Wijknieuws

[Noord Hollands Dagblad, 18 juni 2004]
van onze verslaggever

Alkmaar - Bij Kern 8, de organisatie voor welzijnswerk in Alkmaar, is voor negentien mensen met een ID-baan (voorheen Melkert-baan) geen geld meer. Ook in het opbouwwerk zal gesnoeid worden. De ingrijpende maatregelen halveren de organisatie en zijn nodig vanwege de penibele financiële situatie van Kern 8.

Deels wordt de organisatie ertoe gedwongen door de gemeente, die de verhouding met Kern 8 'verzakelijkt'.

Gemeente en Kern 8 hebben een nauwe relatie. De gemeente koopt allerlei diensten in: jeugd- en jongerenwerk, welzijnswerk, opbouwwerk. Maar Kern 8 dreigt ten onder te gaan. Het heeft een tekort van 239.000 euro, en het drievoudige als er niets gebeurt. Reden: slecht financieel beheer bij de voorganger van Kern 8, De Maatschap, dat in 2002 met Stichting Impuls fuseerde. Maar ook de stijgende vraag naar diensten.

Bureau Berenschot heeft Kern 8 doorgelicht en concludeert dat de 'overhead' - ondersteunende diensten - te beperkt is. Dat moet bijgespijkerd worden. Bovendien vraagt Kern 8 een te lage uurprijs, die moet met een kwart omhoog.

De gemeente Alkmaar, die dus de belangrijkste 'klant' is, is bereid die prijsverhoging te betalen. Maar op een eenmalige bijdrage van 83.000 euro na is B en W niet bereid het budget op te hogen. Alkmaar krijgt dus minder voor dezelfde prijs en heeft besloten geen opbouwwerk - bewonersondersteuning - meer in te kopen.

Pijnlijke keuze
Een pijnlijke keuze, erkende wethouder welzijn H. Meijer gisteren. Maar het college vindt ook dat bewonersorganisaties tegenwoordig bijzonder kundig zijn. Per (groot) project zou wel opbouwwerk ingekocht kunnen worden. Maar uiteindelijk moet de situatie ontstaan dat je die kennis overal moet kunnen inkopen. Ook Kern 8 moet zich op die vrije markt gaan bewegen. Nu is die organisatie daar niet klaar voor, meent Meijer: ,,Ze moeten de vleugels uitslaan.''

Onder de gesubsidieerde banen is de klap mogelijk nog groter. Bij Kern 8 werken 23 mensen met zo'n ID-baan. Komend jaar moet Kern 8 hiervoor een inleenvergoeding betalen. Maar de welzijnsorganisatie heeft daar het geld niet voor. Besloten is om vier van deze krachten vast in dienst te nemen en voor negentien ontslag aan te vragen. Al zijn voor hen mogelijk andere werkplekken te vinden.

Overigens overlegt de gemeente nog met de organisaties die ID'ers in dienst hebben. Meijer zinspeelde er gisteren op dat de gemeenteraad het mogelijk anders wil. Maar de gemeente zit krap bij kas.

Wijkmeesters
Het college heeft verder besloten om wijkmeesters bij de gemeente of woningcorporaties in dienst te nemen. Daardoor drukken ze niet meer op de overhead van Kern 8. Voor het beheer van buurt- en wijkcentra, een taak die Kern 8 nu uitvoert, wordt een beheersstichting in het leven geroepen. Uiteindelijk zal de formatie van Kern 8 zo halveren. Hoe de inkrimping uitpakt op de diverse werkterreinen, zal pas bij de uitwerking blijken.

Het onderzoek van Berenschot toont aan dat Kern 8 een goede analyse van de problemen heeft gegeven, waar de gemeente niet echt aan wilde. ,,Maar het probleem blijft'', concludeerde directeur F. McGonigle gisteren in een vergadering van de raadscommissie.

Bij zijn organisatie sloeg het nieuws in als een bom. McGonigle: ,,Niet Kern 8 heeft een probleem, maar Alkmaar. De politiek moet keuzes maken.''

[Noord Hollands Dagblad, 22 juni 2004]
van onze verslaggever
Alkmaar - Het college wil geen opbouwwerk meer inkopen bij welzijnsinstelling Kern 8. Het lijkt er niet op dat de maatregel is ingegeven door een afgewogen politieke afweging, zegt voorzitter P. Boersma van het OSA, Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar. ,,Het is keihard bezuinigen.''

Boersma reageert op de ingrijpende maatregelen waartoe de gemeente Kern 8 dwingt. Voor negentien mensen met een gesubsidieerde baan (ID-baan) is geen geld meer en van de opbouwwerkers die werken bij Kern 8 (vier formatieplaatsen) wenst de gemeente geen gebruik meer te maken.

Wat de maatregel betekent voor het OSA, kan Boersma nog niet zeggen. Officieel heeft hij nog niks gehoord. Het OSA gebuikt twintig uren opbouwwerk van Kern 8, die door de gemeente worden betaald. Een woordvoerster van de gemeente zegt echter dat het ook om de uren opbouwwerk van het OSA gaat die de gemeente niet meer in wil kopen bij Kern 8. Evenzo de uren voor structurele bewonersondersteuning.

Opbouwwerkers ondersteunen bewonersorganisaties bij het inspreken op plannen. Het OSA speelt een rol als het gaat om projecten die een wijk overstijgen, waarbij het overleg een coördinerende rol speelt. Het goed informeren van betrokkenen is een belangrijke taak.

Wethouder H. Meijer gaf vorige week als argument dat de burger tegenwoordig zeer goed op de hoogte is van de mogelijkheden om in te spreken. Daardoor hebben ze de ondersteuning van opbouwwerkers niet meer nodig, redeneerde hij. In plaats van het stelselmatig inhuren van opbouwwerkers, kun je per project van hun diensten gebruik maken, zegt Meijer. Bijvoorbeeld: in de Vronermeer wordt een wijkvereniging opgericht, zet daar voor twee jaar opbouwwerk op.

Boersma wijst er echter op dat dit al lang een bestaande procedure is, nog afgesproken met voormalig wethouder Eggermont. Bijvoorbeeld rond de begeleidingsgroepen voor Overstad en woningbouw op de plek van stadion De Hout is opbouwwerk ingehuurd. Dat geldt ook voor het bereikbaarheidsoverleg en het centrummanagement, waarin het OSA zit namens wijkgroepen.

De rol van het OSA betreft vooral het afstemmen en verzamelen van informatie. Want het mag zo zijn dat de burger heel mondig is, aan de website van de gemeente heeft hij echt niet genoeg om goed op de hoogte te zijn, zegt Boersma.

Hij wijst op de discussie over inspraak die het OSA onlangs organiseerde. Volgens Boersma waren het juist raadsleden die zeiden dat ze vaak slecht geïnformeerd zijn. ,,Hoe zit het dan wel niet met de burger?'', zegt de OSA-woordvoerder. ,,Je kunt mondig zijn, maar je moet wel de juist informatie hebben.''

Hij gelooft dat de gemeente echt verkeerd bezig is als ze schrapt in het opbouwwerk. Juist overleg met bewonersgroepen heeft veel bezwaarprocedures weten te voorkomen. En procedures kosten veel geld. ,,Dus geen verstandig besluit.''

Boersma heeft niet het gevoel dat er een principiële keuze, een afgewogen politieke keuze achter het besluit zit. De jaarplannen van het OSA bijvoorbeeld, zijn altijd zonder commentaar gepasseerd. ,,Natuurlijk zien wij ook dat tijden veranderen. Maar dan moet je dus diep nadenken hoe je het verder wilt doen. Maar zorg dat de burger zijn recht kan halen. Daarbij heb je goede procedures nodig.'' Er zijn mensen op het stadhuis die niet erg in zijn voor inspraak, denkt Boersma. ,,Als je ziet hoe de begeleidingsgroep Overstad buiten werking is gesteld.''

Kern 8 moet van de gemeente ernstig bezuinigen. Dit is het antwoord van wethouder Meijer op het onderzoek van Berenschot waaruit blijkt dat de gemeente veel te weinig betaald voor de diensten die Kern 8. De gemeente slaat hierbij twee vliegen in 1 klap:

Er wordt bezuinigd daar waar eigenlijk aangetoond is dat er meer geld naar toe moet.

Bewonersorganisaties worden direct minder mondig gemaakt door het afschaffen van ondersteuning van bewonersverenigingen met name daar waar het nodig is namelijk in conflicten met de gemeente.

 

Alkmaar: 28 juni 2004

Kenmerk: 345/FmcG/ea

Betreft: bezuinigingen

Geachte relatie,

Zoals u inmiddels uit de krant heeft kunnen vernemen, breken er voor Kern8 opnieuw turbulente tijden aan.

Al sinds tweejaar is Kern8 van mening dat de prijs die Alkmaar betaalt voor het welzijnswerk, dat door ons wordt uitgevoerd, te laag is. Met het verschijnen van het "Rapport Berenschot" zijn wij hierin feitelijk in het gelijk gesteld.

Door Berenschot wordt kort gezegd de overhead te klein en de kostprijs te laag beoordeeld. 
Om de organisatie in de huidige vorm te handhaven zou er een aanzienlijk bedrag extra door de gemeente Alkmaar op tafel gelegd moeten Geld dat Alkmaar mede gezien de huidige bezuinigingen niet heeft.

Wil Kern8 een gezonde organisatie, een afspiegeling van Berenschot, worden dan is ingrijpen in de omvang van de organisatie dus onontkoombaar.

In tegenstelling tot voorgaandejaren heeft de gemeente Alkmaar de moed gehad om concrete maatregelen voor te stellen die moeten leiden tot zo'n gezonde situatie. 
Dat de verantwoordelijkheid voor deze keuzes nu eindelijk ligt waar hij thuis hoort, maakt deze voorgestelde maatregelen niet minder pijnlijk.

Pijnlijk mogelijk ook vooral voor u als gebruiker van onze diensten. In het- .kort komen de voorgestelde maatregelen hier op neer:

De wijkmeesters zullen overgaan naar en nader te noemen organisatie en zullen beperkte opsporingsbevoegdheden krijgen.

Het beherend personeel in reguliere dienst zal overgaan naar een nog te stichten beheersbedrijf.

Gedetacheerde medewerkers zullen worden overgedragen aan de inleners. Het is de bedoeling dat deze zelf als werkgever gaan fungeren, of gebruik maken van dit beheersbedrijf.

De contracten met ID-medewerkers zullen worden beëindigd. Of deze medewerkers in de in het beleid voorzien arbeidspoolterecht kunnen en zoja, of deze pool hen op dezelfde werkplekken zal inzetten, is op dit moment niet duidelijk.

Een viertal ID-medewerkers zal via een gelabeld budget een reguliere functie worden geboden.

Het opbouwwerk zal met het schrappen van 4 fte worden gedecimeerd. Buiten de ondersteuning van het Gehandicapten Overleg Alkmaar en de ondersteuning bij de Herstructurering tot half 2005, is de structurele inzet van het opbouwwerk niet meer aan de orde. De gemeente Alkmaar heeft aangegeven nog slechts op projectmatige basis opbouwwerk in te willen zetten. Over de aard en de omvang van deze projectmatige inzet bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.

Als gevolg van deze operatie zal ook de overhead niet gespaard blijven. Welke consequenties dit heeft, is vooralsnog niet te zeggen.

Het spreekt voor zich dat Kern8 niet zat te wachten op opnieuw een ronde van maatregelen. Nu eenmaal helder is dat een uitbreiding van het budget niet aan de orde is, is het management ook van mening dat niet ingrijpen geen optie is.
Wij maken ons wel bezorgd over de consequenties die dat alles, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, zal hebben voor het welzijnswerk in Alkmaar.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de gemeente Alkmaar. Er op vertrouwend u hiermee geïnformeerd te hebben,

met vriendelijke groet, 
Stichting Welzijnsbevordering Kern8

F.J. Mc Gonigle
directeur

[Alkmaarsche Courant, 28 juni 2004]
VAN EEN MEDEWERKSTER ALKMAAR – Gezellig. Dat is het sleutelwoord waarmee festival Historie en Victorie, afgelopen weekend gehouden in het park Oosterhout, kan worden omschreven. Duizenden mensen kwamen op het festival af dat voor jong en oud vermaak bood.

Gistermiddag één uur. Op het grote podium treedt a capella groep Jaxproject op. Tot acht uur 's avonds staan er optredens gepland die vooral jongeren moeten trekken, maar van deze groep is aan het begin van de middag nog bijna geen vertegenwoordiging aanwezig. Bij de balad 'Four seasons of loneliness' grapt één van de zangers dat hij de mensen niet zal vragen even dicht bij elkaar te gaan staan. Voor een publiek van zo'n honderd man op zo'n groot veld lijkt het anders nog kaler.

Maar rustig is het in het park allerminst. Het grootste deel van de bezoekers bestaat echter uit jonge gezinnen die verderop in het park meer vertier vinden. Zoals bij het naastgelegen sprookjesbos. Vooral het huis van Hans & Grietje, een initiatief van wijkoverleg De Geestmolen, trekt veel bekijks en zorgt zelfs voor heuse filevorming op het pad. De twee heksen zien er eng uit met hun haakneuzen, zwarte hoeden en kraakstemmen. Toch weten zij een hoop bange kindertjes te verleiden om een koekje of snoepje van hen te nemen.

Dat voorkomt in ieder geval dat het huisje van de heksen wordt kaalgeplukt. Het huisje heeft pannenkoeken als dakpannen en koeken aan de wanden. En daarvan kan ook maar beter niet worden gegeten, als je het de bouwer van het huisje, Rens Kleverlaan, vraagt. "Allemaal over datum." Het maakt het huisje er niet minder mooi op.

Achter het sprookjesbos is het terrein van scouting De Geuzen met springkussens, een klimmuur, oud-Hollandse spelletjes en een hoop enthousiaste kinderen.

Een eindje verder ligt het historische straatje, waar je onder meer voor het nostalgische bedrag van 0,50 je baard op ouderwetse wijze kunt laten scheren door kapper Jaap de Haan.

In hetzelfde straatje bevinden zich ook twee stands van de landmacht. Zieltjes winnen in ruil voor hun verdiensten voor het festival. Het is immers met dank aan de Landmacht dat het grote podium op zijn plek is gekomen.

Ze doen goede zaken, ook al is het merendeel van de belangstellenden nog niet oud genoeg. De elfjarige Erwin Kuiper uit Alkmaar bijvoorbeeld. Hij weet het zeker: hij gaat bij de Luchtmacht of hij gaat de horeca in. Vandaag helpt hij de beroepsmilitairen een handje door flyers uit te delen en desgewenst vragen te beantwoorden.

Sprookjes