Wijknieuws

De afgelopen periode zijn er de nodige ontwikkelingen geweest rondom de opvang van verslaafden in de stad Alkmaar. Hierbij is ook gekeken naar mogelijke uitbreiding van de opvang in Het Heem. In onze buurt is een overlast te bespeurten van dealers. Als deze dealers ook nog eens een relatie lijken te hebben met Het Heem is het hek van de dam.

Nachtopvang

Op 7 november is in de raadsvergadering een motie aangenomen met een paar maatregelen die zijn bedoeld om problemen die verslaafden veroorzaken te voorkomen. Geschrapt werd dat er snel een uitbreiding komt van nachtopvang voor zwervende verslaafden. Wethouder H. Eggermont kon zich er wel iets bij voorstellen, maar vond het niet zo geschikt om dat zo te regelen.

Hij wil daar eerst over spreken met de leiding van Het Heem, dat nu de nachtopvang regelt. En moet dat dan daar, of ergens anders? En is men dan bereid om mee de buurten in te gaan om uit te leggen dat er een nachtopvang voor verslaafden moet komen? Het waren zo een paar vragen die de wethouder stelde.

Noord Hollands Dagblad, 8 november 2002

Verslaafden

Als je het stuk ‘Nachtopvang’ leest zou men kunnen concluderen dat er sprake zou kunnen zijn van een UITBREIDING van de nachtopvang van verslaafden: worden er al verslaafden opgevangen in Het Heem!? Indien dit zo is zou dit lijnrecht tegen gemaakte afspraken met de buurt in gaan en haaks staan op wat de leiding van Het Heem beweerd.

Naar aanleiding van het stuk in het NHD en de mogelijke overlast van en weerstand tegen Het Heem heeft een bewoner hierop gereageerd.

Een Alkmaarse wethouder hing tijdens de motie ‘Breder aanbod voor verslaafdenopvang’ zijn geesteskind ‘Wijkgericht Samenwerken’ eigenhandig aan de wilgen (AC 8/11). Na eerst een moederlijk verhaal van de burgemeester over het beschikbaar stellen van haar huiskamer voor verslaafdenopvang, vindt de wethouder van welzijn het beter om het overlastbezorgende gajes van het stadskantoor en De Vest maar te dumpen in De Hoef.

Noord Hollands Dagblad, 16 november 2002

Reactie van de wethouder

De reactie van de Wethouder Welzijn liet niet lang op zich wachten. In een brief aan de bewoner met een c.c. naar het Noord Hollands Dagblad en Het Buurtoverleg De Hoef geeft hij blijk van zijn ongenoegen.

In de openbaarheid van de gemeenteraad heb ik betoogd dat het simpel uitbreiden van het Heem niet aan de orde is. Van het in uw woorden "dumpen in de Hoef' is geen sprake Het college kent de discussie bij de komst van het Heem als geen ander.

Al met al een geëmotioneerde brief waaruit blijkt dat Het Heem toch en zeer gevoelig onderwerp is, niet alleen voor de buurt maar ook voor de politiek.

Brief verstuurd aan het Buurtoverleg, 18 november 2002

Noord Hollands Dagblad, 23 november 2002

 

[27 november 2002: het nu volgende stuk is op verzoek tijdelijk ingekort. Het Buurtoverleg wil eerst de geconstateerde feiten bespreken met de betrokken functionarissen zodat zij via dat kanaal kennis kunnen nemen van de feiten en in de gelegenheid gesteld kunnen worden weerwoord te geven.]

Dealen

In De Hoef en nabij het Frits Conijn tunneltije is de laatste jaren een toename geconstateerd van het dealen van (hard?)drugs.

Politieoptreden

De politie is op de hoogte gebracht van de incidenten rondom dealen. Dit heeft echter nog niet geleid tot het terugdringen van het aantal incidenten of een bevredigende oplossing. Hier komt bij dat in het verleden gebleken is dat niet alle incidenten geregistreerd werden.

Sommige problemen in de buurt zijn in verband te brengen met opvanghuis Het Heem. De leiding van het opvanghuis Het Heem, is om commentaar gevraagd. Volgens de leiding zijn er geen problemen in Het Heem. Het zou kunnen dat een enkele bewoner incidenteel softdrugs rookt buiten Het Heem maar hier kan hij weinig tegen doen (dit is niet verboden). De leiding heeft aangegeven in overleg te willen treden met het Buurtoverleg om de problemen te bespreken.

Het Buurtoverleg

Dat er veel weerstand is vanuit de buurt tegen de totale opvang van Het Heem blijkt wel uit het feit dat het Convenant voor Het Heem niet is getekend door Het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen. De buurt is niet tegen opvang van ontheemden buiten hun schuld om. De 'vermaatschappelijking' van de zorg past hierin. Het moet dan wel gaan om bijvoorbeeld echtscheidingen en tijdelijke (nood)opvang.

Er worden 124 eengezinswoningen en ongeveer 80 seniorenwoningen gebouwd pal om Het Heem waardoor Het Heem echt midden in een woonwijk komt te liggen met jonge gezinnen. Hierin past (langdurige) opvang van dakloze verslaafden (drank en drugs), dakloze niet meer behandelbare of uitbehandelde psychiatrische patiënten, zwervers en de (vermeende?) opvang van asielzoekers beslist NIET in.

De laatste jaren is de overlast in de buurt in de ogen van de bewoners toegenomen. Zogenaamde 'verslaafde randgroepjongeren' worden in verband gebracht met politieke beslissingen en de komst van Het Heem. Er is een toename van het aantal incidenten waarbij gedeald wordt en er is een toename van zwervers in de buurt met alle overlast van dien. Er is in het recente verleden een harddrugsspuit gevonden wat het beeld van verloedering, al dan niet terecht, versterkt.

De politie is regelmatig te zien bij Het Heem. Volgens de leiding van Het Heem gebeurt dit als er iemand afgeleverd of verplaats moet worden. Deze frequente aanwezigheid heeft reeds bij sommigen in de buurt tot de speculaties geleid dat er meer aan de hand is.

Het buurtoverleg vreest dat, als blijkt dat niet alle incidenten geregistreerd worden (laat staan behandeld), de politiek aan de hand van de geregistreerde gegevens concludeert dat er geen toename is in het aantal incidenten en dat er dus niets aan de hand is. Ons inziens geeft dit geen goed beeld van de feitelijke situatie.

[einde ingekort stuk]

Overleg

Het buurtoverleg is op donderdag 21 november bij elkaar gekomen om de problematiek rond Het Heem en het dealen in de buurt te bespreken. Afgesproken is op zeer korte termijn in overleg te treden met de betrokken: de Wethouder Welzijn, de leiding van Het Heem, de wijkcoördinator West en de wijkagent.

Rens Kleverlaan

Overzicht verwijzingen:

Nachtopvang problemen (AC 08/11/02)

Verslaafden in Het Heem? (AC 16/11/02)

Brief van de Wethouder (18/11/02)

Reactie van de wethouder in de krant (AC 23/11/02)

Alkmaarsche Courant / Noord Hollands Dagblad; zaterdag 2 november 2002, Stad & Streek

Van onze verslaggever

ALKMAAR -De Stichting Welzijnsbevordering Kern 8 roept bewoners en scholen in Alkmaar- West op zich te melden mee te praten over de toekomst. " We roepen vooral bewoners op uit De Hoef, waar nog geen buurtgroepen bestaan, zich te melden", aldus opbouwwerker Renée Rademacher van Kern 8. Het wijkplan, de buitenschoolse opvang en het wijkgericht werken worden gespreksonderwerp van de inspraakronde.

Niet in alle delen van Alkmaar West zijn buurtgroepen actief. Vooral in het zuidelijk deel ven de wijk De Hoef, tussen Jan van Goyenstraat en de Picassolaan, ontbreekt het aan een bewonersgroep. De bewoners die daar wonen, die ideeën hebben en van hun hart geen moordkuil maken worden opgeroepen zich te melden. Ook scholen in west worden gevraagd zich te melden.

'Rademacher: "Maar we willen ook uit de Bergermeer, Westvleugel, Rembrandtkwartier en Geestmolen waar wél wijkgroepen zijn, mensen vragen zich te melden om van ze te horen. We gaan dan enkele gespreksronden houden. Niet te intensief."

Samen met wijkcoördinator Gertjan Geugjes wordt een plan van aanpak gemaakt. Er zijn plannen voor een wijkavond begin volgend jaar. Daar zullen zich dan partijen presenteren die werkzaam zijn in west. Maar ook bewoners die goede plannen hebben komen aan bod. Er wordt gedacht aan een prijsvraag voor het meest innoverende en het meest voor de wijk interessante project. Daar zit een geldprijs aan vast.

Ter voorbereiding op de wijkavond zouden bewoners van alle leeftijden met wegwerpcamera's foto's moeten maken van mooie, lelijke en markante plekken in Alkmaar-West.

Werkplan

Inmiddels is bekend dat er behoefte is aan een brede school in dit stadsdeel. Dat is de conclusie in het meest recente werkplan van de gemeente. Daarom wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking van scholen, buurthuis, sportverenigingen en instellingen om samen te komen tot ontwikkelingskansen van kinderen op velerlei gebied.

Inmiddels heeft een aantal sportverenigingen al medewerking toegezegd. Kinderen kunnen dan buiten leertijd sporten.

Ook is er behoefte aan georganiseerde activiteiten voor ouderen. Ondanks het feit dat seniorencentrum De Vleugels die gelegenheid biedt aan (eigen) ouderen.

Door ruimtegebrek en te weinig vrijwilligers is De Vleugels niet voor alle ouderen in west toegankelijk.

Partners

Ook het SKWO en buurthuis Oase zijn partners in de plannen voor verbetering van het sociale en maatschappelijke klimaat in Alkmaar West

Wie belangstelling heeft mee praten kan zich melden bij opbouwwerker

Na overleg met diverse buurt-overleggen zijn de puntjes op de i gezet en kon woensdagavond 6 november het plan gepresenteerd worden.

Alleen de direct betrokken omwonenden van het bouwplan hebben een uitnodiging gehad. Naast de bewoners van de Lelielaan en de bewoners van de Cornelis Buysstraat en achterliggende huizen waren van onze buurt alleen de bewoners van de studentenflats uitgenodigd voor de inloopavond aan het Horizon College. Het buurtoverleg ontving de uitnodiging zeer kort van tevoren waardoor er geen mailing meer de deur uit kon.

Veel is er niet veranderd sinds onze primeur in de uitgave van De Geestmolen van zomer 2002. Enkele accenten wil ik toch graag even noemen.

De Gemeente heeft ons advies voor het aanbrengen van speelvoorzieningen ter harte genomen. Op de plaats waar in het vorige plan op het plein vuilcontainers stonden staan nu speelvoorzieningen gepland. De vuilcontainers zijn verplaats naar de randen van de nieuwbouw. Tevens zijn er 21 parkeerplaatsen bijgekomen in het verlengde van de reeds aanwezige parkeerplaatsen voor de studentenflats aan de Willem Kalfstraat.

Met name vanuit de Cornelis Buysstraat is er de wens om de 4 bouwlagen op de hoek (blok 4) te verplaatsen zodat het uitzicht en de lichtinval voor hun iets verbeterd kan worden.

Het is een ‘stedelijke bebouwing’ waarin weinig ruimte is voor tuinen. Uniek is hierin de gedeeltelijk open overkapping te noemen. Voor de lichtval zijn er vlak voor het huis en boven de ‘achterstraat’ roosters geplaatst. Boven de ‘Car-poort’, waar 2 auto’s naast elkaar kunnen staan, komen vlonders. In het midden komt een groene afscheiding waardoor er een ‘terras’ ontstaat van 8 meter diep.

schets willem kalfstraat
De hoofdingang bevindt zich niet aan de ‘car-poort’ maar aan de andere kant van het huis. Dit is nodig omdat de ‘achterstraat’ alleen toegankelijk is voor de bewoners.

Het ligt in de planning om voor 1 januari 2003 alle ontheffingen gereed te hebben waarna het plan tot in de puntjes uitgewerkt kan worden. Als alles goed gaat kan medio september 2003 met de bouw begonnen worden. De prijs voor een huis wordt geschat tussen de 220.000 en 250.000 Euro.

NHD (AC) vrijdag 8 november 2002

MOTIE : BREDER AANBOD VOOR VERSLAAFDENOPVANG

Alkmaar - De Alkmaarse gemeenteraad heeft gisteren een motie aangenomen met een paar maatregelen die zijn bedoeld om problemen die verslaafden veroorzaken te voorkomen. Het betekent onder meer dat het aanbod van de Aanloop verruimd moet worden.

De Aanloop is het centrum aan het Mallegatsplein waar junks een paar dagdelen per week terecht kunnen. Er moet volgens de motie van Groen Links, leefbaar Alkmaar, SP en D'66 'meer tijd en ruimte' komen om gedifferentieerde doelgroepen te kunnen ontvangen. In de motie staat ook het project genoemd waar de burgemeester dinsdag al gewag van maakte: het geeft verslaafden die veroordeeld worden de keus af te kicken of de gevangenis in te gaan.

Alleen OPA was tegen de motie, die overigens wel wat werd afgezwakt. Geschrapt werd dat er snel een uitbreiding komt van nachtopvang voor zwervende verslaafden. Wethouder H. Eggermont kon zich er wel iets bij voorstellen, maar vond het niet zo geschikt om dat zo te regelen.

Hij wil daar eerst over spreken met de leiding van Het Heem, dat nu de nachtopvang regelt. En moet dat dan daar, of ergens anders? En is men dan bereid om mee de buurten in te gaan om uit te leggen dat er een nachtopvang voor verslaafden moet komen? Het waren zo een paar vragen die de wethouder stelde.

Onderdeel

Eggermont benadrukte wel dat er iets moet gebeuren met de hulpverlening die onderdeel is van het "integrale veiligheidsbeleid" dat ook een repressieve kant kent. Gisterenavond werd niet meer gesproken over de vorming van een gebruikersruimte, waarover de oppositie wel begonnen was en waarvoor binnen de hulpverlening wel gepleit wordt. Zo'n voorziening lijkt op dit moment wel een stap te ver, zo liet de burgemeester dinsdag al blijken. OPA trok de motie in om preventief fouilleren op bepaalde plaatsen in de stad mogelijk te maken. B & W steunden dit idee niet.