Wijknieuws

[Algemeen Dagblad, 8 september 2004]

Alkmaar -Bewoners van de wijk De Hoef in Alkmaar zijn binnenkort verlost van het probleem van stenengooiende kauwen.

De komende twee weken worden vangnetten opgehangen op de daken van de vier flats aan het Procellishof en het Lievenshof. De vogels veroorzaakten de afgelopen jaren schade en gevaarlijke situaties, doordat ze vanaf de daken en vanuit bomen stenen naar beneden gooiden.

[Alkmaars Weekblad, 15 september 2004]

 Kauwen in de Bloemaertlaan hebben het nakijken

Kauwen in de Bloemaertlaan hebben het nakijken: er worden netten op de daken van de flats aangebracht, zodat ze niet meer met stenen kunnen gooien.


ALKMAAR
De flats aan de Porcellishof en de Lievenshof worden bedekt met een fijnmazig net. Dat moet kauwen ervan weerhouden met stenen op auto's en voorbijgangers te gooien. Rens Kleverlaan en Renate Heijstra, die vier jaar geleden aandacht vroegen voor de stenengooiende vogels, zijn blij dat er eindelijk een oplossing is gevonden. "We kunnen straks veilig onze auto voor de deur parkeren."

De kauwen veroorzaakten behoorlijke overlast in de Lievenshof, de Porcellishof en de Bloemaertlaan: Op de daken van de flats lagen kiezelstenen zo groot als duiveneieren. Die namen de kauwen in hun bek, om ze in hun vlucht te laten vallen. Ze kwamen terecht op auto's en veroorzaakten veel schade. Zo zorgde een welgemikte kiezelsteen voor een verbrijzelde autoruit. "We woonden hier nog niet zo lang, toen op een ochtend de achterruit van mijn Passat in gruzelementen lag", vertelt Rens Kleverlaan. "De schade, zo'n 3.600 euro, kreeg ik niet vergoed door de verzekering." Andere auto's liepen deukjes in het dak op. Een enkele keer kwamen stenen op mensen terecht. Meer dan een flinke bult leverde het niet op, vervelend was het wel.

Het KAD, het Kennis en Adviescentrum Dierenplagen, deed drie jaar geleden onderzoek naar de overlast van de vogels. Zij adviseerden roosters voor de schoorstenen te plaatsen, zodat de kauwen niet meer konden nestelen. Die maatregel heeft inderdaad voor minder overlast geleid. Ook plaatste de gemeente bordjes om mensen te waarschuwen voor de vogels. Netten op de daken van de flats, waardoor de kauwen niet meer bij de stenen kunnen komen, is de definitieve oplossing van het probleem. Maar Wie gaat dat betalen?" Juridisch gezien is noch de eigenaar van de flat, noch de gemeente aansprakelijk", vertelt Renate Heijstra. "De kauwen zijn verantwoordelijk. Dat gemeente en de eigenaar uiteindelijk samen tot een oplossing zijn gekomen, vind ik geweldig." De kosten bedragen naar schatting 12.000 euro. Een bouwbedrijf is deze week begonnen met het plaatsen van de netten. Vanaf volgende week zijn geparkeerde auto's in de Porcellishof, de Lievenshof en de Bloemaertlaan weer veilig.

 

[Alkmaarsche Courant; 16 september 2004]

van onze verslaggever

Alkmaar - De gemeente wil een nieuw opvangcentrum voor verslaafden en een passantenverblijf waar daklozen de nacht kunnen doorbrengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft er geld voor vrijgemaakt in de begroting voor de komende jaren. Gisteren werd die begroting wereldkundig gemaakt.

Ondanks de financieel zware tijden heeft men nog vier miljoen euro weten te vinden voor nieuwe voornemens. Anderzijds wordt tien miljoen bezuinigd.

Vooral binnen het gemeenteapparaat wordt veel geld gevonden door maatregelen die de efficiëntie moeten verbeteren.

Over de verslaafdenopvang en het passantenverblijf wordt al langer gesproken. De dagopvang voor junks op het Mallegatsplein is aan een grondige verbetering toe. Gedacht wordt aan een 'dienstencentrum' met spreekuren, postadressen, een uitvalsbasis voor de hulpverlening, activering. Een plan van eisen moet duidelijk maken of de huidige plek daarvoor geschikt is, aldus wethouder H. Meijer.

Een passantenverblijf is een plek waar daklozen 's nachts kunnen verblijven. Anders dan de huidige winteropvang is zo'n verblijf het hele jaar geopend.

Er zal een plek gevonden moeten worden. De locatie aan de Jan de Heemstraat, waar nu de crisisopvang is gevestigd, lijkt niet geschikt. Het is geen goed idee om daklozen en mensen die deze status juist proberen te ontvluchten, bij elkaar te huisvesten, aldus burgemeester M. van Rossen gisteren.

Het college geeft ook het (financiële) groene licht voor het 'masterplan voortgezet onderwijs'.

Dit behelst een forse investering van vijftig miljoen, uitgesmeerd over een aantal jaar. Onder meer wordt geld gestoken in goede huisvesting voor het vmbo-onderwijs, zoals een nieuw gebouw in Alkmaar-Noord, nabij de Viaanse Molen.

Het college trekt extra geld uit om onderhoudsachterstanden aan bruggen en tunnels weg te werken. Dit is echt noodzakelijk, om de boel niet te laten verslechteren. Iets soortgelijks is aan de hand met het groenbeheer. Enkele tonnen worden uitgegeven de 'verpaupering van het groen' tegen te gaan.

De begroting houdt ook rekening met het buskaartje van een euro, dat meer mensen de bus in moet lokken. Een experiment daarmee start aan het einde van het jaar. Voor het tiener- en jongerenwerk in het nieuwe sport-/jongerencentrum in de Oosterhout is drie ton beschikbaar.

De ozb gaat met 3,5 procent omhoog. De rioolrechten stijgen volgend jaar met 1,5 procent. De afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd.

 

Het OSA luidt de noodklok omtrent de voorgenomen bezuinigingen voor Kern 8 en de effecten hiervan op het vrijwilligerswerk in Alkmaar. Zij ziet zich hierin gesteund door een aanzienlijk aantal bewonersverenigingen in Alkmaar waarvan niet alle zijn aangesloten bij het OSA.


Aan de Gemeenteraad van Alkmaar,

Breedstraat 50,

1811 HG Alkmaar

jh/OSA nr. 28 Alkmaar, 17 september 2004

Onderwerp: Aanvulling op brief OSA d.d. 24 augustus 2004 inzake schrappen structurele ondersteuning van (bewoners)organisatie`s door het opbouwwerk

Geachte raad,

Naar aanleiding van de berichten dat het College van B&W het voornemen heeft om structurele ondersteuning van bewonersorganisaties door opbouwwerkers van Kern8 te schrappen heeft de raad op 24 augustus een brief over de problematiek van het OSA ontvangen. Het OSA heeft op

8 september jl. een bijeenkomst gehouden met een groot aantal bewonersorganisaties. De opkomst was groot (zie bijlage). Er was eensgezindheid over de mening dat het afbreken van het structurele (stedelijk) opbouwwerk niet door mag gaan.

Op initiatief van de bewonersorganisaties is op deze bijeenkomst besloten tot dit vervolg op bovengenoemde brief van het OSA om nader toe te lichten wat het betekent wanneer het voornemen van het college door de raad wordt aangenomen en tot uitvoer wordt gebracht.


Proces

Alle organisaties voelen zich overvallen door het voorgenomen besluit van het College van B&W. Er zijn nooit signalen ontvangen vanuit de gemeente dat het opbouwwerk niet goed functioneert. Ook is er geen enkel overleg geweest met de gebruikers van het opbouwwerk over het voornemen van het college. Het voorstel wordt dan ook gezien als een politieke keuze en het doelgericht amputeren van de ondersteuning van bewonersorganisaties.

Tevens is het onduidelijk hoe het voorstel voor de projectmatige aanpak van het opbouwwerk verder uitgewerkt gaat worden. Wanneer de gemeente gaat uitmaken wanneer een project ondersteuning voor de bewoners behoeft, is het duidelijk dat deze ondersteuning zeker niet onafhankelijk is. Het moet als glijmiddel gaan dienen om plannen zo snel mogelijk tot uitvoering te kunnen brengen. Problemen met het inhuren van krachten van commerciële adviesbureaus zijn te verwachten omdat zij de ervaring en de specifieke kennis van de Alkmaarse situatie missen en niet bekend zijn met de politieke verhoudingen in onze stad.


Directe gevolgen van het schrappen van structurele ondersteuning:

Het opbouwwerk wordt gezien als een onmisbare ondersteuning voor het democratische politieke proces. Het teloorgaan van deze ondersteuning kan vertaald worden in concrete gevolgen:

- Verdwijnen van de continuïteit van de inbreng van bewonersorganisaties in het gemeentelijk beleid

- Verdwijnen van de specifieke kennis en ervaring over de zaken welke juist in Alkmaar spelen.

- Verdwijnen van technische ondersteuning op het gebied van procedurekennis, juridische mogelijkheden, inschattingen etc.

- Verdwijnen van de onafhankelijkheid van het opbouwwerk.

- Kennisachterstand bewoners op de kennisconcentratie bij het gemeentelijk apparaat


Indirecte gevolgen:

Door bovengenoemde gevolgen lopen de bewoners een achterstand in de informatievoorziening op of de mogelijkheid om gemeentelijke informatie te interpreteren (“second opinion”).

Dit leidt tot de volgende indirecte gevolgen:

- meer juridische procedures wegens gebrek aan een goed en onafhankelijk overlegplatform

- Groeiend wantrouwen in de politiek

- Terugtrekken van vrijwilligers uit de organisaties omdat zij gefrustreerd raken

- Door het negeren van een democratisch goed worden anti-democratische gevoelens opgeroepen

- Vertragingen in de diverse projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer, veiligheid in de wijk etc. met de daaruit voortvloeiende extra kosten.

Conclusie

Het bezuinigen op het stedelijk opbouwwerk levert de gemeente een korte termijn succesje op maar op langere termijn zal de financiële en maatschappelijke rekening gepresenteerd worden. De gemeenteraad zou kunnen overwegen de rekenkamercommissie een onderzoek te laten doen naar deze gevolgen op langere termijn, zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. Het OSA gaat er van uit dat de raad nog niet beslist over het voorstel van B&W alvorens door onafhankelijk onderzoek duidelijkheid gebracht is over de impact welke het voorstel heeft op de verhouding bewoners – gemeente cq. politiek.

In het vertrouwen dat u deze en de eerdere brief terdege bij uw besluitvorming zult betrekken, teken ik,

 

Hoogachtend,
P. Boersma, voorzitter OSA

In afschrift aan: college van B&W
pers

Bijlage:

De strekking van deze brief wordt ondersteund door de bewonersgroepen welke op 8 september jl. aanwezig waren op de door het OSA georganiseerde bijeenkomst en bewonersgroepen die middels een schriftelijke reactie hun mening over de plannen hebben gegeven

- Wijkcomite Landstratenkwartier/Lyceumbuurt

- Stichting Wijkraad Schermereiland

- Stichting Wijkraad Huiswaard

- Alkmaarse Huurders Overkoepeling

- Huurdersvereniging SVA

- Bewonersvereniging Oostelijk Stadsdeel II

- Buurtvereniging Bloemwijk

- Bewonerscommissie Corn. Buysstraat/Maertenshof

- Wijkvereniging “Op de rails”

- Buurtvereniging Koningsweg e.o.

- Wijkvereniging Bergerhof

- Stichting Buurtoverleg Burgemeesterkwartier

- Stichting Wijkraad De Mare

- Huurdersvereniging De Mare

- Buurtcomité Ooievaarsnest/Rekerbuurt/De Friese Poort

- Buurtoverleg De Hoef Geestmolen

- Vereniging Werkgroep S.O.S. I

- Buurtvereniging Rembrandt

- Woonbelangenvereniging Oranjepark,

- Buurtvereniging Regulierslaan

- Wijkvereniging Westvleugel