Wijknieuws

Voor de realisatie van de bouw van 104 eengezinswoningen in 3 tot 4 bouwlagen (Bouwfonds, onderdeel van 'Plan Geestmolen') is er een vergunning aangevraagd voor het kappen van maar liefst 80 bomen. Het betreft hier de bomen langs het spoor achter de studentenflats en naast de locatie waar vroeger het gymlokaal gestaan heeft.

Het Buurtoverleg zal in contact treden met de heer Drommel om te kijken welke bomen echt weg moeten en welke bomen eventueel verplaatst kunnen worden richting spoor of naar open plekken van gesneuvelde bomen na de storm van oktober.

Inmiddels heeft een buurtbewoner actie ondernomnen voor het behoud van bomen en daarmee het aanzien van onze wijk. In de studentenflats zijn pamfletten verspreid en op enkele bomen zij ook pamfletten aangebracht voor zo veel mogelijk behoud van het groen.


Officiële mededelingen

[stadskrant 27 november 2002]

INGEKOMEN AANVRAGEN

Bij de gemeente Alkmaar zijn de onderstaande aanvragen om een vergunning ingekomen:

Kapvergunningen

Willem Hedastraat - Willem Kalfstraat (locatie bouwplan Geestmolen)

 bl.ceder
 9 conifeer
 12 haagbeuk
 1 populier
  4 abeel
 1 lijsterbes
 1 esdoorn
 13 berk
 3 wilg
 4 iep
 6 den
 19 els
 1 eik
 5  es

Totaal 80 bomen

De aanvragen liggen vanaf de dag na datum van deze publicatie, gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Wijkbeheer. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn hun zienswijze overeen aanvraag schriftelijk kenbaar maken.

Deze reacties dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders, Postbus 53.1800 BC Alkmaar. Voor het inzien van de aanvragen en voor mondelinge reacties kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer P. Drommel, telefoon 072-548 89 01.

In Alkmaar West is er een gigantsiche behoefte aan een Brede School. Het grootste probleem is dat er eigenlijk geen goede locatie voor is. Bijna alle locaties zoals oude scholen zijn de laatste jaren gebruikt voor nieuwbouw. Door deze besluiten op korte termijn kampt West met een gigantsich tekort aan schoolruimte en is er na meer dan 40 jaar nog steeds geen buurtcentrum voor de Hoef I en II en voor de wijk Bergermeer.

Wellicht dat de nu braakliggende terreinen aan De Vliegerstraat en De Jongkindlaan ingezet kunnen worden voor de door de gemeente achterstallige gelaten sociale voorzieningen. Er is in Wijk West een enorme behoefte aan faciliteiten voor kinderopvang, tieneractiviteiten, ouderen activiteiten et cetera. Het beloofde buurthuis zou dan na meer dan 40 jaar gerealiseerd kunnen worden aan De Vliegerstraat. De Vliegerstraat is eigenlijk het laatste stukje bouwgrond in geheel West wat enigszinds aan deze behoefte zou kunnen voldoen.

Hoe zou de nieuwbouw aan De Vliegerstraat er uit kunnen zien? Een ondergrondse garage voor parkeren van de bewoners, op de begane grond een multi-functioneel complex met verschillende lokalen in te zetten aan de hand van de veranderende behoeften in de wijk inclusief een buurthuis en een centraal wijkinformatiepunt. Daarboven in 3 tot maximaal 4 woonlagen seniorenwoningen met een centraal terras boven het multi-functionele complex.

Wellicht dat het braakliggend stuk aan de Jongkindlaan, voorheen een school en nu gereserveerd voor uitbreiding van De Vleugels, gebruikt kan worden voor een HOED (Huisartsen Onder Een Dak) en / of gezondheidscentrum al dan niet met consultatiebureau.
Het zou goed zijn als hier dan ook eindelijk de broodnodige voorzieningen voor ouderen ondergebracht zouden worden. Hierbij valt te denken aan een centrum waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, voorzien van een restaurant, recreatieruimten, lokalen voor cursusmogelijkheden, een bibliotheek en ruimten voor het houden van lezingen en exposities.

Brede school voor Vronermeer

[stadskrant 27 november 2002]

De brede school is weer een stapje dichterbij voor de nieuwe wijk Vroonermeer. Op dit moment huizen de basisschool 'De Lispeltuut' en de peuterspeelzaal nog in een noodgebouw. In 2oo4 moet een prachtig multi-functioneel complex gerealiseerd zijn. Aan de bewoners van de Vroonermeer worden binnenkort de eerste schetsen van deze brede school gepresenteerd.

Op de hoek Boutenstraat/ Couperusstraat komt de brede school. Het complex biedt ruimte voor basisschool 'De Lispeltuut', een peuterspeelzaal, vergaderfaciliteiten voor buurtverenigingen, sport- en bewegingsactiviteiten en recreatieve en welzijnsgerichte activiteiten voor met name kinderen en tieners. Onderzocht wordt of in de drie nabij gelegen stadsboogwoningen kinderopvang gerealiseerd kan worden. Op maandagavond 2 december worden de bewoners van de Vroonermeer geïnformeerd over de brede school en de tekeningen/ studies voor het gebouw. Zij worden persoonlijk uitgenodigd voor deze avond.

DAGINDELING

De nieuwe accommodatie moet bijdragen aan een goede dagindeling voor ouders en kinderen. Dagindeling is een belangrijk thema voor ouders, kinderen, werkgevers en oberheden. Alle partijen zijn gebaat bij een goede afstemming tussen,privé en werk. De gemeente Alkmaar heeft zichzelf drie doelen gesteld als het gaat om dagindeling.

Het aanbod van voorzieningen moet afgestemd worden op de vraag van ouders en kinderen.

Onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsvoorzieningen moeten op elkaar afgestemd worden.

Er moeten multifunctionele accommodaties ontwikkeld worden. Van hieruit moeten kan een breed wijkgericht aanbod ontstaan, zoals servicediensten, informatieloketten, kleinschalige vervoer en dergelijke.

DE BREDE SCHOOL

De brede school is een mu1ti-functioneel complex met uiteenlopende faciliteiten. Dit complex kan onderdak bieden aan activiteiten waar de wijk behoefte aan heeft. De faciliteiten moeten aansluiten op de wensen uit de wijk. Op dit moment wonen er veel jonge gezinnen in de Vroonermeer. Het aanbod zal daar op worden aangepast. Naarmate de wijk ouder wordt zal vanuit de wijkvoorziening dan ook een nieuw en actueler aanbod opgezet worden. Er zijn al brede scholen in Overdie en Schermereiland.

Van onze verslaggever

ALKMAAR -De welstandscommissie is vol lof over het bouwplan 'Geestmolen' voor 104 koopwoningen aan de Willem Hedastraat en Willem Kalfstraat in de wijk De Hoef bij de spoorlijn.

Vooral de afwisseling in de blokvormige gevelwanden, de hoektoren en het speelse karakter dat ontstaat spreekt de commissie aan. Er komt een galerij op de begane grond met pilaren. Daarom is het ontwerp van Zzdp Architecten uit Amstelveen gekozen tot bouwplan van de maand.

Het nieuwe wijkje wordt vanaf de Jan de Heemstraat bereikbaar. Bouwfonds Woningbouw uit Haarlem heeft de bouwvergunning aangevraagd en is verantwoordelijk voor de realisatie van de 104 woningen. De bouwkosten worden geschat op 9, 7 miljoen. -

Het Heem, de opvang van drugs- en drankverslaafden midden in een woonwijk, en de discussie tussen de heren Bouman en Eggermoont blijft de gemoederen bezighouden.Eggermont

[Alkmaarsche Courant, 30 november 2002]

Het ingezonden stuk de Alkmaarse wethouder Eggermont AC 23/11) naar aanleiding van de brief van de heer Bouman heb ik met zeer negatieve gevoelens gelezen. Zonder inhoudelijk op het project 'Het Heem' in te gaan vind ik dat de stijl en de reactie van Eggermont ver beneden peil en beledigend is. Het mist alle respect en egard naar de opponent.

Het laat zien hoe een politicus op dat niveau omgaat met kritiek van anderen. Het denigreren van alerte mensen, in dit (niet enige) geval Bouman, als valse opruiers zonder enige intelligentie tekent het onvermogen van de wethouders om om te gaan met bezwaarmakers. Ook de bewoners in De Hoef zijn gewaarschuwd, hun IQ zal drastisch dalen als ze het eens zijn met Bouman. Politiek bedrijven is mensen open en eerlijk en op tijd informeren en uw beleid ter discussie stellen.

Lange tenen en rancuneus om je heen schoppen toont onmacht.

PAUL HENNING Alkmaar

Eggermont (2)
[Alkmaarsche Courant, 30 november 2002]

Normen en waarden. Iedereen in ons land heeft er de mond van vol. Maar ook iedereen geeft er zijn eigen vertaling aan. De openingszinnen van dit artikel in de krant van 23 november schoten mij te binnen na het lezen van de reactie van wethouder Eggermont op het ingezonden stuk van Bouman een week eerder (AC 23/11).

Graag nodig ik beide heren uit om onder het genot van een consumptie met elkaar van gedachten te wisselen. De oplossing voorde tegenstellingen zal dit gesprek niet bieden, maar refererend aan wat ik van burgemeester Van Rossen heb gehoord over hoe met elkaar om te gaan, zal er een verbetering in kunnen zitten en wordt erger voorkomen.

NICO KOELEMIJ Alkmaar