteit moet beter aangepakt worden (o.a. inbraken) door meer politiecontrole.

De problemen met stenengooiende kauwen dienen beslist snel opgelost te worden.

Er is een onveilig gevoel door rondtrekkende groepen jongeren. Wij zien meer sociale voorzieningen voor die doelgroep als oplossing.

De overlast door gebruik van (hard)drugs handel en gebruik moet beslist aangepakt worden nu deze problematiek door verscherpte controle in de binnenstad verplaatst is naar onze buurt en wijk.

Er moet een duidelijke invulling gegeven worden aan de 30 km zones (o.a. met drempels en aanpassingen aan de weg) zodat er gecontroleerd en beboet kan worden. Er wordt nu veel te hard gereden maar de straten zijn niet ingericht op 30 km zones zodat hier niet of nauwelijks tegen opgetreden kan worden.

Ook de snelbaan ‘Van Ostadelaan-Aert de Gelderlaan’ moet verder aangepakt worden. Met name ter hoogte van het Winkelcentrum: hier liggen twee belangrijke zebrapaden die de wijk ontsluiten: de ouderen in de Vleugels, alle schoolgaande kinderen naar de basisscholen en alle mensen die boodschappen doen in het winkelcentrum. Verkeerslichten zijn hier geen overbodige luxe!

Een aandachtspunt is de veiligheid van de spoorwegovergang (Kalksovenweg) met name de combi fietsers en auto’s in de smalle banen.

Een bron van ergernis blijft het fietsen op de stoepen rond en in het Winkelcentrum. Dit geldt vooral voor ouderen en voor ouders met jonge kinderen die hun leven soms niet veilig zijn door fietsers en brommers.

Verder is het buurtoverleg benieuwd wat er in het Rampenplan van de gemeente staat. Is de Hoeverweg een route voor gevaarlijke stoffen en zo ja hoe ziet het rampenplan er dan uit? Hetzelfde geldt natuurlijk voor de spoorbaan en de randweg!

<terug naar thema overzicht>

Jeugd:

Voor de oudere jeugd (10+) zijn er reeds verschillende voorzieningen getroffen. Onderzoek en invulling speelplan en speelvoorzieningen: te veel speeltoestellen en speelvelden hebben moeten wijken: de speelterreinen aan het Weenixhof, het Porcellishof en de Willem Kalfsraat zijn allemaal verdwenen, dit moet teruggedraaid worden. Het buurtoverleg vindt dat de Gemeente qua speelvoorzieningen moet voldoen aan het wettelijk minimum: nu is er voor 750 (groeiend naar 1000) huishoudens eigenlijk niets behalve het afgetrapte voetbalveldje tussen de Moreelsestraat en de Cornelis Begastraat.

Het buurtoverleg eist dat er minimaal 1 speelplaats komt voor de nieuwbouw aan de Willem Kalfstraat: 104 gezinswoningen plus 20 geschakelde villa’s aan de Wille Hedastraat.

Verder dient conform de afspraken het speelterrein aan de Honhorstlaan minimaal voorzien te worden van een speelhuis, glijbaan, schommel en wip.

<terug naar thema overzicht>

Participatie en communicatie:

Alleen al onze buurt kent een grote diversiteit aan bewoners: De Vleugels, Studentenflats, goedkope (doorstroom) huurflats en duurdere huur/koop flats, koophuizen (gezinshuizen laagbouw), Horizon College, Het Heem.

Ondersteuning van Kern8 (voorheen De Maatschap) voor de vrijwilligers van het buurtoverleg en haar informatievoorziening. Betere voorlichting naar de buurt van wat er gaat spelen of reeds speelt in de buurt en het buurtoverleg hier voortijdig in betrekken en mee laten denken bij structurele ontwikkelingen in de buurt en de wijk.

<terug naar thema overzicht>

Economie:

Behoud of uitbouw van de verzorgingscentra (met name voor de ouderen), behoud van de winkelvoorziening (Winkelcentrum De Hoef maar ook kleine winkeltjes).

Betere diversiteit van woningen en bewoners (geen ‘dumpwijk’), meer aandacht voor de jongerenhuisvesting.

Aandacht voor de problemen op de verkeersring van Alkmaar: betere doorstroming om de dagelijkse files die soms al IN de wijk beginnen op te lossen.

Optioneel is een markt bij het winkelcentrum.

<terug naar thema overzicht>


Verder wijst het buurtoverleg naar de uitgangspunten zoals vastgelegd in de stadsvisie van de Gemeente Alkmaar.

Uit de Nota Stadsvisie Alkmaar (2001) van de gemeente Alkmaar:

  • Behoud van het karakter van de wijk
  • Bewoners betrokken bij wijkperspectief en bevordering leefbaarheid
  • Behoud van kwaliteit en woonomgeving
  • Voldoende voorzieningen zoals scholen, speelvoorzieningen en groen

De storm van zondag 27 oktober behoorde tot een van de zwaarste stormen sinds 1900 met een kracht van windkracht 11 en met windstoten van meer dan 140 km/uur. Alleen de orkaan van 1947 met een windkracht 12 was nog erger.
Na de storm bleek de schade aan huizen en aan bomen aanzienlijk te zijn. Vooral de huizen aan Bloemaertlaan moesten het ontgelden hoewel ook aan de Cornelis Begastraat de nodige dakpannen weggewaaid waren.

Aan de Bloemaertlaan was de grootste schade aan de twee huizenblokken in 'de hoek' van de Bloemaertlaan; afgewaaide nok- hoek en dakpannen en zelfs is van een dakkapel het bitumen (dakbedekking) afgewaaid wat veel waterschade veroorzaakt heeft. De schadeherstelbedrijven maakten overuren waardoor de wachttijd voor herstel hier en daar opliep tot maar liefst 8 dagen!

Helaas zijn ook meerdere bomen in De Hoef gesneuveld (zie ook de fotoreportage van onze verslaggevers), waaronder een van de drie zeldzame zilverlinden in de hoek van de Bloemaertlaan.

Ook aan de Bloemaertlaan zijn enkele bomen in tuinen door de storm geheel vernield. Door de omgewaaide bomen was het Frits Conijntunneltje tijdelijk geheel gestremd. In de ‘De Hout’ hebben omgewaaide bomen en afgerukte takken nog dagenlang de doorgang van de voetpaden versperd.
Ook in De Hoef ZO zijn verschillende bomen omgewaaid. De gemeente maakte overuren. Eerst werden de doorgaande wegen vrijgemaakt van blokkerende bomen, waarna de doorgaande fietspaden volgden. De dagen daarna zijn de overige fietspaden en wegen bomenvrij gemaakt. Pas daarna konden de bomen in De Hout aangepakt worden zodat de voetpaden weer vrij waren en er geen gevaar meer was voor vallende takken.

Voor zover bekend hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgedaan door de storm

[van onze verslaggevers, zondag 27 oktober 2002]

Vandaag maakte het "rampenobservatieteam Hoefslag" een rondje door de gehavende wijk. Onderstaand een fotoreportage:

Zeldzame zilverlinde geveld
Van de drie behandelde zilverlindes aan de Bloemaertlaan is de linker omgewaaid.

Boom blokkeert Frits Conijn tunneltje

Boom blokkeert Frits Conijn tunneltje

Een boom in de Fritz Conijntunnel, aan de kant van De Hoef, vanaf twee tegengestelde posities genomen.

Nog een omgewaaide boom
Nog een boom in de Fritz Conijntunnel, deze keer aan de kant van Fritz Conijnlaan.

Boom over het voetpad
Aan de Van Ostadelaan bij het PCC blokkeert een boom het voetpad.

Boom waait tegen gymlokaal
Op de speelplaats van de Bosboom Toussaint School was een boom op het entree van het gymlokaal gevallen.

De bomen in de tunnel waren binnen een paar uren door onze alerte gemeente Alkmaar weggehaald.

Martien de Bruijn;
Susanna E. Kropf