Wijknieuws

[Verzonden aan de wijkcoördinator, stadsbeheerder groen, wijk projectcoördinator, wijkbeheerder groen; d.d. 17-12-2002]

Mijne heren,

Ten behoeve van nieuwbouw dient vaak veel van het karakteristieke groen in de wijk te wijken (zie de aanvraag voor de kap van 80 bomen in plan Bouwfonds aan de Willem Kalfstraat). Het gaat hier vaak om zeer oude, unieke en voor de buurt karakteristieke bomen.

In de bouwplannen staan vaak wel bomen getekend, maar in de praktijk blijkt vaak dat het aantal te plaatsen bomen veel kleiner is dan op de tekeningen staan. Tevens staat niet op de bouwtekening welke bomen gekapt moeten worden voor de nieuwbouw. Dit geeft een vertekent beeld naar de omliggende bewoners toe.

Gevolg is dat bij verkoop van grond tevens al het groen min of meer vogelvrij is. Er is geen regeling die de projectontwikkelaar verplicht een groenplan te maken of het het groen te onderhouden in de aanloopfase voor de bouw (zie braakliggend stuk aan de Vliegerstraat).

Het buurtoverleg stelt het volgende op te nemen in Wijkplan West:

 • voor behoud van het karakter van de wijk en behoud van de leefbaarheid in de wijk is groen in West essentieel.
 • groen dat gekapt moet worden omdat hier huizen moeten komen dient binnen dat plan vervangen te worden.
 • groen dat gekapt moet worden of door storm weggehaald moet worden dient vervangen te worden.
 • Het buurtoverleg stelt voor het volgende toe te voegen aan de bouwvoorschriften bij nieuwbouw:
 • groen dat gekapt moet worden omdat hier huizen moeten komen dient binnen dat plan vervangen te worden.

Graag verneem ik per ommegaande binnen een maand uw reactie op deze voorstellen.

Met vriendelijke groeten,

drs. L.N.J. Kleverlaan, voorzitter Buurtoverleg De Hoef Geestmolen;

J. Euser, werkgroep groenvoorziening Buurtoverleg De Hoef Geestmolen.

De bouw achter Het Heem van 20 geschakelde villa's, ook bekend als onderdeel 'Woonwaard' van 'Plan Geestmolen' is van start gegaan. Nadat eerst de oude loodsen gesloopt warten wordt nu de grond bouwrijp gemaakt en kan begonnen worden met de bouw.

Als alles goed gaat zullen de eerste bewoners aan het eind van het jaar hun nieuwe villa betrekken.

Bijgaand een korte impressie.

(foto's Martien de Bruijn)

Bulldozer maakt de grond 'bouwrijp'

Buldozer maakt de grond 'bouwrijp'

Start van de bouw van het geluidsscherm

Start van de bouw van het geluidsscherm

De eerste betonnen funderingen zijn gestort

De eerste betonnen funderingen zijn gestort

[Nieuwsflits De Hoef januari 2003]

Wat houdt buurtoverleg de Hoef/Geestmolen in?

Buurtoverleg de Hoef Geestmolen heeft tot doel de leefbaarheid van de buurt te bevorderen en de belangen van de bewoners te behartigen. Er is een buurtkrant waarin alle belangrijke zaken in of nabij de buurt besproken worden. De buurtkrant 'De Geestmolen' is het communicatiemedium naar de buurt toe. 'De Geestmolen' verschijnt vier maal per jaar. Ook hebben we een website www.geestmolen.nl. Buurtoverleg de Hoef Geestmolen is één van de ongeveer 22 organisaties in Alkmaar West. De organisaties in West lopen uiteen van buurtoverleggen, bewonersverenigingen, belangenverenigingen tot winkeliersvereniging. Met de voorbereidingen voor het wijkplan heeft de wijkcoördinator diverse organisaties bij elkaar geroepen om Wijkplan West te bespreken.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van jullie buurtoverleg?

Een belangrijk punt is veiligheid. Zo hebben we in onze buurt hebben last van stenengooiende kauwen. De stenen veroorzaken diepe putten in auto’s en gaan dwars door autoruiten heen. Moeders houden kinderen binnen omdat ze het buiten te gevaarlijk vinden. De gesprekken met de gemeente en de eigenaar over de kosten van de oplossing zijn helaas spaak gelopen en we onderzoeken nu welke stappen we verder kunnen ondernemen.

Een ander aandachtspunt is terugplaatsing van de speelvoorzieningen van speelplaatsen en scholen in de buurt die de afgelopen jaren zijn weggehaald, bijvoorbeeld omdat ze niet veilig genoeg waren. Er wordt via artikel 19 veel nieuwbouw gepleegd wat de nodige problemen geeft in verband met integrale ontwikkeling van de buurt zoals het aanbrengen van speelvoorzieningen. . Ook blijkt er door deze nieuwbouw veel groen en ook speelveldjes te verdwijnen en dat gaat ten kosten van de leefbaarheid en het karakter van de buurt.

Ook de komst van het opvanghuis het Heem heeft tot een sterk negatief straatbeeld geleid. Aangiftes van drugs- en drankoverlast worden niet altijd opgenomen en dan krijgen we vanuit de gemeente te horen dat er geen extra meldingen zijn binnengekomen en dat ze geen verdere actie ondernemen. Opvang van mensen moet kunnen, maar verslaafdenopvang en opvang van uitbehandelde psychiatrische patiënten midden in een woonwijk is wat anders.

En voor de wijk in het algemeen?

Sociale voorzieningen zijn een aandachtspunt. Het consultatiebureau is weg, omdat er geen geld meer voor was. Ook de bibliotheek is verdwenen, maar dat is op zich te begrijpen de vraag niet kostendekkend bleek te zijn. Er zijn in de wijk nu twee kleine buurtcentra: De Eendracht voor de Berger Hof en Oase aan de uiterste zuidrand van de wijk. Al 40 jaar is er sprake van plaatsing van extra faciliteiten om aan de behoeften van jongeren en ouderen en op het gebied van cultuur te kunnen voldoen. Veel geschikte locaties, zoals scholen en bedrijfspandjes, zijn verdwenen om plaats te maken voor nieuwbouw.

Mede daarom willen we graag een brede school, een netwerk van scholen en instellingen die met elkaar samenwerken. De school is steeds meer, niet alleen een plek voor onderwijs, maar ook een plek voor naschoolse activiteiten. Een voorbeeld hiervan is opvang voor en na schooltijd voor kinderen met werkende ouders.

Het moet in ieder geval een multifunctioneel geheel worden met verschillende voorzieningen op een nieuwbouwlocatie. We denken bijvoorbeeld aan de Vliegerstraat omdat daar nu ook al een muziekcentrum en een gezondheidscentrum zit. Maar achter verzorgingstehuis de Vleugels of elders is ook mogelijk mits de gemeente dit meeneemt in haar bestemmingsplannen.

Een gemis is het verdwijnen van kleinschalige bedrijvigheid en middenstand uit de buurt, vooral voor de ouderen die minder mobiel zijn.

Wat vind je de positieve kanten van het wonen in West?

Het is een wijk met een open karakter. Daarmee bedoel ik dat het niet te dicht bebouwd is en dat er vrij veel groen is. Er loopt een vaart door de wijk omzoomd door groen die een belangrijke ecologische waarde heeft. Ook de Bergermeer kent vele waterpartijen. De Egmonderhout is een mooie plek in de wijk voor recreatie. Daar komt nog bij dat De Hoef een eigen shopping center heeft en grenst aan de uitvalsweg N9.

Kleine reparaties worden door de gemeente snel uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een straatlicht dat het niet doet. Ik heb het idee dat veel ambtenaren van goede wil zijn en echt hun best doen binnen de grenzen van het hun ter beschikking staande budget.

Ondanks de grote diversiteit aan bewoners is De Hoef een relatieve rustige wijk, en dat willen we graag zo houden.

Aan alle bewoners van West
Wat gaat er de komende tijd gebeuren in West?

Voor de tweede maal wordt in uw wijk een wijkplan gepresenteerd, een plan voor de komende vier jaar. Dit wijkplan presenteren we aan alle wijkbewoners op woensdagavond 12 maart 2003. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en willen graag van u weten of u zich kunt vinden in dit plan. Daarom maken we op de wijkavond gebruik van stemkastjes. Er worden discussieonderwerpen over de wijk gepresenteerd en besproken en u kunt dan uw stem uitbrengen.

De burgemeester, wethouders en raadsleden zijn aanwezig.

Voorafgaand aan het debat presenteren de convenantpartners van het wijkgericht samenwerken en organisaties die in de wijk aanwezig zijn op een markt hun projecten en activiteiten. De organisatie waarvan u vindt dat zij het meest aantrekkelijke aanbod heeft voor de wijk West ontvangt een geldbedrag van € 500,--. Aan het eind van de avond maken we bekend welk project de meeste stemmen heeft gekregen. Ook is de hele avond door de foto-expositie van Rob Verhagen te zien: portretten van bewoners van West. Verder treft u nog informatie over een aantal onderwerpen die in de wijk spelen aan, ook de geschiedenis van de wijk komt in een kleine expositie aan bod.

De discussieonderwerpen gaan over de belangrijkste onderwerpen uit het wijkplan, namelijk:

 1. Onderwijs, zorg, welzijn, sport, cultuur 
 2. Wonen, leefbaarheid, woonomgeving 
 3. Veiligheid 
 4. Jeugd en Jongeren 
 5. Economie 
 6. Participatie en communicatie

De discussie over de onderwerpen en het stemmen hierover is een belangrijk deel van de avond. Het college van B&W, de raadsleden, beleidsmedewerkers, de partners in het wijkgericht samenwerken (zoals politie, woningbouwcorporaties, ouderenwerk, et cetera) en alle aanwezige wijkbewoners kunnen mee-discussiëren. Alle aanwezigen kunnen hun stem uitbrengen en u krijgt van de stemmingen meteen de uitslag gepresenteerd.

Tijdens de discussies worden korte filmpjes, over de discussieonderwerpen en de stellingen die daarover worden gepresenteerd, vertoond en er zijn foto's te zien die zijn gemaakt vàn wijkbewoners en dóór wijkbewoners. Als wethouder wijkgericht samenwerken leid ik de avond in en sluit af met de vraag of u kunt instemmen met het wijkplan voor de komende vier jaar. Na afloop is er een informeel samenzijn.

 Graag tot ziens op woensdagavond 12 maart !

Henk Eggermont Coördinerend wethouder wijkgericht samenwerken

Samenvatting Wijkplan West 2003-2007 Voor wie het hele wijkplan wil lezen is een exemplaar ter inzage bij de wijkmeester op de Van de Veldelaan 69.