Wijknieuws

Niet alleen ons speelveldje heeft te lijden gehad van de algehele verwijdering van speeltoestellen. Ook de schoolpleinen zijn ontdaan van speeltoestellen.

Onze toestellen op het laatst overgebleven speelveldje werden verwijderd met de belofte dat ze spoedig vervangen zouden worden. Herplaatsing bleef echter uit. Na jarenlang alleen het volgende gehoord te hebben: ‘Er is geen geld!’ lijkt het er nu toch op dat het probleem eindelijk onder de aandacht van de politiek is gekomen.

Nu maar hopen dat onze wijkbeheerder groen de plaatsing van speeltoestellen niet beperkt tot schoolpleinen maar conform de afspraken speeltoestellen voor alle kinderen, dus ook op de daarvoor aangewezen speelvelden, herplaatst. (zie bijgaande publicatie in de AC.)

[ReK, februari 2003]


Alkmaarsche Courant / Noordhollands Dagblad, 5 februari 2003

Plan gemeenteraad voor Speeltoestellen basisschool

ALKMAAR -De fracties in de Alkmaarse gemeente raad komen met een gezamenlijk plan voor het terugbrengen van speeltoestellen op de schoolpleinen. Ze vinden dat het college van burgemeester en wethouders het geld moet vinden om op elk schoolplein een 'basisvoorziening' van speeltoestel1en neer te zetten.

Het is voor het eerst dat de Alkmaarse raad over de volle breedte met een voorstel komt en het college opdraagt dit uit te voeren.

De speeltoestellen werden een paar jaar geleden van de schoolpleinen verwijderd, omdat ze niet voldeden aan de steeds strengere eisen. Er kwam niets voor terug. De ondergrond werd weer goed bestraat en daar bleef het bij.

In de commissie vroegen raadsleden de wethouder meerdere malen om iets te ondernemen. De veertig basisscholen in Alkmaar zitten te springen om speeltoestellen, maar de wet houder zegt dat hij daar te weinig geld voor heeft. De raad heeft er 126.000 euro voor opzij gezet.

PvdA-raadslid Tiny Opdam vond dit een mooi moment om de mogelijkheden uit te proberen die de 'dualisering' biedt: de gemeenteraad staat sinds een jaar zelfstandiger tegenover het college van burgemeester en wethouders en kan makkelijker eigeninitiatieven nemen.

Alle fracties schaarden zich achter het initiatief. Vervolgens was het zoeken hoe je zoiets aanpakt, vertellen Opdam en haar collega's Wil de Boer (CDA) en Ank Houtman (Leefbaar Alkmaar).

Een maandje overleggen en Informatie inwinnen leidt tot een globaal plan waarin iedere basisschool een minimale opstelling met speeltoestellen krijgt. Wil een school meer, dan moet die dat zelf betalen. Een exacte kostprijs hebben de raadsleden nog niet voorhanden maar ze vinden dat het college dit geld moet vinden. Doet er niet toe hoe duur het wordt, zegt De Boer. Dit is zo belangrijk dat het geld er gewoon moet komen.

Overigens hebben ze ze1f ook wel ideeën over de financiering. Maar ze willen dit een eerste instantie aan het college laten.

Maar zeggen de fracties niet met zoveel woorden dat wethouder Simon Binnendijk van onderwijs het niet goed doet? De Boer: "Hij doet wel zijn best, maar zegt dat hij onvoldoende geld heeft." Houtman: "Hij kan er ook gebruik van maken."

Om informatie boven water te krijgen doen de raadsleden een beroep op ambtenaren. Dat is nieuw, aangezien ambtenaren gewoonlijk in opdracht van de wethouder werken. De secretaris van de gemeenteraad - de raadsgriffier regelt nu in samenspraak met de gemeentesecretaris - de baas van het ambtelijk apparaat - dat ambtenaren ook werk voor de raad verrichten.

De Boer erkent dat het voor ambtenaren lastig kan zijn. Ze dienen loyaal te zijn naar hun wethouder, maar krijgen er nu een nieuwe opdrachtgever bij.

Ambtenaren zijn er wat 'afwachtend' onder, merkt De Boer. "Ze komen in een spagaat terecht." Het nog wat zoeken naar de manier waarop je zo een plan maakt, merkt Opdam op. En dan was dit nog een vrij makkelijk onderwerp, waarover iedereen het wel een is. Maar alle drie hebben ze het gevoel dat dit wel de manier is om als raadslid echt iets te betekenen. De raad zelf moet initiatieven nemen. De Boer: "De raad beseft zo hopelijk echt wat 'duaal' betekent."

De raadsleden hopen dat hun voorstel in de gemeenteraad van april aan de orde komt. Ze vinden dat de toestellen er daarna snel dienen te komen. Alleen het bestuur van de protestants-christelijke scholen heeft bedankt. Dat betaalt het liever zelf en behoudt zo de zeggenschap."

Niet alleen Alkmaar wordt belaagd door stenengooiende vogels. Ook Eksters in Den Haag kunnen er wat van. Daar zijn soortgelijke toestanden als aan het Lievenshof, Porcellishof en Bloemaertlaan.
Het Buurtoverleg heeft al eerder de gemeente verzocht om borden te plaatsen, maar tot op heden zonder resultaat. De gemeente wil eerst meer juridisch onderzoek voordat tot eventuele plaatsing overgegaan zal worden.

Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de gemeente op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld wil worden voor het probleem met stenengooiende kauwen. Het overleg dat het Buurtoverleg met de gemeente en de eigenaar van de flats heeft is stukgelopen op de verdeling van de kosten om het probleem op te lossen. Erg Cru, maar geld is de oorzaak dat de levensbedreigende situatie nog steeds niet is opgelost (dit ondanks de toezegging dat voor 1 maart 2003 het probleem opgelost zou zijn).


Haagse eksters niet lief voor de buurt

De gemeente Den Haag waarschuwt op de Landzijde voor stenengooiende eksters. De eerste ruiten van geparkeerde auto's zijn inmiddels gesneuveld. Sommige bewoners gaan alleen met een bouwvakkerhelm de straat op. De stenen zijn afkomstig van daken van flats aan de straat. De stad heeft meer plekken waar vogels dol zijn op bet gooien met stenen. Zo heeft bet Thomsonplein elk jaar zijn eigen kraai die met stenen gooit.

Bord
Foto ANPI Ed Oudenaarden

Bord
Eksters vliegende vandalen


De Dienst Stadsbeheer van Den Haag heeft op de Landzijde een bord geplaatst met de tekst 'Stenen gooiende eksters, parkeren op eigen risico'. In de omgeving zitten veel eksters, afkomstig uit het naburige park. De vogels nemen glimmende voorwerpen en stenen mee de boom in en laten die vervolgens vallen, auto's of geen auto's. De eigenaren zijn nu gewaarschuwd.

FOTO:ANP

Bijgaand het overzicht van de presentatie van het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen bij de presentatie van Wijkplan West. De kern van de presentatie was een plattegrond van onze buurt met een overzicht van De Hoef II. Middels stickers werd aangegeven waar de belangrijkste aandachtsgebieden zich bevonden:

 

1. Multifunctionele ruimten (6.1 onderwijs, zorg, welzijn, sport, cultuur) 
 2. Behoud van groen (6.2 wonen, leefbaarheid, woonomgeving)
 3. Leefbaarheid (6.2 wonen, leefbaarheid, woonomgeving)
 4. Kauwenprobleem (6.3 veiligheid)
 5. Verkeer (6.3 veiligheid)
 6. Speelvoorzieningen 10- (6.4 jeugd en jongeren)
 7. Shopping Centre De Hoef (6.5 economie)
   

Tevens waren enkele (deel)onderwerpen, waaronder ook commentaar op het Wijkplan West, in verschillende overzichten uitgewerkt:

 A:Terugblik wijkplan Alkmaar-West 1998 – 2000 
 B: Collage Straatspeeldag
  C: Bouwplannen
 D: Bomenkap
 E: Het Heem
 F: Kauwenplaag
 G: Uitvoeringsplan 2003 – 2005

In de presentaties stond het Buurtoverleg en de problemen in de buurt centraal. Het was dan ook een grote verrassing dat het Buurtoverleg uiteindelijk uitgekozen werd voor de prijs voor het beste project .

A en C t/m G staan in dit artikel

 ReK


(6.1 onderwijs, zorg, welzijn, sport, cultuur)

MULTIFUNCTIONELE RUIMTEN

Benutten van de twee beschikbare locaties:

 • Vrijkomende ruimte aan de ‘PIUS X’
 • Bouwlocatie aan ‘De Vliegerstraat’

Ruimten gebruiken voor:

 • ‘Brede school’
 • Buurthuis en / of wijkinformatie centrum
 • Culturele activiteiten en vergaderruimten
 • Activiteiten voor jongeren en senioren
 • Terugkeer consultatiebureau
 • Gezondheidscentrum

< terug naar overzicht >


 

(6.2 wonen, leefbaarheid, woonomgeving)

BEHOUD VAN GROEN

Voor behoud van het karakter van de wijk en behoud van de leefbaarheid in de wijk is groen in Alkmaar West essentieel.

 • Groen dat gekapt moet worden, omdat hier huizen moeten komen, dient binnen dat plan vervangen te worden.
 • Groen dat gekapt moet worden of door storm weggehaald moet worden en het groenbeeld aantast, dient vervangen te worden.

< terug naar overzicht >


(6.2 wonen, leefbaarheid, woonomgeving)

LEEFBAARHEID

Terugdringen drugsoverlast en registreren meldingen van overlast.

Heroverweging voorzieningen opvangcentrum ‘HET HEEM’ in verband met nieuwbouw.
(de opvang komt letterlijk midden in een nieuwe kinderrijke woonwijk te liggen)

WEL:Crisisopvang, Begeleid wonen, Meldpunt overlast.

NIET:Winteropvang en Sociaal pension

(psychiatrische patiënten, drugs- en drankgebruikers, meervoudige probleemgevallen en patiënten met psychosociale problemen)

< terug naar overzicht >


6.3 veiligheid)

KAUWENPROBLEEM

 • Plaatsen van borden die voorbijgangers en bezoekers waarschuwen voor het (levens)gevaar van stenengooiende kauwen.
 • Verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor de veiligheid van de burgers.
 • Geld vrijmaken voor een constructieve oplossing.

< terug naar overzicht >


(6.3 veiligheid)

VERKEER

 • Meer controle op te hard rijden.
  (Aert de Gelderlaan, Van Ostadelaan, Terborchlaan en Jan de Heemstraat (MTS).
 • Inrichten van de 30-km zone’s als 30-km zone:
 • Plaatsen van drempels en borden
 • Controle op fout parkeren
  (o.a. Van Ostadelaan; hoek Terborchlaan – Schelfhoutlaan)

< terug naar overzicht >


(6.4 jeugd en jongeren)

SPEELVOORZIENINGEN 10-

 • Herplaatsen van nieuwe speeltoestellen op openbare speelterreinen.
 • Voldoende speelvoorzieningen binnen handbereik:
 • Behoud van laatste speelterrein van de buurt ‘De Geestmolen’
 • Uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen 10- en 10+
 • Plaatsing van speeltoestellen bij (grote) nieuwbouw projecten.
  (zoals bij de 6 bouwlocaties in ‘Plan Geestmolen’)

< terug naar overzicht >


(6.5 economie)

SHOPPING CENTRE ‘DE HOEF’

 • Kleinschaligheid van het winkelcentrum behouden.
 • Uitbreiding van het Shopping Centre binnen de bestaande grenzen.
 • Behoud van de ecologische groenstrook aan ‘De Hoevervaart’ en de windvang voor ‘De Geestmolen’.

< terug naar overzicht >

Hoofdthema’s versus Uitvoeringsplan

In tegenstelling tot het ‘Wijkplan Alkmaar-West 1998-2000’ staan er in het nieuw Wijkplan geen verwijzingen naar data van onderzoeken waarvan gebruik gemaakt is. De ene keer wordt gesproken van een omnibus onderzoek en later weer van het meest recente omnibus onderzoek. Dit geeft een onduidelijk beeld over de gebruikte achtergrond informatie.

De Hoofdthema’s zijn compleet en geven een goed beeld van wat er speelt in West. Helaas is er geen 1 op 1 relatie tussen de genoemde punten per alinea en het uitvoeringsplan.

Er is verwarring tussen de verjonging van de wijk en toenemende vergrijzing van de wijk. Ook worden er kanttekeningen geplaatst bij een afname van 0-9 jarigen bij een toename van 20-40 jarigen (deze groep is het kinderrijkst): waar komen deze gegevens vandaan?

Vanuit het buurtoverleg zijn de volgende opmerkingen genoemd:

 • ‘Uitvoering: De opzet en de planning zijn vaag en kunnen beter.’
 • wat is het probleem of de omschrijving met het beoogde doel?
 • wat is de werkwijze om tot het doel te komen en welke relaties zijn er met andere activiteiten?
 • wie zijn de trekkers en wie participeren hierin mee?
 • wat is de planning met data en frequentie?: 2003, doorlopend en in gedachte houdend, pro memory (p.m.), zijn te vaag.

Enkele voor onze buurt (De Hoef Geestmolen) zeer belangrijke punten worden niet met name genoemd wat jammer is:

Jeugd en Jongeren:

 • Speelvoorzieningen voor 10-.
 • Terugplaatsen speelvoorzieningen op openbare speelterreinen.

Veiligheid:

 • Structureel oplossen van het stenengooiende kauwenprobleem.
 • Treffen van tijdelijke maatregelen tegen vallende stenen.
 • Heroverwegen huidig aanbod van voorzieningen van Het Heem op deze locatie.

 


Wonen, Leefbaarheid, Woonomgeving: Bouwplannen

NIEUWBOUW IN DE BUURT

Welke grootschalige ontwikkelingen zijn er die van invloed kunnen zijn op de waardering van de bewoners van West.

1: ‘PLAN GEESTMOLEN’
De Vliegerstraat (Segesta, Vrieshorst)
80-130 koopwoningen (senioren). Plan is stilgelegd omdat er geen oplossing is voor het muziekcentrum en het fysiotherapeuten centrum POFA. Bestaande kleinschalige bedrijvigheid moest wijken voor dit plan.

Willem Hedastraat (Woonwaard)
20 geschakelde villa’s: duurdere koop gezinswoningen. Bijna allen verkocht. Bouw gestart begin 2003. Bestaande kleinschalige bedrijvigheid moest wijken voor de bouw.

Willem Kalftsraat(Bouwfonds)
104 gezinswoningen in stedelijke bouw, midden prijs koop. Bouw derde kwartaal 2003. Bestaande sportvelden, sportvoorzieningen en bedrijven moesten wijken voor dit plan.

Er zijn in totaal 6 locaties die apart via artikel 19 en gefaseerd ontwikkeld worden (anders gelden er andere normen zoals het aanbrengen van de nodige sociale voorzieningen):

 1. Studentenflats (reeds gebouwd).
 2. MTS/Horizoncollege (nog 5 tot 10 jaar uitgesteld): vrije sector
 3. Vliegerstraat Zuid (Segesta): seniorenwoningen, stilgelegd.
 4. Vliegerstraat Noord (Vrieshorst): woningen, vastgelopen.
 5. Willem Hedastraat (Woonwaard): huur en koopwoningen met garages of kantoor aan huis => 20 geschakelde villa’s allen koopwoningen.
 6. Willem Kalfstraat (Bouwfonds): huur- en koopwoningen middensegment => allen koopwoningen middensegment.

Met name de locatie aan de Vliegerstraat kan, met afstemming van de plannen voor de PIUS X, als locatie aangemerkt worden voor sociale voorzieningen: buurtcentrum / wijkinformatiepunt / brede school opzet / consultatiebureau / gezondheidscentrum (met HOED) / kinderopvang / sociaal cultureel centrum / et cetera..

Afgesproken was dat er niet te hoog gebouwd zou worden en dat er een evenwichtige verhouding tussen huur en koopwoningen zou zijn en dat de woningen betaalbaar zouden zijn.

Op de studentenflats na zijn alle woningen koopwoningen in het midden of hoger segment.

De Naald van de Hoef (ruim 12 verdiepingen) heeft het om geluidstechnische redenen en daarmee samenhangende kosten gelukkig niet gered.

De drie vazen (hoger dan in de nota van uitgangspunten) heeft het niet gered vanwege de hoge kosten voor de parkeergarage en de geldende geluidsvergunning voor het muziekcentrum.

Met de nieuwbouw van enkele honderden gezinswoningen in Plan Geestmolen zal met name het aantal kinderen in onze buurt sterk gaan stijgen.

Het buurtoverleg is voor groenvoorziening en speeltoestellen binnen redelijke afstanden. Met name de nieuwbouw ‘Plan Geestmolen’ kan nog enige noden ledigen als het gaat om sociale voorzieningen.

 

2. Jongkindlaan / Terborchhof Residentie Hoevervaart; Jongkindlaan
34 aanleunwoningen;koop en huur in midden segment. Gereed mei 2003.

Uitbreiding De Vleugels; Jongkindlaan / Terborchhof
Uitbreiding bestaande voorzieningen in 2 ½ bouwlaag. Plannen zijn in voorbereiding.

3. Herinrichting Shopping Centre De Hoef
Het is bekend dat enkele bedrijven binnen het Shopping Centre (voorheen Winkelcentrum) graag willen uitbreiden.

Een eerder plan voor bebouwing van de ecologische groenstrook, dat een week voordat het afgewezen werd in het College volgens de gemeente niet bestond, heeft het vanwege de hoogte en het wegnemen van de wind voor ‘De Geestmolen’ niet gered.

De uitbreiding van het winkelcentrum De Hoef dient in overleg te geschieden met alle betrokken partijen, dus ook het buurtoverleg conform de afspraken. Dus niet pas als de plannen al rond zijn!

De belangrijke ecologische groenstrook tegenover het Shopping Center dient behouden te blijven. Dus geen ‘KNIP’ in de Van Ostadelaan waardoor al het verkeer via de Honthorstlaan en Judith Leysterstraat moet.

Het buurtoverleg is voor behoud van het Shopping Center. Mocht uitbreiding zo noodzakelijk zijn dat anders het hele Shopping Center zou verdwijnen dan stelt het Buurtoverleg een verlaagde parkeergarage voor waarboven dan winkels gebouwd kunnen worden.

4. Meer inbrei locaties
De afgelopen decennia zijn de meeste oude schoollocaties en speelterreintjes gebruikt voor ‘inbrei’ locaties: nieuwbouw.

Momenteel is er een tekort aan basisschoolklassen: diverse noodlokalen verkleinen de schoolpleintjes en er is zelfs een openbare school in de nabijheid met een wachtlijst. Ook is er behoefte aan kleine bedrijvigheid.

Oorspronkelijk plannen:‘Er zijn nieuwbouwlocaties noodzakelijk via inbrei locaties’

Dit betekent dat bedrijventerreinen, stukken groen, oude schoolgebouwen vervangen worden door nieuwbouwwoningen (compacte stedelijke bouw met zo veel mogelijk woonlagen: hoogbouw)

Dit is zeer ongewenst omdat:

 • er inmiddels een tekort aan schoollocaties en openbare gebouwen is door eerder inbrei-acties.
 • verdere afbraak van groen de leefbaarheid ernstig aantast en het unieke karakter van de buurt onomkeerbaar vernietigt.
 • er juist een behoefte is aan kleinschalige bedrijvigheid die de laatste jaren verdreven is uit de wijk ten behoeve van inbrei-locaties en bouw van hoge kantoren.
 • er behoefte is aan meer speelvoorzieningen voor de kleinsten binnen redelijke afstand (de meeste openbare speelterreintjes worden nu al gebruikt door scholen en dienen behouden te worden).

Toch bekijkt de gemeente nog steeds actief welke speelterreintjes en groenstukken als inbrei locatie vervangen kunnen worden door hoogbouw.

 


wonen, leefbaarheid, woonomgeving: Behoud van groen

"Nieuwe en oude bomen moeten gaten dichten"

Zo luidt het krantenbericht in het Alkmaars weekblad. Van de 450 tijdens de oktoberstorm omgewaaide bomen worden er 375 vervangen door jonge aanplant of al iets grotere bomen. Een goede zaak daar groen onmisbaar is voor een leefbare omgeving.

Maar wat is het beleid bij normale vervanging of bij kap ten behoeve van nieuwbouw? En hoe zit het met de gevelde bomen aan het Fritz-Conijntunneltje? En het onderhoud van te verkopen of reeds verkochte grond, hoe gaat dat in zijn werk?

In het verleden zijn er enkele grote karakteristieke bomen verdwenen uit onze buurt. Na kap blijven de open plekken meestal leeg. Een gemis voor de echte groenliefhebber. Schrijnend zijn de gevelde bomen aan het Fritz-Conijntunneltje. Waar eerst een beeldbepalend groene zone was voor onze buurt is na de oktober storm een lelijke kale open plek. Het is te hopen dat deze bomen snel vervangen worden en niet vallen onder ‘grote groene stroken en parken’ waar geen vervanging plaats zal vinden.

Helaas blijkt ten behoeve van nieuwbouw vaak veel van het karakteristieke groen in de wijk te moeten wijken. Een voorbeeld hiervan is de onverwachte aanvraag voor de kap van 80 bomen in plan Bouwfonds aan de Willem Kalfstraat. Het gaat hier vaak om zeer oude, unieke en voor de buurt karakteristieke bomen. Het Buurtoverleg was niet de enige partij die aan de bel trok en gelukkig kon de boombeheerder van de gemeente, Piet Drommel, de schade beperken tot 50 bomen.

In de nieuwbouwplannen staan wel bomen getekend, maar in de praktijk blijkt dat het aantal geplaatste bomen veel kleiner is dan op de tekeningen staan. Op bouwtekeningen ontbreekt welke bomen gekapt moeten worden voor de nieuwbouw. Dit geeft een vertekent beeld naar de omliggende bewoners toe.

Gevolg is dat bij verkoop van grond tevens al het groen min of meer vogelvrij is.

Er is geen regeling die de projectontwikkelaar verplicht een groenplan te maken of het groen te onderhouden in de aanloopfase voor de bouw.

Een schrijnend voorbeeld hiervan is het braakliggend stuk aan de Vliegerstraat. Niet alleen trekt het hoge onkruid ongedierte aan, ook de in oktober vorig jaar omgewaaide zilverlinde blijft gewoon liggen.

Tevens is het beleid van de gemeente grond dat genomineerd staat om verkocht te worden minimaal te onderhouden. Aan de Jongkindlaan kunnen we zien waartoe dat geleid heeft.

Het buurtoverleg heeft daarom in november 2003 het volgende voorgedragen aan de gemeente:

 • Voor behoud van het karakter van de wijk en behoud van de leefbaarheid in de wijk is groen in West essentieel.
 • Groen dat gekapt moet worden omdat hier huizen moeten komen dient binnen dat plan zo veel mogelijk vervangen te worden.
 • Groen dat gekapt moet worden of door storm weggehaald moet worden en het groenbeeld aantast dient vervangen te worden.

Het buurtoverleg stelt voor het volgende toe te voegen aan de bouwvoorschriften bij nieuwbouw:

Groen dat gekapt moet worden omdat hier huizen moeten komen dient binnen dat plan zo veel mogelijk vervangen te worden.

 


wonen, leefbaarheid, woonomgeving: Het Heem

Drugsoverlast beperkt zich niet tot het centrum van de stad

In Alkmaar-West is een toename van drugsoverlast in de vorm van dealen op straat te constateren. De gemeente heeft hiertegen totnogtoe niets gedaan. De gemeente lijkt alleen aandacht te hebben voor de overlast in het centrum van de stad. Binnen het stadsbestuur is gesproken over een voorstel om de overlast veroorzakende drugsgebruikers op te vangen in Het Heem in Alkmaar-West. Geen goed plan, volgens Buurtoverleg De Hoef Geestmolen. De vereniging constateert reeds een toename van drugs- en alcoholgebruik in de buurt, en vindt de opvang van probleemgevallen vanuit het stadscentrum midden in een woonwijk beslist onverantwoord. Het Buurtoverleg zal dan ook alles in het werk stellen om verdere achteruitgang van de buurt en de wijk tegen te gaan.

De afgelopen periode zijn er de nodige ontwikkelingen geweest rondom de opvang van verslaafden in de stad Alkmaar. Hierbij is ook gekeken naar mogelijke uitbreiding van de opvang in Het Heem. Veel bewoners zijn tegen de huidige voorzieningen die in Het Heem aangeboden worden. In onze buurt is een toenemende overlast van dealers. Als deze drugsproblematiek ook nog eens een directe relatie blijkt te hebben met Het Heem is het hek van de dam.

Nachtopvang

Op 7 november is in de raadsvergadering een motie aangenomen met een paar maatregelen die zijn bedoeld om de problemen die de verslaafden veroorzaken, te verminderen. Geschrapt werd dat er snel een uitbreiding komt van nachtopvang voor zwervende verslaafden. Wethouder H. Eggermont kon zich er wel iets bij voorstellen, maar vond het niet zo geschikt om dat zo te regelen. Hij wil daar eerst over spreken met de leiding van Het Heem, dat nu de nachtopvang regelt. En moet dat dan daar, of ergens anders? En is men dan bereid om de buurten in te gaan om uit te leggen dat er een nachtopvang voor verslaafden moet komen? Het waren zo een paar vragen die de wethouder stelde. Aldus de Alkmaarse Courant op 8 november.

Verslaafden

Uit het verslag in de AC van 8 november zou men kunnen concluderen dat er sprake zou zijn van een uitbreiding van de nachtopvang van verslaafden, om daarna ogenblikkelijk tot de vraag te komen: Worden er dan al verslaafden opgevangen in Het Heem? Als dat inderdaad het geval is, dan zou dit lijnrecht tegen gemaakte afspraken met de buurt ingaan en haaks staan op wat de leiding van Het Heem beweert.

Naar aanleiding van het verslag in de Alkmaarsche Courant schreef een buurtbewoner, Ed Bouman, op 16 november in een ingezonden stuk:

‘Een Alkmaarse wethouder hing tijdens de motie ‘Breder aanbod voor verslaafdenopvang’ zijn geesteskind ‘Wijkgericht Samenwerken’ eigenhandig aan de wilgen (AC 8/11). Na eerst een moederlijk verhaal van de burgemeester over het beschikbaar stellen van haar huiskamer voor verslaafdenopvang, vindt de wethouder van welzijn het beter om het overlastbezorgende gajes van het stadskantoor en De Vest maar te dumpen in De Hoef.’

Reactie van de wethouder

De reactie van de wethouder van welzijn liet niet lang op zich wachten. In een brief aan de bewoner met een afschrift naar de Alkmaarsche Courant en het Buurtoverleg De Hoef geeft hij blijk van zijn ongenoegen.

‘In de openbaarheid van de gemeenteraad heb ik betoogd dat het simpel uitbreiden van Het Heem niet aan de orde is. Van het in uw woorden ‘dumpen in De Hoef’ is geen sprake Het college kent de discussie bij de komst van het Heem als geen ander.’

Al met al een geëmotioneerde brief waaruit blijkt dat Het Heem toch en zeer gevoelig onderwerp is, niet alleen voor de buurt maar ook voor de politiek. Het buurtoverleg ontving de brief op 18 november. Op 23 november verscheen de brief als ingezonden stuk in de Alkmaarsche Courant.

Dealen

In De Hoef en nabij de Fritz Conijntunnel is de laatste jaren een toename geconstateerd van het dealen van (hard?)drugs. De politie is op de hoogte gebracht van de incidenten rondom het dealen. Dit heeft echter nog niet tot het terugdringen van het aantal incidenten of tot een bevredigende oplossing geleid. Hier komt bij dat in het verleden gebleken is dat niet alle gemelde incidenten door de politie geregistreerd werden.

Sommige problemen in de buurt zijn in verband te brengen met het centrum Het Heem. De leiding van het centrum Het Heem, is om commentaar gevraagd. Volgens de leiding zijn er geen problemen in Het Heem. Het zou kunnen dat een enkele bewoner incidenteel softdrugs rookt buiten Het Heem, maar hier kan hij weinig tegen doen (dit is niet verboden). De leiding heeft aangegeven in overleg te willen treden met het Buurtoverleg om de problemen te bespreken.

Het Buurtoverleg

Dat er veel weerstand is vanuit de buurt tegen de totale opvang van Het Heem, blijkt wel uit het feit dat het Convenant voor Het Heem niet is getekend door alle betrokken bewonersorganisaties in West en Zuid, waaronder ook het buurtoverleg de Hoef Geestmolen. De buurt is niet tegen opvang van ontheemden buiten hun schuld om. De ‘vermaatschappelijking van de zorg’ past hierin. Het moet dan wel gaan om bijvoorbeeld echtscheidingen en tijdelijke (nood)opvang.

Er worden 124 eengezinswoningen en ongeveer tachtig seniorenwoningen gebouwd pal om Het Heem, waardoor Het Heem echt midden in een woonwijk komt te liggen met veel jonge gezinnen. Hierin past (langdurige) opvang van dakloze verslaafden (drank en drugs), niet behandelbare of uitbehandelde psychiatrische patiënten, zwervers en de (vermeende?) opvang van asielzoekers beslist niet in.

De laatste jaren is de overlast in de buurt in de ogen van de bewoners toegenomen. Er is door de komst van Het Heem een duidelijke wijziging in het straatbeeld ontstaan wat geleid heeft tot de nodige ongerustheid. Zogenaamde ‘verslaafde randgroeperingen’ worden in verband gebracht met politieke beslissingen en de komst van Het Heem. Er is een toename van het aantal incidenten waarbij gedeald wordt en er is een toename van zwervers in de buurt met alle overlast van dien. Er is in het recente verleden een harddrugsspuit gevonden, wat het beeld van verloedering, al dan niet terecht, versterkt.

De politie is regelmatig te zien bij Het Heem. Volgens de leiding van Het Heem gebeurt dit als er iemand afgeleverd of verplaatst moet worden. Deze frequente aanwezigheid heeft reeds bij sommigen in de buurt tot de speculaties geleid dat er meer aan de hand is.

Het Buurtoverleg vreest dat, als blijkt dat niet alle incidenten geregistreerd worden (laat staan actie op ondernomen wordt), de politiek aan de hand van de geregistreerde gegevens concludeert dat er geen toename is in het aantal incidenten en dat er dus niets aan de hand is. Ons inziens geeft dit geen goed beeld van de feitelijke situatie.

Overleg

Het Buurtoverleg is op donderdag 21 november bij elkaar gekomen om de problematiek rond Het Heem en het dealen in de buurt te bespreken. Afgesproken werd, op zeer korte termijn in overleg te treden met de betrokkenen: de wethouder van welzijn, de leiding van Het Heem, de wijkcoördinator West en de wijkagent.

Het buurtoverleg staat achter de voorzieningen die Stichting Onderdak voor Alkmaar biedt, maar is van mening dat het maatschappelijk onverantwoord is sommige van deze voorzieningen midden in een woonwijk te situeren.

WEL: Crisisopvang, Begeleid Wonen en Meldpunt Overlast

Deze passen in de ‘vermaatschappelijking van de zorg’.

NIET: Winteropvang en Sociaal Pension

Dit brengt ons inziens een onverantwoord risico met zich mee midden in een woonwijk.

 

 


Veiligheid: Kauwenplaag

Gemeente is bang voor claims

Kauwenplaag: De aap uit de mouw

Het heeft lang, heel lang, geduurd, maar nu is er dan eindelijk duidelijkheid rond de kauwenplaag.

De onderhandelingen zijn stukgelopen. Zowel de gemeente als de vertegenwoordiger (eigenaar) van de flats onderkennen de ernst van het probleem, maar zeggen niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

In de verschillende overleggen die het buurtoverleg met de gemeente en de vertegenwoordiger van de flats gevoerd heeft, bleek dat allen het er over eens waren dat er iets aan de gevaarlijke en levensbedreigende situatie gedaan moest worden. Het hete hangijzer bleek echter: wie gaat wat betalen?

Kauwen aan de Bloemaertlaan, Lievenshof en Porcellishof laten van grote hoogte dakbedekkingsgrind vallen. Menige autoruit is verbrijzeld. Ook zijn twee personen geraakt, gelukkig niet ernstig. Het hoogste orgaan binnen Nederland wat betreft overlast van dieren, het Kennis- & Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen, heeft al in 2001 geconcludeerd dat, naast de reeds aanwezige materiële schade, de kans groot is dat de situatie tot persoonlijke schade zal leiden.

Zowel de gemeente als de eigenaar van de flats hebben een diepgaand juridisch onderzoek gedaan om zich ervan te vergewissen dat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Een voorstel om de eigenaar en de gemeente elk de helft van de kosten voor vervanging van de dakbedekking te betalen, heeft het uiteindelijk niet gehaald.

In een besloten overleg tussen de gemeente en de eigenaar van de flats wilde de gemeente niet verder gaan dan een tegemoetkoming in de kosten van vervanging van het dak. In feite komt het erop neer dat bijna alle kosten (geraamd op € 28.000,-) ten laste zouden komen van de eigenaar. De eigenaar is hiermee niet akkoord gegaan, omdat is voldaan aan alle bouwschriften zoals die gelden binnen de gemeente Alkmaar. De eigenaar meent derhalve, juridisch niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

De betreffende Wethouder wil niet verder gaan dan een kleine tegemoetkoming, omdat gevreesd wordt dat deze zaak een precedent zou kunnen scheppen voor andere zaken, waardoor de gemeente in de toekomst voor ongewenste extra kosten zou komen te staan. Het lijkt het erop dat geld voor de wethouder belangrijker is dan de veiligheid en welzijn van de burger.

De gemeente legt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar burgers naast zich neer. Meer dan een paar duizend euro is een mensenleven voor de gemeente Alkmaar blijkbaar niet waard. Wel is er veel tijd gestopt in een uitgebreide juridisch onderzoek om onder schadeclaims of eventuele aansprakelijkheid uit te kunnen komen. Had dit geld niet beter gebruikt kunnen worden voor het oplossen van het probleem?

Gezien de patstelling heeft het buurtoverleg helaas geen andere keus dan juridische stappen te ondernemen tegen hetzij de gemeente hetzij de eigenaar van de flat om tot een oplossing te kunnen komen.

 


Uitvoeringsplan 2003 – 2005

Hoofdthema’s versus Uitvoeringsplan

In tegenstelling tot het ‘Wijkplan Alkmaar-West 1998-2000’ staan er in het nieuw Wijkplan geen verwijzingen naar data van onderzoeken waarvan gebruik gemaakt is. De ene keer wordt gesproken van een omnibus onderzoek en later weer van het meest recente omnibus onderzoek. Dit geeft een onduidelijk beeld over de gebruikte achtergrond informatie.

De Hoofdthema’s zijn compleet en geven een goed beeld van wat er speelt in West. Helaas is er geen 1 op 1 relatie tussen de genoemde punten per alinea en het uitvoeringsplan.

Er is verwarring tussen de verjonging van de wijk en toenemende vergrijzing van de wijk. Ook worden er kanttekeningen geplaatst bij een afname van 0-9 jarigen bij een toename van 20-40 jarigen (deze groep is het kinderrijkst): waar komen deze gegevens vandaan?

Vanuit het buurtoverleg zijn de volgende opmerkingen genoemd:

 • ‘Uitvoering: De opzet en de planning zijn vaag en kunnen beter.’
 • wat is het probleem of de omschrijving met het beoogde doel?
 • wat is de werkwijze om tot het doel te komen en welke relaties zijn er met andere activiteiten?
 • wie zijn de trekkers en wie participeren hierin mee?
 • wat is de planning met data en frequentie?: 2003, doorlopend en in gedachte houdend, pro memory (p.m.), zijn te vaag.

Enkele voor onze buurt (De Hoef Geestmolen) zeer belangrijke punten worden niet met name genoemd wat jammer is:

Jeugd en Jongeren:

 • Speelvoorzieningen voor 10-.
 • Terugplaatsen speelvoorzieningen op openbare speelterreinen.

Veiligheid:

 • Structureel oplossen van het stenengooiende kauwenprobleem.
 • Treffen van tijdelijke maatregelen tegen vallende stenen.
 • Heroverwegen huidig aanbod van voorzieningen van Het Heem op deze locatie.

 

ReK