Wijknieuws

[Alkmaarsche Courant; 16 september 2004]

van onze verslaggever

Alkmaar - De gemeente wil een nieuw opvangcentrum voor verslaafden en een passantenverblijf waar daklozen de nacht kunnen doorbrengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft er geld voor vrijgemaakt in de begroting voor de komende jaren. Gisteren werd die begroting wereldkundig gemaakt.

Ondanks de financieel zware tijden heeft men nog vier miljoen euro weten te vinden voor nieuwe voornemens. Anderzijds wordt tien miljoen bezuinigd.

Vooral binnen het gemeenteapparaat wordt veel geld gevonden door maatregelen die de efficiëntie moeten verbeteren.

Over de verslaafdenopvang en het passantenverblijf wordt al langer gesproken. De dagopvang voor junks op het Mallegatsplein is aan een grondige verbetering toe. Gedacht wordt aan een 'dienstencentrum' met spreekuren, postadressen, een uitvalsbasis voor de hulpverlening, activering. Een plan van eisen moet duidelijk maken of de huidige plek daarvoor geschikt is, aldus wethouder H. Meijer.

Een passantenverblijf is een plek waar daklozen 's nachts kunnen verblijven. Anders dan de huidige winteropvang is zo'n verblijf het hele jaar geopend.

Er zal een plek gevonden moeten worden. De locatie aan de Jan de Heemstraat, waar nu de crisisopvang is gevestigd, lijkt niet geschikt. Het is geen goed idee om daklozen en mensen die deze status juist proberen te ontvluchten, bij elkaar te huisvesten, aldus burgemeester M. van Rossen gisteren.

Het college geeft ook het (financiële) groene licht voor het 'masterplan voortgezet onderwijs'.

Dit behelst een forse investering van vijftig miljoen, uitgesmeerd over een aantal jaar. Onder meer wordt geld gestoken in goede huisvesting voor het vmbo-onderwijs, zoals een nieuw gebouw in Alkmaar-Noord, nabij de Viaanse Molen.

Het college trekt extra geld uit om onderhoudsachterstanden aan bruggen en tunnels weg te werken. Dit is echt noodzakelijk, om de boel niet te laten verslechteren. Iets soortgelijks is aan de hand met het groenbeheer. Enkele tonnen worden uitgegeven de 'verpaupering van het groen' tegen te gaan.

De begroting houdt ook rekening met het buskaartje van een euro, dat meer mensen de bus in moet lokken. Een experiment daarmee start aan het einde van het jaar. Voor het tiener- en jongerenwerk in het nieuwe sport-/jongerencentrum in de Oosterhout is drie ton beschikbaar.

De ozb gaat met 3,5 procent omhoog. De rioolrechten stijgen volgend jaar met 1,5 procent. De afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd.

 

Het OSA luidt de noodklok omtrent de voorgenomen bezuinigingen voor Kern 8 en de effecten hiervan op het vrijwilligerswerk in Alkmaar. Zij ziet zich hierin gesteund door een aanzienlijk aantal bewonersverenigingen in Alkmaar waarvan niet alle zijn aangesloten bij het OSA.


Aan de Gemeenteraad van Alkmaar,

Breedstraat 50,

1811 HG Alkmaar

jh/OSA nr. 28 Alkmaar, 17 september 2004

Onderwerp: Aanvulling op brief OSA d.d. 24 augustus 2004 inzake schrappen structurele ondersteuning van (bewoners)organisatie`s door het opbouwwerk

Geachte raad,

Naar aanleiding van de berichten dat het College van B&W het voornemen heeft om structurele ondersteuning van bewonersorganisaties door opbouwwerkers van Kern8 te schrappen heeft de raad op 24 augustus een brief over de problematiek van het OSA ontvangen. Het OSA heeft op

8 september jl. een bijeenkomst gehouden met een groot aantal bewonersorganisaties. De opkomst was groot (zie bijlage). Er was eensgezindheid over de mening dat het afbreken van het structurele (stedelijk) opbouwwerk niet door mag gaan.

Op initiatief van de bewonersorganisaties is op deze bijeenkomst besloten tot dit vervolg op bovengenoemde brief van het OSA om nader toe te lichten wat het betekent wanneer het voornemen van het college door de raad wordt aangenomen en tot uitvoer wordt gebracht.


Proces

Alle organisaties voelen zich overvallen door het voorgenomen besluit van het College van B&W. Er zijn nooit signalen ontvangen vanuit de gemeente dat het opbouwwerk niet goed functioneert. Ook is er geen enkel overleg geweest met de gebruikers van het opbouwwerk over het voornemen van het college. Het voorstel wordt dan ook gezien als een politieke keuze en het doelgericht amputeren van de ondersteuning van bewonersorganisaties.

Tevens is het onduidelijk hoe het voorstel voor de projectmatige aanpak van het opbouwwerk verder uitgewerkt gaat worden. Wanneer de gemeente gaat uitmaken wanneer een project ondersteuning voor de bewoners behoeft, is het duidelijk dat deze ondersteuning zeker niet onafhankelijk is. Het moet als glijmiddel gaan dienen om plannen zo snel mogelijk tot uitvoering te kunnen brengen. Problemen met het inhuren van krachten van commerciële adviesbureaus zijn te verwachten omdat zij de ervaring en de specifieke kennis van de Alkmaarse situatie missen en niet bekend zijn met de politieke verhoudingen in onze stad.


Directe gevolgen van het schrappen van structurele ondersteuning:

Het opbouwwerk wordt gezien als een onmisbare ondersteuning voor het democratische politieke proces. Het teloorgaan van deze ondersteuning kan vertaald worden in concrete gevolgen:

- Verdwijnen van de continuïteit van de inbreng van bewonersorganisaties in het gemeentelijk beleid

- Verdwijnen van de specifieke kennis en ervaring over de zaken welke juist in Alkmaar spelen.

- Verdwijnen van technische ondersteuning op het gebied van procedurekennis, juridische mogelijkheden, inschattingen etc.

- Verdwijnen van de onafhankelijkheid van het opbouwwerk.

- Kennisachterstand bewoners op de kennisconcentratie bij het gemeentelijk apparaat


Indirecte gevolgen:

Door bovengenoemde gevolgen lopen de bewoners een achterstand in de informatievoorziening op of de mogelijkheid om gemeentelijke informatie te interpreteren (“second opinion”).

Dit leidt tot de volgende indirecte gevolgen:

- meer juridische procedures wegens gebrek aan een goed en onafhankelijk overlegplatform

- Groeiend wantrouwen in de politiek

- Terugtrekken van vrijwilligers uit de organisaties omdat zij gefrustreerd raken

- Door het negeren van een democratisch goed worden anti-democratische gevoelens opgeroepen

- Vertragingen in de diverse projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer, veiligheid in de wijk etc. met de daaruit voortvloeiende extra kosten.

Conclusie

Het bezuinigen op het stedelijk opbouwwerk levert de gemeente een korte termijn succesje op maar op langere termijn zal de financiële en maatschappelijke rekening gepresenteerd worden. De gemeenteraad zou kunnen overwegen de rekenkamercommissie een onderzoek te laten doen naar deze gevolgen op langere termijn, zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. Het OSA gaat er van uit dat de raad nog niet beslist over het voorstel van B&W alvorens door onafhankelijk onderzoek duidelijkheid gebracht is over de impact welke het voorstel heeft op de verhouding bewoners – gemeente cq. politiek.

In het vertrouwen dat u deze en de eerdere brief terdege bij uw besluitvorming zult betrekken, teken ik,

 

Hoogachtend,
P. Boersma, voorzitter OSA

In afschrift aan: college van B&W
pers

Bijlage:

De strekking van deze brief wordt ondersteund door de bewonersgroepen welke op 8 september jl. aanwezig waren op de door het OSA georganiseerde bijeenkomst en bewonersgroepen die middels een schriftelijke reactie hun mening over de plannen hebben gegeven

- Wijkcomite Landstratenkwartier/Lyceumbuurt

- Stichting Wijkraad Schermereiland

- Stichting Wijkraad Huiswaard

- Alkmaarse Huurders Overkoepeling

- Huurdersvereniging SVA

- Bewonersvereniging Oostelijk Stadsdeel II

- Buurtvereniging Bloemwijk

- Bewonerscommissie Corn. Buysstraat/Maertenshof

- Wijkvereniging “Op de rails”

- Buurtvereniging Koningsweg e.o.

- Wijkvereniging Bergerhof

- Stichting Buurtoverleg Burgemeesterkwartier

- Stichting Wijkraad De Mare

- Huurdersvereniging De Mare

- Buurtcomité Ooievaarsnest/Rekerbuurt/De Friese Poort

- Buurtoverleg De Hoef Geestmolen

- Vereniging Werkgroep S.O.S. I

- Buurtvereniging Rembrandt

- Woonbelangenvereniging Oranjepark,

- Buurtvereniging Regulierslaan

- Wijkvereniging Westvleugel 

Geheel tegen de traditie in een stuk uit een circulaire van een politieke partij. Leefbaar Alkmaar slaat echter dermate de kop op de spijker dat het buurtoverleg, ondanks dat zij niet politiek geaard is, toch dit stuk wilde plaatsen.

Al eerder merkte Renate Heijstra van het Comité Disco Westrand NEE! op dat wethouder Van Vliet haar betichtte de Alkmaarders 'op het verkeerde been' te willen zetten. Ook hier rijst wederom de vraag wie wie nu op het verkeerde been wil zetten. Eerder al merkte de heer De Vries op dat de gemeente de WOZ waarde explosief laat stijgen (met 50 tot 75%). De landelijke politiek stelde een maximale stijging van 1,5% voor. Dit op de koopkracht enigszins te kunnen handhaven. 
Wethouder Cor van Vliet had hier geen boodschap aan en heeft geprotesteerd.

Alkmaar wil meer, veeel meer....Oktober 2004

OZB

Het heeft even geduurd, maar het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op de verwachting van de fractie van Leefbaar Alkmaar dat de verhoging van de OZB in Alkmaar aanmerkelijk hoger zou uitvallen dan de afgesproken 3,5 procent. Wethouder Van Vliet vindt de suggestie van Leefbaar Alkmaar 'misplaatst' en spreekt van 'op het verkeerde been zetten'

Hij komt met rekenvoorbeelden waaruit zou moeten blijken dat de OZB-verhoging daadwerkelijk 3,5 procent is. Voorbeeld 1 van de wethouder: Eigenaar/gebruiker van een flat betaalt in 2004 aan OZB 163 euro. Met 3,5 procent verhoging zou het bedrag moeten worden 169 euro. Het wordt echter, aldus Van Vliet, 194 euro. Dat is een OZB-stijging van 19 procent. Voorbeeld 2 van de wethouder: Eigenaar/gebruiker van een rijtjeshuis betaalt in 2004 aan OZB 283 euro. Met 3,5 procent verhoging zou het bedrag moeten worden 293 euro. Het wordt echter, aldus Van Vliet, 313 euro. Dat is een OZB-stijging van 11 procent.

De fractie van Leefbaar Alkmaar stelde in juli: 'Het lijkt erop dat straks dubbel wordt geïncasseerd'. Door de combinatie van de hogere WOZ-waarden en de 3,5 procent verhoging van de OZB kan de burger fors hoger worden aangeslagen. De hogere WOZ-waarde beïnvloedt ook de waterschapsbelasting en de rioolrechten. Overigens is Leefbaar Alkmaar van mening dat de OZB niet meer dan trendmatig mag worden verhoogd: 1 ,5 procent.

Leefbaar Alkmaar rekende in juli uit dat de OZB-verhoging voor sommige huishoudens veel hoger zou kunnen uitkomen dan 3,5 procent. Met de voorbeelden die de wethouder nu geeft, onderschrijft hij in feite de stellingen van Leefbaar Alkmaar. De OZB gaat niet 3,5 procent omhoog, maar in sommige gevallen bijna 20 procent, zoals Leefbaar Alkmaar in juli reeds zei.

Wie zet de bevolking nu op het verkeerde been? Is dat Leefbaar Alkmaar, dat zegt dat de OZB-verhoging aanmerkelijk meer bedraagt dan 3,5 procent? Of is dat het college van OPA, PvdA en CDA, dat zegt dat de OZB-verhoging 3,5 procent is, maar in de praktijk een verhoging van 10 tot 20 procent blijkt te zijn. 

(Leefbaar Alkmaar: bericht voor leden en belangstellenden)

Afscheid nemen van een zeer actief medewerker….

Heel erg jammer vinden we het om afscheid te moeten nemen van een zeer gewaardeerd medewerker. Een zeer actief persoon, die zich te allen tijden heeft ingespannen voor de Geestmolen. Namelijk Kees Komen.

Vele stukken van zijn hand heeft u mogen lezen, stukken over de straatnamen, maar ook over de historie over onze wijk, schreef Kees het nodige. Dat was niet het enige wat Kees deed. Hij controleerde ook de teksten op grammaticale fouten. Ook redigeerde hij alle teksten.

Dit deed hij vele jaren. Al vanaf het begin was hij betrokken bij het Buurtoverleg de Hoef ‘Geestmolen’ en ook ons buurtblad de Geestmolen.

Verder was Kees ook betrokken bij meerdere vergaderingen, die niet altijd met de PR te maken hadden. Daarvoor verschenen ook diverse stukken onder zijn naam. Ook voor ‘Songlines over de Hoevervaart’ in 1999, was hij erg druk bezig. Of zoals recenter, met het inrichten van de historische straat voor het Wijkenfeest Historie en Victorie op 26 en 27 juni j.l. in het kader van 750 jaar Alkmaar.

Na bijna 10 jaar ‘Geestmolen’ heeft Kees besloten om het wat rustiger aan te gaan doen en te gaan genieten van een nieuwe fase in zijn leven en daarbij willen wij hem veel geluk en succes toewensen.

Namens het bestuur van
Buurtoverleg de Hoef ‘Geestmolen’